ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discourage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discourage*, -discourage-

discourage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discourage (vt.) ทำให้หมดกำลังใจ See also: ทำให้ท้อแท้, ทำให้เสียกำลังใจ Syn. dissuade, advise Ops. encourage, support, urge
discourage from (phrv.) ขัดขวาง See also: ยับยั้ง, กั้นขวาง
discourageable (adj.) ที่ห้ามปราม See also: ที่ไม่แนะนำ
discouraged (adj.) หดหู่ใจ See also: โศกเศร้า, ซึมเศร้า Syn. unhappy, sad, desolate Ops. hopeful, cheerful
discouragement (n.) การทำให้หมดกำลังใจ See also: การทำให้ท้อใจ Syn. despair, disappointment
English-Thai: HOPE Dictionary
discourage(ดิสเคอ'ริจฺ) vt. ทำให้ท้อใจ,ขัดขวาง,ไม่เห็นด้วย.
discouragementn. การทำให้หมดกำลังใจ,สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ,ภาวะที่น่าท้อใจ, Syn. dejection,
English-Thai: Nontri Dictionary
discourage(vt) กีดกัน,ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
discouragement(n) ความท้อใจ,การหมดกำลังใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้อ (v.) discourage See also: be in low spirits, be downhearted, dishearten Syn. ท้อถอย, ท้อแท้, หมดกำลังใจ, ระย่อ, ท้อใจ Ops. สู้, อดทน, บากบั่น
ท้อถอย (v.) discourage See also: feel giving up, lose courage, be disheartened Syn. หมดกำลังใจ, ท้อใจ, ท้อแท้, หมดหวัง Ops. ทรหด, มานะ, มุมานะ, อดทน, พยายาม
ทำลายขวัญ (v.) discourage See also: demoralize Ops. สร้างขวัญ
ย่อท้อ (v.) discourage Syn. ท้อ, ท้อถอย, ไม่สู้ Ops. สู้, มานะพยายาม
หมดหวัง (v.) discourage See also: feel giving up, lose courage, be disheartened Syn. หมดกำลังใจ, ท้อใจ, ท้อแท้ Ops. ทรหด, มานะ, มุมานะ, อดทน, พยายาม
เปลืองใจ (v.) discourage See also: kill one´s enthusiasm
ไม่สู้ (v.) discourage Syn. ท้อ, ท้อถอย Ops. สู้, มานะพยายาม
ความเชื่องซึม (n.) discouragement See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง
ความเชื่องซึม (n.) discouragement See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง
มิทธะ (n.) discouragement See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness Syn. ความท้อแท้, ความเชื่องซึม, ความสิ้นหวัง
มิทธะ (n.) discouragement See also: sleepiness, lethargy, loss of confidence, slowness Syn. ความท้อแท้, ความเชื่องซึม, ความสิ้นหวัง
ถดถอย (v.) be discouraged See also: be disheartened, be depressed, be dispirited Syn. ย่อท้อ
ถอดใจ (v.) be discouraged See also: dishearten Syn. ยอมแพ้
ทดท้อ (v.) be discouraged See also: be disheartened, be despondent Syn. ท้อ, ท้อถอย
ท้อใจ (v.) be discouraged See also: be dispirited Syn. ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หดหู่, ท้อแท้, หมดหวัง Ops. มีกำลังใจ
ย่นย่อ (v.) be discouraged See also: be daunted, quail Syn. ท้อถอย, ย่อย่น, ย่อท้อ
ระอาใจ (v.) be discouraged See also: be disheartened, be jaded Syn. อ่อนใจ, ท้อใจ, เหนื่อยใจ, ท้อใจ
หมดจิตหมดใจ (v.) be discouraged See also: be depressed Syn. หมดกำลังใจ
หมดหวัง (v.) be discouraged See also: be dispirited Syn. ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หดหู่, ท้อแท้ Ops. มีกำลังใจ
อ่อนจิตอ่อนใจ (v.) be discouraged See also: be disheartened, be jaded Syn. อ่อนใจ, ท้อใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't discourage himอย่าทำให้เขาเสียกำลังใจ
I can't be discouraged!ฉันจะท้อไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We do pat-downs of the crowd to discourage people from carrying.ถ้าเราค้นตัว คนก็จะไม่กล้าพกอาวุธ
Harry, some within the Ministry would strongly discourage me... ... fromdivulgingwhatI'm about to reveal to you.แฮรี่, มีบางอย่างที่ท่านรัฐมนตรีสั่งชั้น ไม่ให้พูดกับเธอ จนกว่าเธอจะกลับไปโรงเรียน
The last thing a captain should do is discourage the team.สิ่งสุดท้ายที่กัปตันจะทำ คือ
It's a good way to discourage others, don't you think?มันก็เป็นการข่มขวัญคนอื่น ว่างั้นมั้ย
Which would discourage him from joining us?ซึ่งทำให้เขาลังเลที่จะร่วมมือกับพวกเรา?
But you didn't discourage them?แต่คุณก็ไม่ได้ห้ามปรามพวกเขา?
They discourage our able-bodied students From getting their proper exercise by using the stairs.มันทำให้นักเรียนของเรา เลิกออกกำลังด้วยการขึ้นบันได
They let the females putrefy prior to mummification to discourage necrophilia.ถ้าเป็นศพเพศหญิงจะถูกปล่อย ให้เน่าเปื่อยเสียก่อนทำมัมมี่ เพื่อขัดขวางคนชอบมีเซ็กส์กับศพ
I do what I can to discourage them.ฉันทำทุกอย่างเพื่อให้พวกนั้นไม่กล้าเข้าใกล้
♪ It is so discourage ♪ ♪ Ging ♪# มันทำให้ท้อใจ # # กิ้ง #
To discourage thieves like you.ที่จะกีดขวางโจรอย่างนาย
You know, my stepsister, she has body issues so I don't like to discourage her nudity.คุณก็รู้ พี่เลี้ยงของฉัน เธอมีปัญหาเกี่ยวกับ ร่างกาย ฉันไม่ชอบเลย ที่จะ

discourage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
心灰意冷[xīn huī yì lěng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄥˇ, 心灰意冷] discouraged; downhearted
心灰意懒[xīn huī yì lǎn, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄢˇ, 心灰意懒 / 心灰意懶] discouraged; downhearted
灰心[huī xīn, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄣ, 灰心] lose heart; be discouraged
气馁[qì něi, ㄑㄧˋ ㄋㄟˇ, 气馁 / 氣餒] to be discouraged
泄劲[xiè jìn, ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, 泄劲 / 洩勁] to lose heart; to feel discouraged

discourage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスカレッジ[, deisukarejji] (n) (1) discouragement; (vs) (2) to discourage; to be discouraged
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気を削がれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp,v1) to be discouraged
力抜け[ちからぬけ, chikaranuke] (n,vs) discouragement; disappointment
力落し;力落とし[ちからおとし, chikaraotoshi] (n) discouragement; disappointment; loss of energy; fatigue
屠所の羊[としょのひつじ, toshonohitsuji] (exp) discouraged person; (like a) sheep being led to a slaughterhouse
憮然[ぶぜん, buzen] (n,adj-t,adv-to) discouraged; disappointed; astonished
拉げる[ひしげる;ひしゃげる;へしゃげる, hishigeru ; hishageru ; heshageru] (v1,vi) (1) to be crushed; to be squashed (flat); (2) to be discouraged
挫折[ざせつ, zasetsu] (n,vs) frustration; setback; discouragement; (P)
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited
気が腐る[きがくさる, kigakusaru] (exp,v5r) to feel dispirited; to feel discouraged
気を落とす[きをおとす, kiwootosu] (exp,v5s) to be discouraged; to be disheartened
気落ち[きおち, kiochi] (n,vs) discouraged; dispirited; despondent
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
落胆[らくたん, rakutan] (n,vs) discouragement; despondency; dejection; disappointment; (P)

discourage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ให้เสียน้ำใจ[v. exp.] (mai hai sīa) EN: not want to discourage ; not want to disappoint FR:
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: give up ; discourage FR: abandonner
หมดกำลังใจ[v.] (mot kamlang) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
เหนี่ยวรั้ง[v.] (nīorang) EN: dissuade someone from doing something ; deter ; discourage ; advise someone not to do something FR: retenir ; retarder ; dissuader
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: discourage ; kill one's enthusiasm FR:
แถกขวัญ[v.] (thaēkkhwan) EN: discourage FR: décourager
ทำลายขวัญ[v. exp.] (thamlāi khw) EN: discourage ; demoralize FR: saper le moral (fig.) ; décourager ; démoraliser
ท้อใจ[v.] (thø jai) EN: discourage ; be discouraged FR: décourager ; être découragé
ย่อท้อ[v.] (yøthø) EN: quail ; discourage FR: perdre courage ; se décourager
ใจเสีย[adj.] (jaisīa) EN: discouraged ; disheartened ; dispirited FR: découragé
เจ่าจุก[adj.] (jaojuk) EN: dejected ; discouraged ; forlom FR: découragé
ละเหี่ยใจ[v. exp.] (lahīa jai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired FR:
มิทธะ[n.] (mittha) EN: discouragement ; disheartenment FR:
หมดอาลัย[adj.] (mot-ālai) EN: in despair ; completely discouraged ; without hope ; dispirited ; despondent FR:
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
อ่อนจิตอ่อนใจ[v.] (ønjit-ønjai) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded FR:
ระทวย[adj.] (rathūay) EN: weary ; discouraged ; bored FR:
ระย่อ[adj.] (rayø) EN: in a funk ; discouraged FR:
เสียกำลังใจ[v. exp.] (sīakamlangj) EN: despond ; droop ; be discouraged FR: être découragé
เสียน้ำใจ[adj.] (sīanāmjai) EN: disappointed ; discouraged ; disheartened FR:
ท้อ[v.] (thø) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent FR: se décourager ; baisser les bras
ท้อ[adj.] (thø) EN: discouraged ; disheartened FR: découragé
ท้อแท้[v.] (thøthaē) EN: be in low spirit ; be downhearted ; be dejected ; be discouraged ; be dismayed FR: avoir le moral dans les chaussettes ; être découragé
ท้อแท้[adj.] (thøthaē) EN: dejected ; discouraged ; tired FR: démoralisé
ท้อถอย[adj.] (thøthøi) EN: discouraged ; dispirited FR: découragé ; abattu ; déprimé
ถอดใจ[v.] (thøtjai) EN: be disheartened ; be discouraged FR:
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted FR:
ทวย[adj.] (thūay) EN: weary ; discouraged ; bored FR:
แหยง[v.] (yaēng) EN: feel discouraged FR:
ยั่น[v.] (yan) EN: be apprehensive ; be discouraged FR:
อย่าท้อ[v. exp.] (yā thø) EN: don't be discouraged ! ; don't lose heart ! FR:
ย่นย่อ[adj.] (yonyø) EN: discouraged FR:

discourage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entmutigung {f}discouragement
mutlos; entmutigt {adj} | mutloser | am mutlosestendiscouraged | more discouraged | most discouraged

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discourage
Back to top