ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amply

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amply*, -amply-

amply ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amply (adv.) พอเพียง
English-Thai: HOPE Dictionary
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)
English-Thai: Nontri Dictionary
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มากเกิน (adv.) amply See also: excessively Syn. เกินพอ, มากมาย
เกินพอ (adv.) amply See also: excessively Syn. มากเกิน, มากมาย
เหลือเฟือ (adv.) amply See also: excessively Syn. เกินพอ, มากเกิน, มากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As you so amply demonstrated for most of her life.นี่คุณถึงขนาดต้องแสดงการควบคุมเธอไปตลอดชั่วชีวิตสินะ
Amply and limitปลดปล่อยและจำกัดขอบเขตมัน

amply ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺憾無く;遺憾なく[いかんなく, ikannaku] (adv) amply; sufficiently; fully; completely; all out

amply ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot FR: largement ; beaucoup
เหลือแหล่[adv.] (leūalaē) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลือหลาย[adv.] (leūalāi) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลือล้น ; เหลือหลาย ; เหลือแหล่[adv.] (leūalon) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
แยะ[adv.] (yae) EN: plenty ; lots (of) ; scores (of) ; tons (of) ; abundantly ; plentifully ; numerously ; amply FR: plein (de) ; des tas (de)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amply
Back to top