ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

content

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *content*, -content-

content ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
content (n.) จำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่
content (n.) ปริมาณความจุ Syn. capacity
content (n.) สาร See also: ความหมายที่ต้องการสื่อ Syn. message, subject matter
content (n.) หัวข้อ
content (n.) ความพึงพอใจ Syn. satisfaction
content (vt.) ทำให้พอใจ See also: ทำให้มีความสุขกับสภาพของตนเอง
content (adj.) ที่พร้อมจะยอมรับ See also: ที่พร้อมจะปรับตัวได้
content (adj.) พอใจในสภาพของตนเอง Syn. contented
content with (phrv.) ทำให้พอใจด้วย
content word (n.) คำแสดงเนื้อหา (ทางไวยากรณ์ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ เป็นต้น) Syn. open-class word
contented (adj.) ที่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ Syn. content, pleased
contentedly (adv.) อย่างมีความสุข See also: อย่างร่าเริง Syn. joyously, joyfully
contentedly (adv.) อย่างพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ Syn. happily
contention (n.) การแข่งขัน Syn. competition, rivalry
contention (n.) การโต้แย้ง See also: การโต้เถียง, ความขัดแย้ง Syn. argument, controversy, disagreement
contention (n.) ความคิดเห็นในการโต้แย้ง
contentious (adj.) ซึ่งโต้เถียงกัน See also: ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกัน Syn. quarrelsom, argumentative
contentment (n.) ความพอใจ See also: ความสบายใจ Syn. satisfaction
contents (n.) ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้ Syn. limit
contents (n.) สาระสำคัญ See also: เนื้อหา Syn. theme, topic
English-Thai: HOPE Dictionary
content(คอน'เทนทฺ) n. ปริมาณความจุ,ความสามารถในการจุ,สิ่งที่บรรจุอยู่,ความสำคัญ,ความหมาย,เนื้อหา,สาระ adj. พอใจ,ซึ่งเห็นด้วย,เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ,พอใจ.
contented(คันเทน'ทิด) adj. เป็นที่พอใจ,อิ่มอกอิ่มใจ,มักน้อย
contention(คันเทน'เชิน) n. การแข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้,การโต้เถียง, Syn. struggle
contentious(คันเทน'เชิส) adj. ชอบทะเลาะ,ชอบโต้เถียง,ชอบต่อสู้., See also: contentiousness n. ดูcontentious
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
content(n) ความจุ,ความพึงพอใจ,เนื้อเรื่อง,เนื้อหา,สาระ
contented(adj) เป็นที่พึงพอใจ,เป็นที่สำราญใจ,เป็นที่จุใจ,อิ่มอกอิ่มใจ
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
contentious(adj) ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบต่อสู้,ชอบโต้เถียง,ชอบแย้ง
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contentเนื้อหา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contentionการช่วงชิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
contentious caseคดีมีข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contentเนื้อหา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระแสความ (n.) content See also: subject matter Syn. ความ
ความ (n.) content See also: information Syn. เนื้อความ, เรื่อง
ชอบใจ (v.) content See also: be gratified, be pleased, be satisfied Syn. ถูกใจ, ยินดี, พอใจ
ถูกอกถูกใจ (v.) content See also: please, satisfy Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ
ท้องสำนวน (n.) content See also: essence, substance Syn. เนื้อเรื่อง
ยินดี (v.) content See also: be gratified, be pleased, be satisfied Syn. ถูกใจ, พอใจ
สราญ (v.) content See also: be happy, appease, delight Syn. เบิกบาน, รื่นเริง
สำราญใจ (v.) content See also: be happy, appease, delight Syn. เบิกบาน, รื่นเริง, สราญ
อรรถ (n.) content See also: gist Syn. อัตถะ, เนื้อความ
อัตถะ (n.) content See also: gist Syn. อรรถ, เนื้อความ
อัตถ์ (n.) content See also: gist Syn. อรรถ, อัตถะ, เนื้อความ
เนื้อความ (n.) content See also: gist Syn. อรรถ, อัตถะ
เนื้อความ (n.) content See also: information Syn. เรื่อง
การวิเคราะห์เนื้อหา (n.) content analysis
ความปลื้มใจ (n.) contentedness See also: gratification, delight, satisfaction, complacency Syn. ความพอใจ, ความสุขใจ
ความอิ่มใจ (n.) contentedness See also: gratification, delight, satisfaction, complacency Syn. ความปลื้มใจ, ความพอใจ, ความสุขใจ
ความชอบใจ (n.) contentment See also: satisfaction Syn. ความพอใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา Ops. ความเกลียด
ความชอบใจ (n.) contentment See also: satisfaction, willingness Syn. ความพึงพอใจ
ความพอใจ (n.) contentment See also: satisfaction, willingness Syn. ความชอบใจ, ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (n.) contentment See also: satisfaction Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา Ops. ความเกลียด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A rationalperson is not content to kill the same personrationalperson ... ...อย่าเนื้อหาสาระถึง kill the บุคคลเดียวกัน
The content of that message is morally ambiguous at best.ปัญหาของฉันคือ: เนื้อหาของข้อความที่ไม่ชัดเจน ทางศีลธรรมที่ดีที่สุด
Well, of course, Your Majesty. I'm sure they are content and proud.พะย่ะค่ะ ราษฎรปลื้มพระบารมี
The content of the mail exchange on the tablets the sites they visit the location of each one via GPSเนื้อหาของอีเมลที่แลกเปลี่ยนกัน บนแท็บเล็ต สถานที่ที่เค้าไป สถานที่ตั้งของแต่ละคนผ่านทาง GPS
Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire for many hundreds of years quite content to ignore and be ignored by the world of the Big Folk.ฮ๊อบบิทได้อาศัย และเพาะปลูก อยู่ใน มณฑลฟาร์ธิง ทั้งสี่ของ ไชร์ มาหลายร้อยปี ไม่ค่อยสนใจต่อโลกภายนอก และโลกภายนอก...
My mother will not be content till one of them dies from her meanness.แม่ฉันคงไม่สนใจหรอก จนกว่าจะมีเด็กสักคนตายลงไป
It was maybe the most content I've ever been.คงเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกสงบสันโดษที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอ
Lord Beckett desires the content of that chest.ลอร์ด เบ็คเก็ตต์ ปรารถนาของในหีบนั่น
This is according the content we discussedจำคำพูดที่เราพูดกันวันนี้ให้ดี
As the water temperature increases, the wind velocity increases and the moisture content increases.เมื่ออุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น ความเร็วลมเพิ่มขึ้น และองค์ประกอบของน้ำก็เพิ่มขึ้น
You were content with your "people are idiots" theory.ผู้ชายคนนี้ไม่รู้อะไรเลย เกี่ยวกับชีวิตรัก
Might I point out that we are still short one pirate lord, and I'm as content as a cucumber to wait until Sao Feng joins us.ข้าขอบอกว่าเรายังขาด จอมโจรสลัดอยู่อีกหนึ่งนะ และข้าก็ใจเย็นเป็นน้ำแข็งรอจนกว่า เซา เฟ็งจะมา

content ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实词[shí cí, ㄕˊ ㄘˊ, 实词 / 實詞] content word
知足[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, 知足] content with one's situation; to know contentment (hence happiness)
内涵意义[nèi hán yì yì, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ ㄧˋ, 内涵意义 / 內涵意義] implied meaning; intended meaning; the logical content of a word or technical notion
语意[yǔ yì, ㄩˇ ㄧˋ, 语意 / 語意] meaning; content of speech or writing; semantic
[shāng, ㄕㄤ, 墒] the moisture content of the soil
墒土[shāng tǔ, ㄕㄤ ㄊㄨˇ, 墒土] the moisture content of the soil
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, 不求甚解] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 醇] alcohol; wine with high alcohol content; rich; pure; good wine; sterols
[jiáo, ㄐㄧㄠˊ, 矫 / 矯] argumentative; contentious
目录[mù lù, ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ, 目录 / 目錄] catalog; table of contents; directory (on computer hard drive); list; contents
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 憪] composed, contented
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, 冲突 / 衝突] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention
内容[nèi róng, ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ, 内容 / 內容] content; substance; details
含量[hán liàng, ㄏㄢˊ ㄌㄧㄤˋ, 含量] content; quantity contained
[ān, ㄢ, 安] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 慊] contented
[yān, ㄧㄢ, 恹 / 懨] contented; peaceful
涵意[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, 涵意] content; meaning; connotation; implication; same as 涵義|涵义
涵义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, 涵义 / 涵義] content; meaning; connotation; implication
争论点[zhēng lùn diǎn, ㄓㄥ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, 争论点 / 爭論點] contention
[xū, ㄒㄩ, 虚 / 虛] devoid of content; void; false; empty; vain
[yàng, ㄧㄤˋ, 怏] discontented
欿[kǎn, ㄎㄢˇ, 欿] discontented with oneself
牢骚[láo sāo, ㄌㄠˊ ㄙㄠ, 牢骚 / 牢騷] discontent; complaint
不满[bù mǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄢˇ, 不满 / 不滿] resentful; discontented; dissatisfied
[mù, ㄇㄨˋ, 目] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title
论据[lùn jù, ㄌㄨㄣˋ ㄐㄩˋ, 论据 / 論据] grounds (for an argument); a contention; a thesis
畅所欲言[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ, 畅所欲言 / 暢所慾言] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content
安居乐业[ān jū lè yè, ㄢ ㄐㄩ ㄌㄜˋ ㄧㄝˋ, 安居乐业 / 安居樂業] live and work in peace and contentment
内涵[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, 内涵 / 內涵] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed
水分[shuǐ fèn, ㄕㄨㄟˇ ㄈㄣˋ, 水分] moisture content
淡水[dàn shuǐ, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, 淡水] potable water (water with low salt content); fresh water
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 嗛] pouch; hold; content
输沙量[shū shā liàng, ㄕㄨ ㄕㄚ ㄌㄧㄤˋ, 输沙量 / 輸沙量] quantity of sand (transported by a river); sediment content
含沙量[hán shā liàng, ㄏㄢˊ ㄕㄚ ㄌㄧㄤˋ, 含沙量] sand content; quantity of sediment (carried by a river)
[zhí, ㄓˊ, 埴] soil with large clay content
篇目[piān mù, ㄆㄧㄢ ㄇㄨˋ, 篇目] table of contents
开怀[kāi huái, ㄎㄞ ㄏㄨㄞˊ, 开怀 / 開懷] to one's heart's content; without restraint
畅谈[chàng tán, ㄔㄤˋ ㄊㄢˊ, 畅谈 / 暢談] to chat; a long talk; verbose; to talk freely to one's heart's content

content ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model
アクティブコンテンツ[, akuteibukontentsu] (n) {comp} active content
アダルトコンテンツ[, adarutokontentsu] (n) adult content; pink content
アルコール分[アルコールぶん, aruko-ru bun] (n) alcoholic content
アルコール度[アルコールど, aruko-ru do] (n) alcohol content (usu. expressed per cent)
ウィクショナリー[, uikushonari-] (n) (See ウィキペディア) Wiktionary (a wiki based open content dictionary)
エロアニメ[, eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content
エントロピー;エントロピ[, entoropi-; entoropi] (n) (1) entropy; (2) mean information content; average information content
オリコン[, orikon] (n) (abbr) (See オリジナルコンテンツ) original content
オリジナルコンテンツ;オリジナル・コンテンツ[, orijinarukontentsu ; orijinaru . kontentsu] (n) original content
キーロガー[, ki-roga-] (n) {comp} software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei
クリエイティブコンテンツ[, kurieiteibukontentsu] (n) {comp} creative content
コンテンツアドバイザ[, kontentsuadobaiza] (n) {comp} content advisor
コンテンツマスタ[, kontentsumasuta] (n) {comp} content master
コンテンツライブラリ[, kontentsuraiburari] (n) {comp} content library
コンテントハンドラー[, kontentohandora-] (n) {comp} content handler
ダウンロードコンテンツ[, daunro-dokontentsu] (n) downloadable content (e.g. for a video game) (wasei
一行物[いちぎょうもの, ichigyoumono] (n) scroll containing a single line of calligraphy, often of Zen content (usu. found in a tea-ceremony room or house)
内容アドレス記憶装置[ないようアドレスきおくそうち, naiyou adoresu kiokusouchi] (n) {comp} associative storage; content addressable storage
内容語[ないようご, naiyougo] (n) (See 機能語) content word
動的コンテンツ[どうてきコンテンツ, douteki kontentsu] (n) {comp} active content (e.g. on web page)
含有率[がんゆうりつ, ganyuuritsu] (n) content by percentage
吾唯足知[われただたるをしる, waretadataruwoshiru] (exp) I am content with what I am (have); Rich is the person who is content with what he is
小成に安んじる風[しょうせいにやすんじるふう, shouseiniyasunjirufuu] (n) tendency to be content with small successes
徒花;あだ花[あだばな, adabana] (n) (1) non-fruit-bearing flower; (2) something that is flashy with no content
意味内容[いみないよう, iminaiyou] (n) {ling} semantic content (of a term); meaning (of a sentence)
甘んじる[あまんじる, amanjiru] (v1,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot)
甘んずる[あまんずる, amanzuru] (vz,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot)
自由放題[じゆうほうだい, jiyuuhoudai] (n) as freely as one pleases; at will; to one' heart's content
連想記憶装置[れんそうきおくそうち, rensoukiokusouchi] (n) {comp} associative storage; content addressable storage
コアを吐く[コアをはく, koa wohaku] (exp,v5k) {comp} to dump core; to dump memory contents
コンテンション[, kontenshon] (n) {comp} contention (e.g. in LANs)
コンテンションモード[, kontenshonmo-do] (n) {comp} contention mode
コンテンツバンドル[, kontentsubandoru] (n) {comp} content-bundling
ナット[, natto] (n) (1) nut (as in nut and bolt); (2) natural unit of information content; nat; (P)
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P)
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint
ものを[, monowo] (conj,prt) (usu. at sentence end) although (with nuance of strong discontent); but; even though; I wish ....
不平[ふへい, fuhei] (adj-na,n) complaint; discontent; dissatisfaction; (P)
不平不満[ふへいふまん, fuheifuman] (n) discontent and grumbling
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider
コンテント[こんてんと, kontento] content
コンテントハンドラー[こんてんとはんどらー, kontentohandora-] content handler
データ内容記法[データないようきほう, de-ta naiyoukihou] data content notation
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content
共通内容部[きょうつうないようぶ, kyoutsuunaiyoubu] generic content portion
共通内容部記述部[きょうつうないようぶきじゅつぶ, kyoutsuunaiyoubukijutsubu] generic content portion description
内容アドレス記憶装置[ないようアドレスきおくそうち, naiyou adoresu kiokusouchi] associative storage, content addressable storage
内容モデル入れ子水準[ないようモデルいれこすいじゅん, naiyou moderu irekosuijun] content model nesting level
内容呼出しメモリ[ないようよびだしメモリ, naiyouyobidashi memori] Content Addressed Memory, CAM
内容完全性[ないようかんぜんせい, naiyoukanzensei] content integrity
内容検索[ないようさくいん, naiyousakuin] content retrieval
内容機密性[ないようきみつせい, naiyoukimitsusei] content confidentiality
内容規則[ないようきそく, naiyoukisoku] content convention
内容評価制度[ないようひょうかせいど, naiyouhyoukaseido] content rating system (for TV, movies)
内容部[ないようぶ, naiyoubu] content portion
内容部記述部[ないようぶきじゅつぶ, naiyoubukijutsubu] content portion description
平均情報量[へいきんじょうほうりょう, heikinjouhouryou] entropy, mean information content, average information content
明示内容参照[めいじないようさんしょう, meijinaiyousanshou] explicit content reference
条件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content
条件付き平均情報量[じょうけんつきへいきんじょうほうりょう, joukentsukiheikinjouhouryou] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content
結合情報量[けつごうじょうほうりょう, ketsugoujouhouryou] joint information content
連想記憶装置[れんそうきおくそうち, rensoukiokusouchi] associative storage, content addressable storage
選択情報量[せんたくじょうほうりょう, sentakujouhouryou] decision content
コンテンション[こんてんしょん, kontenshon] contention (e.g. in LANs)
コンテンションモード[こんてんしょんもーど, kontenshonmo-do] contention mode
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information
内容オクテット[ないようオクテット, naiyou okutetto] contents octets
回線争奪[かいせんそうだつ, kaisensoudatsu] contention
平均伝達情報量[へいきんでんたつじょうほうりょう, heikindentatsujouhouryou] mean transinformation (content), average transinformation (content)
情報量[じょうほうりょう, jouhouryou] information content, information volume
目次[もくじ, mokuji] table of contents
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
目次[もくじ, mokuji] Thai: สารบัญ English: table of contents

content ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตถ์[n.] (at) EN: content ; gist FR:
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content FR:
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like FR: être content ; être satisfait
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจที่ได้พบคุณ[xp] (dījai thī d) EN: glad to have met you ; so glad to see you FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
เอม[adj.] (ēm) EN: delightful ; perfectly content ; perfectly satisfied FR:
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
อิ่มหมีพีมัน[v.] (immīphīman) EN: be full ; be replete ; eat to one's heart's content FR:
การวิเคราะห์เนื้อหา [n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: content analysis FR:
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; lutter ; jouer
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา[n. exp.] (khwām thīen) EN: content validity FR:
ความตรงตามเนื้อหา [n. exp.] (khwām trong) EN: content validity FR:
ความตรงทางเนื้อหา [n. exp.] (khwām trong) EN: content validity FR:
กินตามใจปาก[v. exp.] (kin tāmjai ) EN: eat to one's heart content FR:
กระแสความ[n.] (krasaēkhwām) EN: content ; subject matter FR:
เนื้อ[n.] (neūa) EN: substance ; texture ; material ; matter ; content FR: substance [f] ; texture [f] ; corps [m]
เนื้อหา[n.] (neūahā) EN: gist ; topic ; overview ; content FR: sommaire [f] ; contenu [m] ; teneur [f]
เนื้อหาไม่เหมาะสม[n. exp.] (neūahā mai ) EN: inappropriate content FR: contenu inapproprié [m]
เนื้อหาสาระ[n. exp.] (neūahā sāra) EN: content ; substance FR:
ปริมาณความชื้น[n. exp.] (parimān khw) EN: moisture content FR:
ปริมาณความจุ[n.] (parimān khw) EN: content ; capacity FR: contenu [m]
พึงใจ[adj.] (pheungjai) EN: pleased (with) ; satisfied (with) ; content (with) ; satisfactory FR: satisfait
พอใจ[v.] (phøjai) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve FR: être satisfait ; être content
พอใจ[adj.] (phøjai) EN: satisfied ; pleased ; happy FR: satisfait ; content ; ravi
ผ่องแผ้ว[adj.] (phǿngphaēo) EN: content ; radiant FR:
เปรม[v.] (prēm) EN: be content ; be happy ; be glad FR:
สบายใจ[v.] (sabāijai) EN: be happy ; be pleased ; be joyous ; feel content FR:
สมถะ[adj.] (samatha) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble FR: content de son sort ; bien dans sa tête
สำราญ[v.] (samrān) EN: be content ; be happy ; revel FR:
สำราญ[adj.] (samrān) EN: content ; happy ; joyful ; good-humoured FR: heureux ; joyeux ; de bonne humeur
สำราญใจ[v.] (samrānjai) EN: content ; be happy ; delight FR:
สาระ[n.] (sāra) EN: matter ; substance ; essence ; essentials ; content ; theme FR: matière [f] ; contenu [m]
สารบัญ ; สารบาญ[n.] (sāraban ; s) EN: table of contents ; content ; index FR: table des matières [f] ; sommaire [m] ; index [m]
สราญ[v.] (sarān) EN: content FR:
สมใจ[v. exp.] (som jai) EN: be satisfied with ; content oneself with ; achieve one 's purpose ; be satisfying FR:
สุข[adj.] (suk) EN: happy ; content ; healthy ; comfortable FR: heureux ; bienheureux ; content
สุขสันต์[adj.] (suk san) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed FR: joyeux
ถึงใจ[X] (theungjai) EN: just the way one likes ; to one' s heart content ; Great! FR:
ท้องสำนวน[n.] (thøngsamnūa) EN: content FR:

content ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholgehalt {m}alcohol content; alcoholic content
Aschegehalt {m}ash content
Inhaltsverwaltungssystem {n}; Content Management System
Entropie {f}; Maß für den Informationsgehaltaverage information content
Fettgehalt {m}fat content
Informationsgehalt {m}information content
Eisengehalt {m}iron content
Eiweißgehalt {m}protein content
Salzgehalt {m}salt content
Festkörpergehalt {m}solid body content
Schwefelgehalt {m} | Schwefelgehalt bei Mineralölensulphur content | sulphur content for mineral oils
Wassergehalt {m}water content
Zuschlaggehalt {m}content of aggregates
kontroverse Frage {f}contentious issue
Streitpunkt {m}contentious point
unzufrieden {adj} | unzufriedener | am unzufriedenstendiscontent | more discontent | most discontent
unzufrieden; missmutig {adj} | unzufriedener; missmutiger | am unzufriedensten; am missmutigstendiscontented | more discontented | most discontented
Unzufriedenheit {f}discontentedness
unzufrieden {adv}discontentedly
Hausratversicherung {f}household insurance; household contents insurance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า content
Back to top