ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restful*, -restful-

restful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restful (adj.) ซึ่งเงียบสงบและผ่อนคลาย
restfully (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. snugly, cozily, conveniently, easily Ops. uncomfortably
English-Thai: HOPE Dictionary
restful(เรสทฺ'ฟูล) adj. พักผ่อนเต็มที่,พักผ่อน,สงบ,สบาย,เงียบ,สงบเงียบ, See also: restfully adv. restfulness n., Syn. quiet,tranquil
English-Thai: Nontri Dictionary
restful(adj) สงบ,ซึ่งพักผ่อน,เงียบสงบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"...that the weary spirit may ne'er repose in more restful harbor...""จิตอันเหนื่อยล้าไม่เคยได้พักอย่างสงบ"
Where just the thought of that is restful to you, is there any kind of resort like that?จะมีที่ไหนบ้างที่ให้คุณพักผ่อน ด้วยรีสอร์ทแบบนั้น
I will always be right about Charles Bartholomew Bass, and now that I've proven I made the right choice with Louis, tomorrow we can get back to my restful week of prenatal pampering before I welcome my fiance home with open arms.ฉันจะอยู่ข้าง คุณชาร์ล แบส และฉันก็ได้พิสูจน์แล้ว เลือกหลุยส์ถูกแล้ว พรุ่งนี้เราค่อยกลับไปสู่สัปดาห์แห่งการพักผ่อนก่อนคลอด
The thing is, not dealing with you every day has been very restful for me.เรื่องของเรื่องคือ การที่ไม่ต้องยุ่งกับคุณทุกๆวัน ทำให้ชั้นรู้สึกสงบมากเลย
I never get a restful night's sleep, and I need a good nine hours.ฉันไม่เคยนอนเต็มอิ่มเลย และฉันก็ต้องการนอนสัก 9 ชั่วโมงเต็มๆ
The sea is so restful. Is lunch ready yet?ที่นี่เงียบจัง มือเย็นพร้อมหรือยัง
When I say it now, at least my sleep will be more restful.พอได้พูดออกมาแล้ว อย่างน้อย ผมก็หลับได้สนิทขึ้น

restful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安生[ān shēng, ㄢ ㄕㄥ, 安生] peaceful; restful; quiet; still

restful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆくと[, yukuto] (adv) (on-mim) (arch) (See ゆっくり) slowly; at ease; restful
ゆっくり[, yukkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) slowly; at ease; restful; (P)
安らか[やすらか, yasuraka] (adj-na,n) peaceful; tranquil; calm; restful; (P)

restful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สงัด[adj.] (sa-ngat) EN: quiet ; tranquil ; silent ; restful FR: tranquille ; paisible

restful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruhepunkt {m}resting point; restful point

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restful
Back to top