ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consolation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consolation*, -consolation-

consolation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consolation (n.) ความรู้สึกสะดวกสบาย Syn. comfort, solace
English-Thai: HOPE Dictionary
consolation(คอนซะเล'เชิน) n. การปลอบโยนปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ,, See also: consolator n. ผู้ปลอบโยน. consolatory adj. ดูconsolation consolatorily adv. ดูconsolation consolatoriness n. ดูconsolation, Syn. comfort ###A. aggravation
English-Thai: Nontri Dictionary
consolation(n) การปลอบใจ,การปลอบโยน,การปลอบขวัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Was that a consolation prize?อะไร รางวัลปลอบใจเหรอ?
First scout consolation prize.ให้รางวัลความสบายใจแก่ลูกเสือคนแรก
Every mind must have some counsellor to whom it may apply for consolation in distress.จิตใจทุกดวง ต้องมีผู้ให้คำแนะนำ เพื่อนำไปใช้ ในเวลามีความทุกข์
Isn't he just getting consolation from thinking about an afterlife?ไม่ใช่แค่เขาได้รับการ ปลอบโยน จากการให้คิดถึงชีวิต หลังความตายนะ
NAVSAT lost him crossing the border, but we did get a consolation prize.ดาวเทียมคลาดกับเค้าที่ชายแดน แต่เราก็ได้รางวัลชมเชยมาแทน
Call it a consolation prize.ถือซะว่ามันเป็นรางวัลปลอบใจฉัน
Is it any consolation knowing you were right?ความรอบรุ้ของคุณน่าจะถูกต้องใช่มั้ย
All along, porridge brings... health to those who are sick, consolation to those who are weary.ยังไงก็ตาม .. ข้าวโอ๊ตต้ม .. ก็ทำให้ ..
You and I, the whole world knows That I'm just a consolation prize to you. How do you think that makes me feel?นายกับฉัน รู้ว่าฉันแค่ตัวสำรอง แล้วนายคิดว่าฉันรู้สึกยังไง?
And who's the consolation prize.และใครเป็นรางวัลปลอบใจ
But there is still some consolation in the knowledge that he can still be of service to his fellow man.แต่ก็ยังมีส่วนดีที่ทำให้เรารู้ ร่องรอยนำสู่ผู้จ้างวาน
Is it any consolation that I totally imploded and ruined my date?จะรู้สึกดีขึ้นมั๊ย ถ้าฉันจะยกเลิกนัดทั้งหมด?

consolation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慰问[wèi wèn, ㄨㄟˋ ㄨㄣˋ, 慰问 / 慰問] express sympathy, greetings, consolation etc
慰藉[wèi jiè, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˋ, 慰藉] consolation; console
神慰[shén wèi, ㄕㄣˊ ㄨㄟˋ, 神慰] spiritual consolation

consolation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不幸中の幸い[ふこうちゅうのさいわい, fukouchuunosaiwai] (exp) small mercy (from some misfortune); silver lining of a dark cloud; consolation in sadness; blessing in disguise
心休め[こころやすめ, kokoroyasume] (n) (See 気休め) consolation
慰謝料;慰藉料[いしゃりょう, isharyou] (n) consolation money; solatium; reparation; damages; settlement
手切れ金[てぎれきん, tegirekin] (n) consolation money; compensation for breaking off relations (e.g. with a mistress); settlement
残念賞[ざんねんしょう, zannenshou] (n) consolation or booby prize
自慰[じい, jii] (n,vs,adj-no) (sens) masturbation; self consolation
諦め[あきらめ, akirame] (n) resignation; acceptance; consolation
慰め[なぐさめ, nagusame] (n) comfort; consolation; diversion
慰謝(P);慰藉[いしゃ, isha] (n,vs) consolation; (P)
気休め;気安め[きやすめ, kiyasume] (n) mere consolation; temporary peace of mind

consolation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trostpreis {m}consolation prize

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consolation
Back to top