ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

awkward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *awkward*, -awkward-

awkward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awkward (adj.) งุ่มง่าม See also: ติดขัด, ที่ดูไม่คล่องแคล่ว Syn. clumsy, inept, ungraceful, unskillful
awkward (adj.) ที่ไม่สะดวกสบาย Syn. inconvenient, incommodious
awkwardly (adv.) อย่างซุ่มซ่าม See also: อย่างเซ่อซ่า Syn. ungracefully Ops. gracefully, skillfully
awkwardly (adv.) อย่างเงอะงะ See also: อย่างเปิ่นๆ, อย่างเชยๆ, อย่างซุ่มซ่าม
awkwardness (n.) ความซุ่มซ่าม See also: ความเซ่อซ่า Syn. gracelessness, stiffness
awkwardness (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความไม่สง่างาม Syn. inconcinnity, gracelessness
awkwardness (n.) ความอุ้ยอ้าย See also: ความงุ่มง่าม Syn. clumsiness
English-Thai: HOPE Dictionary
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
awkward ageวัยหนุ่มวัยสาวแรกเริ่ม
English-Thai: Nontri Dictionary
awkward(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เก้อ,เจื่อนๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก (v.) be in an awkward predicament See also: be in a quandary, be in a dilemma Syn. พะอืดพะอม
ซุ่มซ่าม (adj.) awkward See also: stupid, silly, embarrassed, gawky, clumsy, gauche Syn. เก้อ, เก้อเขิน, เคอะเขิน, เงอะงะ, เซ่อซ่า
อักอ่วน (adj.) awkward See also: embarrassed Syn. กระอักกระอ่วน, พิพักพิพ่วน
เก้งก้าง (adj.) awkward See also: clumsy, ungainly Syn. โย่งเย่ง, เกะกะ
เซ่อซ่า (adj.) awkward See also: stupid, silly, embarrassed, gawky, clumsy, gauche Syn. เก้อ, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ซุ่มซ่าม, เงอะงะ
เซ่อซ่า (adj.) awkward See also: clumsy Syn. เร่อร่า, กะเล่อกะล่า
เด๋อด๋า (adj.) awkward See also: clumsy, foolish, silly, stupid, dull, dump Syn. เด๋อ, เปิ่น, เร่อร่า
เปิ่น (adj.) awkward See also: stupid, silly, embarrassed, gawky, clumsy, gauche Syn. เก้อ, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า
เล่อ (adj.) awkward See also: clumsy Syn. เซ่อซ่า, เร่อร่า, กะเล่อกะล่า
โย่งเย่ง (adj.) awkward See also: clumsy, ungainly Syn. เกะกะ
ขะเย้อแขย่ง (adv.) awkwardly See also: gawkily Syn. เก้ๆ กังๆ
ต้วมเตี้ยม (adv.) awkwardly See also: slowly, tardily, leisurely, unhurriedly Syn. เชื่องช้า, อืดอาด, ยืดยาด Ops. รวดเร็ว, ว่องไว
ประดักประเดิด (adv.) awkwardly See also: disconcertingly, inconveniently Syn. รีๆ รอๆ, ยุ่งยากใจ, สับสน, เก้อเขิน
ยักแย่ยักยัน (adv.) awkwardly See also: gawkily Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง
ยืดยาด (adv.) awkwardly See also: slowly, tardily, leisurely, unhurriedly Syn. เชื่องช้า, อืดอาด Ops. รวดเร็ว, ว่องไว
ยุ่งยากใจ (adv.) awkwardly See also: disconcertingly, inconveniently Syn. รีๆ รอๆ, สับสน, เก้อเขิน
รุ่มร่าม (adv.) awkwardly
อีเก้อีกัง (adv.) awkwardly See also: clumsily Syn. เก้กัง Ops. คล่องแคล่ว
เก้ๆ กังๆ (adv.) awkwardly See also: clumsily, gawkily Syn. เก้กัง, ขวางๆ รีๆ
ซุ่มซ่าม (v.) be awkward See also: be clumsy Syn. งุ่มง่าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh... How awkward of me.โอ้ ฉันนี่ซุ่มซ่ามเสียจริง
Good. Well, you see, Max, I find myself in a rather awkward position.ฉันรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
It's very awkward to stab down into the chest of someone over half a foot taller.มันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจมากที่จะแทงลงไปที่หน้าอกของคนกว่าครึ่งเท้าสูง
I feel awkward enough as it is.ฉันรู้สึกอึดอัดใจมากพอที่มันเป็น
There's that awkward moment when you've handed her the note.มันเป็นช่วงเวลาที่แสนจะอึดอัด ตอนยื่นจดหมายให้เธอ
After some more awkward small talk...หลังจากการพูดคุยที่ไม่ค่อยจะราบลื่นเท่าไหร่...
It's no use pretending that anything we say will make this anything other than the most awkward moment we've ever had.มันไม่มีอะไรต้องเสแสร้งว่าเรื่องที่เราจะคุยกัน ว่ามันจะต้องน่ากระอักกระอ่วน มากกว่าที่เราเคยคุยๆ กันมา
I'm sure this is awkward for Gwen.ฉันว่าเธอสติแตกแล้วแหละ
I mean of course it's awkward if it's just the two of us why are you so open about it?ฉันอึดอัดน่ะ ถ้าต้องมากัน 2 คน แล้วทำไมคุณไม่คุยเปิดอกกับเธอเลยล่ะ
Stuck with those people, making awkward small talk until you show up.ฉันต้องติดอยู่กับพวกนั้น คุยกันแบบอึดอัด อึดอัด จนกว่านายจะมาอย่างงั้นเหรอ?
This is so awkward I've got lip sweat.มันน่าอึดอัดมากเลย ชั้นพูดอาไรไม่ออกเลย
It became awkward for me to stay home, and I had a fight with my dad.มันรู้สึกประหลาดที่จะต้องอยู่บ้าน แล้วฉันก็ทะเลาะกับพ่อ

awkward ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, 别扭 / 彆扭] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech)
笨口拙舌[bèn kǒu zhuō shé, ㄅㄣˋ ㄎㄡˇ ㄓㄨㄛ ㄕㄜˊ, 笨口拙舌] awkward in speech
榔槺[láng kāng, ㄌㄤˊ ㄎㄤ, 榔槺] cumbersome; awkward and clumsy
受窘[shòu jiǒng, ㄕㄡˋ ㄐㄩㄥˇ, 受窘] embarrassed; bothered; in an awkward position
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, 不得劲 / 不得勁] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well
尴尬[gān gà, ㄍㄢ ㄍㄚˋ, 尴尬 / 尷尬] awkward; embarrassed
[zhuō, ㄓㄨㄛ, 拙] awkward; clumsy; dull; inelegant; (polite) my; Taiwan pr. zhuo2
粗笨[cū bèn, ㄘㄨ ㄅㄣˋ, 粗笨] awkward; clumsy; unwieldy; heavy-handed
蹇滞[jiǎn zhì, ㄐㄧㄢˇ ㄓˋ, 蹇滞 / 蹇滯] awkward; ominous; unfavorable
蹇涩[jiǎn sè, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, 蹇涩 / 蹇澁] awkward; lame; difficulty (esp. in moving); not smooth
拙笨[zhuō bèn, ㄓㄨㄛ ㄅㄣˋ, 拙笨] clumsy; awkward; lacking skill
笨嘴拙腮[bèn zuǐ zhuō sāi, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄓㄨㄛ ㄙㄞ, 笨嘴拙腮] clumsy in speech; awkward; poor speaker
笨嘴笨舌[bèn zuǐ bèn shé, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄣˋ ㄕㄜˊ, 笨嘴笨舌] clumsy in speaking; awkward; inarticulate
笨拙[bèn zhuō, ㄅㄣˋ ㄓㄨㄛ, 笨拙] clumsy; awkward; stupid
蹇拙[jiǎn zhuō, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄨㄛ, 蹇拙] clumsy (writing); awkward; obscure
腌臜[ā zā, ㄚ ㄗㄚ, 腌臜 / 腌臢] dirty; filthy; awkward; disgusting; nauseating

awkward ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
てれながら[, terenagara] (n) feeling awkward
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward
ぶきっちょ[, bukiccho] (adj-na,n) awkward
まずる[, mazuru] (v5r) (See まずい) to bungle; to make things awkward
寝違える[ねちがえる, nechigaeru] (v1,vi) to sleep in an awkward position and wake with a crick in one's neck
気不味い;気まずい[きまずい, kimazui] (adj-i) (uk) unpleasant; awkward
気恥ずかしい;気恥しい;気恥かしい[きはずかしい, kihazukashii] (adj-i) embarrassed; feeling ashamed or awkward
気詰まり;気詰り;気づまり[きづまり, kidumari] (adj-na) constrained; uncomfortable; awkward
羽目(P);破目[はめ, hame] (n) (1) (羽目 only) panel; wainscoting; wainscotting; (2) plight; fix; bind; awkward situation; difficult situation; mess; (P)
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)
話をそらす;話を逸らす[はなしをそらす, hanashiwosorasu] (exp,v5s) to change the subject (e.g. away from something awkward or inconvenient)
辿々しい;辿辿しい;辿たどしい[たどたどしい, tadotadoshii] (adj-i) (uk) with difficulty; faltering; tottering; awkward
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations)
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P)
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful
グキグキ;ぐきぐき[, gukiguki ; gukiguki] (adv,n,vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise)
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
下手[へた, heta] (adj-na,n) (1) unskillful; poor; awkward; (2) imprudent; untactful; (P)
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
不器用(P);無器用[ぶきよう, bukiyou] (adj-na,n) awkward; clumsy; unskillfulness; lack of ability; (P)
不手際[ふてぎわ, futegiwa] (adj-na,n) clumsiness; awkwardness; ineptitude
不格好;不恰好;無格好[ぶかっこう;ふかっこう(不格好;不恰好), bukakkou ; fukakkou ( bukakkou ; fu kakkou )] (adj-na) (1) unshapely; ill-formed; misshapen; (2) awkward; clumsy
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
煙たい(P);烟たい[けむたい(P);けぶたい, kemutai (P); kebutai] (adj-i) (1) smoky; (2) awkward; ill at ease; (P)
照れる[てれる, tereru] (v1,vi) to be shy; to be bashful; to feel awkward; to feel embarrassed; (P)
訥弁[とつべん, totsuben] (adj-na,n,adj-no) slowness of speech; awkwardness of speech
重苦しい[おもくるしい, omokurushii] (adj-i) heavy; gloomy; awkward; cumbrous; oppressive; leaden; (P)

awkward ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด๋อด๋า[adj.] (doēdā) EN: simple ; artless ; awkward FR:
อีเก้อีกัง[adj.] (īkē-īkang) EN: awkward ; uneasy FR:
เก้กัง ; เก้ๆ กังๆ[adj.] (kēkang ; kē) EN: awkward ; uneasy FR: hésitant
เก้งก้าง[adj.] (kēngkāng) EN: awkward ; clumsy ; ungainly FR: dégingandé ; gauche
เคอะ[adj.] (khoe) EN: awkward ; clumsy FR: maladroit ; gauche
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
เคอะเขิน[adj.] (khoe khoēn) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease ; uneasy FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise
โข่ง[adj.] (khōng) EN: awkward ; clumsy FR:
คนขวางโลก[n. exp.] (khon khwāng) EN: nonconformist ; person at odds with society ; contrary person ; perverse person ; awkward customer FR: non-conformiste [m]
ควักกะปิ[v.] (khwakkapi) EN: look awkward ; be green FR:
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
เก้อเขิน[adj.] (koēkhoēn) EN: shy ; awkward FR:
กระอักกระอ่วน[adj.] (kra-akkra-ū) EN: embarrassed ; awkward ; hesitant ; unable to make a decision ; in a dilemma ; in a quandary ; unable to choose ; uneasy ; in a difficult position FR: embarrassé
กระโดกกระเดก[adj.] (kradōkkradē) EN: unrefined ; coarse ; untrained ; clumsy ; awkward FR:
กระเซอ[adj.] (krasoē) EN: awkward ; clumsy FR:
เล่อ[adj.] (loē) EN: awkward ; clumsy FR:
เงอะ[adj.] (ngoe) EN: bumbling ; clumsy ; cloddish ; awkward ; maladroit ; inept FR: gauche ; maladroit ; malhabile ; pataud
เงอะงะ[adj.] (ngoe-nga) EN: bumbling ; clumsy ; cloddish ; awkward ; maladroit ; inept FR: gauche ; maladroit ; malhabile ; pataud
งุ่มง่าม[adj.] (ngūm-ngām) EN: slow ; clumsy ; awkward FR: lourdaud ; pataud ; maladroit ; gauche ; inhabile
เปิ่น[adj.] (poen) EN: awkward ; stupid ; silly ; embarrassed ; gawky ; clumsy ; gauche FR: absurde ; saugrenu ; stupide ; godiche
ประดักประเดิด[adj.] (pradakprado) EN: clumsy ; disconcerted ; embarrassed ; rattled ; awkward FR:
รี ๆ ขวาง ๆ = รีๆ ขวางๆ[adj.] (rī-rī khwān) EN: awkward FR:
เร่อร่า[adj.] (roērā) EN: awkward ; clumsy FR: maladroit
สะเหล่อ[adj.] (saloē) EN: stupid and awkward FR: bête et couillon
ซุ่มซ่าม[adj.] (sumsām) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy ; awkward FR: maladroit ; malhabile
เทิ่ง = เทิง[adj.] (thoēng) EN: large ; bulky ; big ; of an awkward size FR:
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy ; clumsy-looking ; shapeless ; ill-proportioned ; dumpy FR: grossier
โย่งเย่ง[adj.] (yōngyēng) EN: awkward FR:
อีเก้อีกัง[adv.] (īkē-īkang) EN: awkwardly FR:
เก้กัง ; เก้ๆ กังๆ[adv.] (kēkang ; kē) EN: unsteadily ; awkwardly ; clumsily FR:
กงโก้กงกก = กงโก้-กงกก[adj.] (kongkōkongk) EN: ungainly ; awkwardly ; gawky ; shabbily FR:
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully FR: maladroitement ; gauchement
ประดักประเดิด[adv.] (pradakprado) EN: awkwardly FR:
ต้วมเตี้ยม[adv.] (tūamtīem) EN: sluggishly ; unsteadily ; awkwardly ; slowly ; tardily ; leisurely ; unhurriedly FR:
ยักแย่ยักยัน[adv.] (yakyaēyakya) EN: painfully ; awkwardly FR:
ยุ่งยากใจ[adv.] (yungyākjai) EN: awkwardly FR:

awkward ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
linkisch; tapsig; eckig; täppisch; tolpatschig; unbeholfen; ungelenk; ungeschickt {adj} | linkischer; tapsiger; eckiger; täppischer; tolpatschiger; unbeholfener; ungelenker; ungeschickter | am linkischsten; am tapsigsten; am eckigsten; am täppischsten; am unbeholfensten; am ungelenksten; am ungeschicktestenawkward | more awkward | most awkward
Flegelalter {n}awkward age
Verlegenheit {f}awkward situation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า awkward
Back to top