ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hearten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hearten*, -hearten-

hearten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hearten (vt.) ให้กำลังใจ See also: ให้ความมั่นใจ Syn. cheerful, encourage, inspirit Ops. discourage, dishearten
English-Thai: HOPE Dictionary
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ความมั่นใจ,, See also: hearteningly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
hearten(vi) มีชีวิตชีวา,ร่าเริงขึ้น,เบิกบาน,ให้กำลังใจ,กล้าขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความท้อแท้ (n.) disheartenment See also: dejection, despondency, discourage Syn. ความท้อถอย, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ
ความท้อใจ (n.) disheartenment See also: dejection, despondency, discourage Syn. ความท้อถอย, ความสิ้นหวัง
ตกใจ (v.) be disheartened See also: be dismayed, be discouraged, be dejected, be dispirited, lose heart Syn. กลัว, ใจเสาะ, ใจแป้ว Ops. ใจกล้า, ใจสู้
ละเหี่ยใจ (v.) feel disheartened See also: feel discouraged, feel weary/tired Syn. อ่อนใจ, ละเหี่ย
เสียน้ำใจ (v.) be disheartened See also: be discouraged Syn. เสียความตั้งใจ, หมดกำลังใจ
ใจฝ่อ (v.) be disheartened See also: be dismayed, be discouraged, be dejected, be dispirited, lose heart Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว Ops. ใจกล้า, ใจสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're heartened to see someone new. They get plenty of Granma and me.พวกมันดีใจที่ได้เจอคนใหม่ พวกมันได้จากย่ากับปู่เยอะเลย
Fresh noodles will tie our love together and heartening soupบะหมี่สด ๆ ใหม่ ๆ จะผูกโยงความรักเราไว้ด้วยกัน พร้อมน้ำซุปที่มาจากหัวใจ
Don't be too disheartened, as I shall shelter and protect you instead.อย่าท้อใจไปเลย ข้าจะดูแลและคุ้มกันท่านเอง
It was really disheartening.มันรู้สึก.. ท้อแท้น่ะ
♪ It is so dishearten ♪ ♪ Ning ♪# มันทำให้ฉันหมดกำลังใจ # # นิ้ง #
I am sure the disheartenment must be unbearable.กระหม่อมเชื่อว่าความท้อแท้คงสุดจะทนได้
It's so heartening to have such young visitors.น่าปลื้มใจจริง ๆ ที่เรามีแขกหนุ่มๆ สาวๆ
I was heartened to learnผมได้กำลังใจเพื่อเรียนรู้ว่า
It is most heartening to see how the educational system has evolved over the years, and all without the threat of the rod.น่าปลื้มใจมากที่ได้เห็นระบบการศึกษา พัฒนาตัวเองผ่านช่วงต่างๆ และทั้งหมดนี่ไม่ต้องมีไม้เรียวมาขู่
I am heartened by the knowledge you did not place it there with intention.ฉันรู้สึกอิ่มเอมใจความรู้ คุณไม่ได้วางไว้ที่นั่นด้วยความ ตั้งใจ
It feels like he's really trying, and, plus, it shows he knows how to read, which is really heartening.แถมแสดงว่าเขารู้วิธีอ่านหนังสือ ซึ่งประทับใจมาก

hearten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不令人鼓舞[bù lìng rén gǔ wǔ, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ˇ, 不令人鼓舞] discouraging; disheartening
鼓舞[gǔ wǔ, ㄍㄨˇ ˇ, 鼓舞] heartening (news); boost (morale)

hearten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
げっそり[, gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
失望落胆[しつぼうらくたん, shitsubourakutan] (n,vs) being disappointed and disheartened
心強い[こころづよい, kokoroduyoi] (adj-i) heartening; reassuring; (P)
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P)
悄気る[しょげる, shogeru] (v1,vi) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve
攻めあぐねる;攻め倦ねる[せめあぐねる, semeaguneru] (v1) to be at a loss how to continue; to become disheartened
気を落とす[きをおとす, kiwootosu] (exp,v5s) to be discouraged; to be disheartened
浮かぬ顔をする[うかぬかおをする, ukanukaowosuru] (exp,vs-i) to look disheartened
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P)

hearten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce FR:
ใจฝ่อ[adj.] (jaifø) EN: downcast ; despondent ; scared ; weak-willed ; disheartened FR:
ใจเสีย[adj.] (jaisīa) EN: discouraged ; disheartened ; dispirited FR: découragé
เจ็บกระดองใจ[adj.] (jep kradøng) EN: disheartened ; deeply hurt FR:
ความท้อใจ[n. exp.] (khwām thø j) EN: disheartenment FR: consternation [f]
ความท้อแท้[n.] (khwām thøth) EN: disheartenment FR: abattement [m] ; accablement [m] ; découragement [m] ; affliction [f] (litt.) ; consternation [f] ; torpeur [f] ; dépression [f] ; déserspoir [m] ; écoeurement [m] ; effondrement [m] ; démoralisation [f] (vx)
ความท้อถอย[n.] (khwām thøth) EN: disheartenment FR:
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized FR:
ละเหี่ยใจ[v. exp.] (lahīa jai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired FR:
ละเหี่ยใจ[adj.] (lahīa jai) EN: dejected ; depressed ; disheartened FR:
มโนนุกูล[adj.] (manōnukūn) EN: mind-supporting ; encouraging ; heartening ; inspiring FR:
มิทธะ[n.] (mittha) EN: discouragement ; disheartenment FR:
หมดกะจิตกะใจ[adj.] (mot ka jit ) EN: dispirited ; disheartened FR:
หมดกำลังใจ[v.] (mot kamlang) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
อ่อนจิตอ่อนใจ[v.] (ønjit-ønjai) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded FR:
ระอา[adj.] (ra-ā) EN: dispirited ; disheartened FR:
เรียกขวัญ[v.] (rīekkhwan) EN: perform a heartening ceremony FR:
ซึมเศร้า[adj.] (seumsao) EN: depressed ; depressive ; disheartening ; sad FR: dépressif ; déprimé ; morose ; mélancolique ; triste
เสียน้ำใจ[v.] (sīanāmjai) EN: be disheartened FR:
เสียน้ำใจ[adj.] (sīanāmjai) EN: disappointed ; discouraged ; disheartened FR:
ท้อ[adj.] (thø) EN: discouraged ; disheartened FR: découragé
ถอดใจ[v.] (thøtjai) EN: be disheartened ; be discouraged FR:
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hearten
Back to top