ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miserable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miserable*, -miserable-

miserable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miserable (adj.) ทุกข์ยาก See also: เป็นทุกข์, ยากแค้น, ลำเค็ญ, เดือดร้อน Syn. distressed, afflicted, ill Ops. joyful, happy
miserableness (n.) ความทุกข์ยาก
English-Thai: HOPE Dictionary
miserable(มิส'เซอระเบิล) adj. ทุกข์ยาก,ไม่มีความสุข,ยากจน,น่าดูถูก,เลว,น่าสังเวช., See also: miserableness n. miserably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
miserable(adj) ทนทุกข์,ขัดสน,ยากไร้,น่าสังเวช,เลวทราม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดักเดี้ย (v.) miserable See also: wander about in destitution, causing unhappiness, discomfort Syn. ลำบาก, ขัดสน, แกร่วอยู่
ลำบาก (v.) miserable See also: wander about in destitution, causing unhappiness, discomfort Syn. ขัดสน, แกร่วอยู่
แกร่วอยู่ (v.) miserable See also: wander about in destitution, causing unhappiness, discomfort Syn. ลำบาก, ขัดสน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm so miserable!ฉันรู้สึกทุกข์ระทมเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's had a pretty miserable 18 years. I think we owe him a few words, that's all.เขามีความสุขสวย 18 ปี ผมคิดว่าเราเป็นหนี้เขาคำไม่กี่คำที่ทั้งหมด
What an excellent fish dolphin is to eat cooked and what a miserable fish raw.สิ่งที่เป็นปลาโลมาปลาที่ดีเยี่ยม จะกินสุก และสิ่งที่ดิบปลาอนาถ
I want this miserable boy punished severelyที่ฉันต้องการ boy punished ทุกข์ยากนี้
That miserable dog tried to mutilate a child.ไอ้หมาลึกลับนั่น จะทำให้เด็กพิการ.
You miserable slug!คุณเป็นทากผู้ต่ำต้อย
Dorothy has punished her by removing her magical powers, and a witch with no magic is a miserable creature indeed.ดอโรธี ลงโทษเธอโดยการ เอาผงแห่งชีวิตของเธอไป และแม่มดที่ไม่มีเวทย์มนต์ ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ประหลาด
I must be miserable because I'm not involved anymore.ทีนี้คนอย่างนายคิดว่าฉันเป็นทุกข์ เพราะฉันไม่ยุ่งเกี่ยวอีกแล้ว
That miserable little diary of yours.ความทุกข์ยากของไดอารี่เล็กๆของแก
If I don't, he'll kill the miserable bastard, then Vinnie will be there for life.ฉันไม่ทำ,เขาก็ฆ่ามันอยู่ดี แล้วก็คงติดคุกยาว
Made the neighbors miserable because I never quit blowing.ทำให้เพื่อนบ้านลำคาญ เพราะฉันไม่ยอมหยุดเป่า
Made my parents' life miserable because I hardly ever went to school.ทำให้พ่อ-แม่กลุ้มใจ เพราะฉันไม่ยอมไปโรงเรียน
It's the lad from the house. What's his name? - Miserable tick.ไม่ ไม่ ไม่ นี่คือหนุ่มน้อยจากบ้านหลังนั้น เขาชื่ออะไร?

miserable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄风苦雨[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, 凄风苦雨 / 凄風苦雨] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances
惨状[cǎn zhuàng, ㄘㄢˇ ㄓㄨㄤˋ, 惨状 / 慘狀] devastation; miserable condition
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 颠沛流离 / 顛沛流離] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift
[kǔ, ㄎㄨˇ, 苦] bitter; intensely; miserable; painful
凄苦[qī kǔ, ㄑㄧ ㄎㄨˇ, 凄苦] bleak; miserable
困苦[kùn kǔ, ㄎㄨㄣˋ ㄎㄨˇ, 困苦] deprivation; distressed; miserable
流离[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 流离 / 流離] homeless and miserable; forced to leave home and wander from place to place; to live as a refugee
悲惨世界[Bēi cǎn shì jiè, ㄅㄟ ㄘㄢˇ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 悲惨世界 / 悲慘世界] Les Misérables by Victor Hugo 維克多·雨果|维克多·雨果
悲惨[bēi cǎn, ㄅㄟ ㄘㄢˇ, 悲惨 / 悲慘] miserable; tragic
[cǎn, ㄘㄢˇ, 惨 / 慘] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic
凄惨[qī cǎn, ㄑㄧ ㄘㄢˇ, 凄惨 / 淒慘] plaintive; mournful; miserable
辛酸[xīn suān, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ, 辛酸] pungent (taste); bitter; fig. sad; miserable
凄楚[qī chǔ, ㄑㄧ ㄔㄨˇ, 凄楚] sad; wretched; miserable

miserable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
尾羽打ち枯らす;尾羽うち枯らす[おはうちからす, ohauchikarasu] (exp,v5s) to be in a miserable state; to be down and out
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P)
窮死[きゅうし, kyuushi] (n,vs) dying in miserable circumstances
荒れ屋;荒屋(io)[あれや, areya] (n) (obsc) (See あばら屋・1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack
見るに堪えない[みるにたえない, mirunitaenai] (exp) (id) so miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch
見るに忍びない[みるにしのびない, mirunishinobinai] (exp) (id) So miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch
侘しい;侘びしい(io);佗しい(iK)[わびしい, wabishii] (adj-i) miserable; wretched; lonely; dreary; shabby; comfortless
切ない[せつない, setsunai] (adj-i) (1) painful; heartrending; trying; (2) oppressive; suffocating; miserable; (P)
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P)
悲惨[ひさん, hisan] (adj-na) disastrous; tragic; miserable; wretched; pitiful; (P)
情けない(P);情け無い;情無い;情ない[なさけない(P);なっさけない(情無い;情ない), nasakenai (P); nassakenai ( nasakenai ; jou nai )] (adj-i) miserable; pitiable; shameful; deplorable; (P)
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P)
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject
遣る瀬無い;遣る瀬ない;やる瀬ない[やるせない, yarusenai] (adj-i) helpless; cheerless; miserable; disconsolate; dreary; downhearted

miserable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดักเดี้ย[X] (dakdīa) EN: miserable FR:
ห่อเหี่ยว[adj.] (høhīo) EN: dejected ; downcast ; dispirited ; depressed ; drooping ; wilted ; miserable FR: découragé ; abattu
กำรอ[adj.] (kamrø) EN: miserable FR:
เล็กน้อย[adj.] (leknøi) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly ; slight FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; léger ; mineur ; misérable ; mesquin
น่าเวทนา[adj.] (nā wēthanā) EN: pitiful ; lamentable ; pathetic FR: misérable ; lamentable
ทุกข์ยาก[adj.] (thuk yāk) EN: distressed FR: misérable ; très malheureux
วิปโยค[adj.] (wippayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:
วิประโยค[adj.] (wiprayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:
ยาจนก[n.] (yājanok) EN: beggar ; pauper ; mendicant ; poor man ; miserable person ; poor person FR: indigent [m] (vx) ; nécessiteux [m] (vx) ; pauvre [m] ; paumé [m] (fam.) ; misérable [m]
ยาจก[n.] (yājok) EN: beggar ; pauper ; mendicant ; poor man ; miserable person ; poor person FR: indigent [m] (vx) ; nécessiteux [m] (vx) ; pauvre [m] ; paumé [m] (fam.) ; misérable [m]
ยากจน[adj.] (yākjon) EN: poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent FR: pauvre ; misérable ; marmiteux (vx)
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable

miserable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jämmerlich {adj} | jämmerlicher | am jämmerlichstenmiserable | more miserable | most miserable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miserable
Back to top