ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comfortable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comfortable*, -comfortable-

comfortable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comfortable (adj.) เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ) See also: พอเพียง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, กว้างพอ Syn. commodious, roomy, spacious, sufficient, suitable, ample, enough
comfortable (adj.) มั่งคั่ง See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich Ops. miserable, wretched
comfortable (adj.) สะดวกสบาย See also: สบาย Syn. easy, snug, cozy, restful, convenient Ops. uncomfortable, cramped, uneasy, disturbed
comfortable (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
English-Thai: HOPE Dictionary
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
English-Thai: Nontri Dictionary
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริบูรณ์พูนสุข (adj.) comfortable See also: convenient, without difficulty (trouble) Ops. ขาดแคลน
มีกินมีใช้ (adj.) comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
มีกินมีใช้ (adj.) comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
สมบูรณ์พูนสุข (adj.) comfortable See also: convenient, without difficulty (trouble) Syn. บริบูรณ์พูนสุข Ops. ขาดแคลน
ความสบายใจ (n.) comfortableness See also: consolation, solace, relief Ops. ความกลุ้มใจ
น่าคับอกคับใจ (adj.) discomfortable See also: uncomfortable Syn. น่าอึดอัดใจ
น่าอึดอัด (adj.) discomfortable See also: uncomfortable Syn. น่าอึดอัดใจ, น่าคับอกคับใจ
น่าอึดอัดใจ (adj.) discomfortable See also: uncomfortable Syn. น่าคับอกคับใจ
มีกินมีใช้ (v.) be comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
มีกินมีใช้ (v.) be comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
สบาย (v.) be comfortable See also: be well, be happy, be snug, be cozy Syn. สบาย Ops. ลำบาก
สบาย (v.) be comfortable See also: be well, be happy, be snug, be cosy Ops. ลำบาก
สบายกาย (v.) feel comfortable See also: feel relaxed, feel untroubled, feel soothed, feel satisfied physically Syn. สบายตัว
สบายตัว (v.) feel comfortable See also: feel relaxed, feel untroubled, feel soothed, feel satisfied physically
อลักเอลื่อ (adj.) uncomfortable See also: awkward Syn. อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ
อลักเอลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อิหลักอิเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ
อลักเอลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อีหลักอีเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ
อลักเอลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ
อาหลักอาเหลื่อ (adj.) uncomfortable See also: awkward Syn. อลักเอลื่อ, อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ
อาหลักอาเหลื่อ (v.) be uncomfortable See also: be awkward, be embarrassed Syn. อลักเอลื่อ, อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
It's pretty comfortable and very convenientค่อนข้างสะดวกสบายมาก
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
I think you'll be very comfortableฉันคิดว่าคุณจะอยู่อย่างสะดวกสบายมาก
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบาย
You men make yourselves comfortableพวกนายทำตัวตามสบายเลยนะ
I don't wanna make him feel uncomfortableฉันไม่อยากทำให้เขารู้สึกอึดอัด
It's making me very uncomfortableมันทำให้ฉันอึดอัดมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, we'll be quite comfortable down here in...in...โอ้เราจะค่อนข้างสะดวกสบาย ลงที่นี่ในใน
Went to a lot of trouble to make it a comfortable interview.ผมลำบากมาก กว่าจะได้นัดสัมภาษณ์สบาย ๆ ได้
Thanks, but we're very comfortable up here. That's right, isn't it?ขอบคุณน่ะ, แต่ว่าบนนี้ เราสะดวกสบายกว่า ถูกต้อง ใช่มัย?
Yes, we are very comfortable up here.ใช่, บนนี้ พวกเราสะดวกสบายมาก.
Would you be more comfortable opening the Ark in Berlin for your führer, and finding out only then if the sacred Covenant is inside, and whether you've accomplished your mission, and obtained the one true Ark?คุณจะสบายใจ ขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไปเปิดที่เบอร์ลิน เปิดหีบศักดิ์สิทธิ์ที่เบอร์ลิน เพื่อฟิเรลของคุณ, และค้นพบตอนนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม พันธสัญญา อยู่ข้างใน,
Well, wouldn't you feel more comfortable being fully relieved of excess fluidsnow?แต่นายจะรู้สึกสบายตัว ถ้าได้ปลดปล่อยของเหลวส่วนเกิน 'ตอนนี้'
This facility is more than adequately stocked for a comfortable 17 months of below-ground existence.ที่นี่เป็นฐานลับที่ปลอดภัย มีเสบียงพออยู่ได้นานกว่า 17 เดือน
I was more comfortable lying down.ผมก็สะดวกสบายมากขึ้นนอนลง
As comfortable as I can be in front of the probing eye of the camera.สบายที่สุดเท่าที่ทำได้ ต่อหน้ากล้องแล้วล่ะ
There isn't anywhere in the whole world more comfortable than that.ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ สบายเท่าที่นั่น
I'm sure you'll be very comfortable here.ผมแน่ใจว่า คุณจะต้องสบายแน่
But if I'm not comfortable with it, I don't have to be involved.แต่ถ้าฉันรู้สึกอึดอัดละก็ ฉันไม่ต้องมีส่วนร่วมก็ได้

comfortable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, 宽余 / 寬餘] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, 别扭 / 彆扭] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech)
舒坦[shū tan, ㄕㄨ ㄊㄢ˙, 舒坦] comfortable; at ease
舒心[shū xīn, ㄕㄨ ㄒㄧㄣ, 舒心] comfortable; happy
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 舒服] comfortable; feeling well
申申[shēn shēn, ㄕㄣ ㄕㄣ, 申申] cosy and comfortable; to repeat endlessly
安逸[ān yì, ㄢ ㄧˋ, 安逸] easy and comfortable; easy
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 人间地狱 / 人間地獄] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time
安适[ān shì, ㄢ ㄕˋ, 安适 / 安適] quiet and comfortable
不舒适[bù shū shì, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄕˋ, 不舒适 / 不舒適] uncomfortable
[wù, ˋ, 卼] uncomfortable; unsteady
不自在[bù zì zai, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄗㄞ˙, 不自在] uneasiness; feel uncomfortable
不舒服[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 不舒服] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy

comfortable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほんわかした;ほんわかとした[, honwakashita ; honwakatoshita] (adj-f) (uk) warm and snug; soft and comfortable
住み心地の良い[すみごこちのよい, sumigokochinoyoi] (n) comfortable to live in
居心地いい;居心地良い;居心地よい[いごこちいい(居心地いい;居心地良い);いごこちよい(居心地良い;居心地よい), igokochiii ( igokochi ii ; igokochi yoi ); igokochiyoi ( igokochi yoi ; igokochi yo] (adj-i) (See 居心地のいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy
居心地のいい;居心地の良い;居心地のよい[いごこちのいい(居心地のいい;居心地の良い);いごこちのよい(居心地の良い;居心地のよい), igokochinoii ( igokochi noii ; igokochi no yoi ); igokochinoyoi ( igokochi no yoi ;] (adj-i) (See 居心地がいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy
自適[じてき, jiteki] (n,vs) living free from worldly care; easy and comfortable living
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
ゆったり[, yuttari] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) comfortable; easy; calm; (2) loose; spacious
伸びやか[のびやか, nobiyaka] (adj-na,n) comfortable; carefree; (P)
快適[かいてき, kaiteki] (adj-na,n) pleasant; agreeable; comfortable; (P)
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky
気楽[きらく, kiraku] (adj-na,n) (1) carefree; comfortable; at ease; (2) easygoing; happy-go-lucky; (P)
気詰まり;気詰り;気づまり[きづまり, kidumari] (adj-na) constrained; uncomfortable; awkward
煙がる;烟がる[けむがる;けぶがる, kemugaru ; kebugaru] (v5r,vi) (See 煙たがる・けむたがる・1) to be sensitive to smoke; to be uncomfortable because of smoke
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P)
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment

comfortable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริบูรณ์พูนสุข[adj.] (børibūn phū) EN: comfortable FR:
ใจชื้น[v.] (jaicheūn) EN: feel relieved ; feel comfortable ; be at ease FR:
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy FR: être à l'aise ; se sentir bien ; être relax
สบาย[adj.] (sabāi) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy ; relax ; comfy (inf.) FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise ; relax
สบายดี[adj.] (sabāi dī) EN: fine ; cool ; comfortable FR: cool (fam.)
สบายใจ[adj.] (sabāijai) EN: contented ; happy ; joyous ; comfortable FR: heureux ; détendu
สบายจริง ๆ[adj.] (sabāi jing-) EN: comfortable FR:
สะดวก[v.] (sadūak) EN: be convenient ; be comfortable FR:
สะดวก[adj.] (sadūak) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable
สะดวกสบาย[adj.] (sadūak sabā) EN: convenient ; easy ; comfortable FR: confortable
สะดวกสบายดี[xp] (sadūak sabā) EN: it's comfortable FR: c'est confortable
สมบูรณ์พูนสุข[adj.] (sombūn phūn) EN: comfortable ; convenient ; without difficulty FR:
สุข[adj.] (suk) EN: happy ; content ; healthy ; comfortable FR: heureux ; bienheureux ; content
ถนัดใจ[v.] (thanatjai) EN: feel right about ; feel comfortable FR:
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable FR: être sécurisé ; être rassuré
อลักเอลื่อ[adj.] (alak-aleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อาหลักอาเหลื่อ[adj.] (ālak-āleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: uncomfortable ; uneasy ; cramped ; suffocating FR: gêné ; mal à l'aise ; oppressé ; étouffant
อึดอัดใจ[adj.] (eut-at jai) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
เฝื่อน[adj.] (feūoen) EN: disconcerted ; uncomfortable FR:
อิหลักอิเหลื่อ[adj.] (ilak-ileūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อีหลักอีเหลื่อ[adj.] (īlak-īleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
เข้าหน้าไม่สนิท[v. exp.] (khao nā mai) EN: be hard to face s.o. ; feel uncomfortable with s.o. FR:
เข้าหน้าไม่ติด[v. exp.] (khao nā mai) EN: be hard to face s.o. ; feel uncomfortable with s.o. FR:
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
กระอึด[v.] (kra-eut) EN: feel uncomfortable ; feel cramped FR:
ไม่สบาย[adj.] (mai sabāi) EN: unhappy ; uncomfortable FR: triste
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāija) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; be bothered about ; feel uncomfortable (mentally) FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être inquiet ; être malheureux
ไม่สะดวก[adj.] (mai sadūak) EN: inconvenient FR: incomfortable
งอม[v.] (ngøm) EN: suffer ; be very uncomfortable FR:

comfortable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bequem; behaglich; tröstlich {adj} | bequemer | am bequemstencomfortable | more comfortable | most comfortable
komfortabel {adj} | komfortabler | am komfortabelstencomfortable | more comfortable | most comfortable
Gemütlichkeit {f}comfortable ambience
Wohlbehagen {n}comfortable feeling
Missbehagen {n}uncomfortable feeling
urgemütlich {adj}really comfortable; extremely cosy
unbehaglich; unbequem; mulmig {adj} | unbehaglicher; unbequemer; mulmiger | am unbehaglichsten; am unbequemsten; am mulmigstenuncomfortable | more uncomfortable | most uncomfortable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comfortable
Back to top