ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assuagement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assuagement*, -assuagement-

assuagement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assuagement (n.) ความสบายกาย See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, coziness Ops. discomfort, uneasiness, distress
assuagement (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence Ops. discomfort, uneasiness, distress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assuagement
Back to top