ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reassure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reassure*, -reassure-

reassure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reassure (vt.) ทำให้มั่นใจใหม่ See also: เรียกความมั่นใจ Syn. convince, console
English-Thai: Nontri Dictionary
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reassuredผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedant; cedent และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You reassure me.เธอทำให้ฉันรู้สึกสบายใจ
So they're constantly having to reassure each other that they're having a good time.พวกเขาต้องคอยบอกกันและกันตลอดว่า เขากำลังมีความสุข
I wanna reassure you, you are not in danger in any way.ผมรับรองว่า, พวกคุณจะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้น.
I understand you wanting to reassure the people.ผมเข้าใจ ที่คุณอยากให้ผู้คนอุ่นใจ
But if I can reassure you, Dexter's doing incredibly well.แต่ถ้าฉันจะช่วยให้คุณสบายใจได้บ้าง เด็กซ์เตอร์กำลังทำได้ดีมากๆ เลย
And maybe that would reassure her of your affections!และนั่นอาจทำให้เธอ หายโกรธเพราะความรักของคุณ
It's all to reassure themselves that they have brought home the best possible mate.เพื่อให้พวกเธออุ่นใจว่า เธอได้คนที่ดีที่สุดไป
Captain Jones said that the boy had been through some severe physical changes and asked me to drop in on him to reassure you in your time of motherly concern;สารวัตรโจนส์บอกว่า เด็กคนนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่าง และขอให้ผมผ่านมาเช็คเขาหน่อย เพื่อให้คุณสบายใจในฐานะของคนเป็นแม่
I'll set up a meeting with the major shareholders. Reassure them.ผมจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเรียกความมั่นใจให้พวกเขา
You need her. Reassure her.คุณต้องการหล่อน ทำให้หล่อนสบายใจ
It did very little to reassure me.มันเรียกความมั่นใจผมกลับมาได้น้อยมาก
If you make me believe... If you reassure me, I'll stop chasing after you.ถ้านายทำไห้ฉันเชื่อ ถ้านายทำให้ฉันรู้สึกมั่นใจ

reassure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再保证[zài bǎo zhèng, ㄗㄞˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, 再保证 / 再保證] reassure
[wèi, ㄨㄟˋ, 慰] reassure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reassure
Back to top