ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restfully*, -restfully-

restfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restfully (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. snugly, cozily, conveniently, easily Ops. uncomfortably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restfully
Back to top