ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tranquilise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tranquilise*, -tranquilise-

tranquilise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tranquilise (vt.) ปลอบประโลม See also: ปลอบใจ Syn. soothe, console, reassure, solace, condole, pacify, tranquilize, hearten, cheer, assuage, gladden, revive Ops. distress, afflict, discourage
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tranquiliser, major; tranquilizer, majorยาสงบประสาทหลัก [มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

tranquilise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鎮痛剤[ちんつうざい, chintsuuzai] (n) analgesic; painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser; (P)
鎮静剤[ちんせいざい, chinseizai] (n) painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser

tranquilise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลอบใจ[v.] (pløpjai) EN: comfort ; console ; appease FR: réconforter ; consoler ; soulager ; tranquiliser ; apporter un réconfort ; rassurer
ระงับประสาท[v. exp.] (ra-ngap pra) EN: tranquilize FR: tranquiliser
ยาคลายกังวล[n. exp.] (yā khlāi ka) EN: antianxiety ; tranquiliser ; tranquilizer FR: tranquilisant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tranquilise
Back to top