ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revive*, -revive-

revive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revive (vi.) ฟื้นคืนสติ See also: มีชีวิติชีวา Syn. refresh, recover, revitalize
revive (vt.) ฟื้นคืนสติ See also: มีชีวิติชีวา Syn. refresh, recover, revitalize
reviver (n.) ผู้ทำให้กลับสู่สภาพเดิม See also: ผู้ฟื้นฟู
English-Thai: HOPE Dictionary
revive(รีไวว') vt. ฟื้นฟู,ทำให้คืนชีพ,กระตุ้น,เร้าใจ,ทำให้เกิดขึ้นอีก,ฉายหนังเก่า,นำกลับ,เร้าใจ, See also: revivability n. revivable adj. revibably adv. reviver n. revivingly adv., Syn. restore,rescue
English-Thai: Nontri Dictionary
revive(vi) นำกลับ,ฟื้นฟู,เร้าใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุบชีวิต (v.) revive See also: resurrect, restore, bring someone back to life
รื้อ (v.) revive See also: resurrect, reintroduce, restore, bring back Syn. หยิบยก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tits to revive a dying crippleหน้าอกจะช่วยเพิ่มสมรรถนะ
Why are you hanging around? Revive him."แกไปที่นั่นทำไม ทำให้มันฟื้น"
We can still revive that is "The wound that heals."เรายังคงสามารถฟื้นฟูได้อยู่ นั้นก็คือ "The wound that heals."
When matured, a potion will be made which will revive Mrs. Norris.พอโตแล้ว เราจะเอามาผสมยา ชุบชีวิตคุณนายนอร์ริส
We tried to revive her.เราพยายามช่วยชีวิตเธอ
Even if you seek revenge, you can't revive Mr. Jo.ถ้าคุณคิดที่จะแก้แค้น คุณจะไม่สามารถฟื้นตัวได้เลยนะคุณโจ
According to my findings, the mist on the stepfather's shirt was exhaled from the victim when he tried to revive her.ตามที่ผมพบ รอยจางนั่น บนเสื้อพ่อเลี้ยงเป็นเลือดที่ เหยื่อพ่นออกมา ตอนที่เขาพยายามช่วยชีวิตเธอ
To revive a cold body, and grant eternal beauty.เพื่อจะคืนสภาพร่างที่ตายแล้ว และสร้างความงามที่นิรันดร์
And if we can't revive him?ถ้าเราไม่สามารถเอาเขากลับมาได้ล่ะ?
I'll help it revive again!ผมจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่!
Doctor has to revive him.หมอพยายามช่วยให้เค้าฟื้นอยู่ ทำไม?
Jack brought sayid To the hospital And was able to revive him.แจ๊คพาซายิดไปที่โรงพยาบาลและสามารถช่วยให้เขาฟื้นได้

revive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兴中会[Xīng zhōng huì, ㄒㄧㄥ ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, 兴中会 / 興中會] Revive China society, founded by Dr Sun Yat-sen 孫中山|孙中山 in 1894 in Honolulu
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, 缓 / 緩] slow; unhurried; sluggish; gradual; not tense; relaxed; to postpone; to stall; to stave off; to revive; to recuperate
[sū, ㄙㄨ, 苏 / 蘇] Perilla frutescens (Chinese basil or wild red basil); place name; to revive; used as phonetic in transliteration; abbr. for Soviet Union 蘇維埃|苏维埃 or 蘇聯|苏联, Jiangsu province 江蘇|江苏 and Suzhou city 蘇州|苏州; surname Su
[sū, ㄙㄨ, 苏 / 甦] revive
[sū, ㄙㄨ, 稣 / 穌] revive; surname Su

revive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リバイブショップ[, ribaibushoppu] (n) revive shop
再映[さいえい, saiei] (n,vs) rerun; reshow; revive (a movie)
吹き返す[ふきかえす, fukikaesu] (v5s) to blow in the opposite direction; to revive
死者を生かす[ししゃをいかす, shishawoikasu] (exp,v5s) (obsc) to revive the dead
ふっかーつ[, fukka-tsu] (int) (See 復活) I'm back! Revived!
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged
生かす(P);活かす[いかす, ikasu] (v5s,vt) (1) to make (the best) use of; to leverage (skills, attributes, experience, etc.); to capitalise on (experience, etc); (2) to let live; to keep alive; (3) to revive; to resuscitate; (P)
甦る(P);蘇る;甦える(io);蘇える(io)[よみがえる, yomigaeru] (v5r,vi) (1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived; to be refreshed; to be restored; (2) to be recalled (e.g. memories); to be brought back; (P)
興す[おこす, okosu] (v5s,vt) to revive; to retrieve (fortunes); to raise up; (P)
黄泉帰る[よみじがえる, yomijigaeru] (v4r,vi) (arch) (See 甦る・よみがえる・1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: คืนชีพ English: to be revived

revive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate FR: améliorer
ชุบชีวิต[v.] (chupchīwit) EN: bring back to life ; revive FR: ramener à la vie
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
ฟื้น[v.] (feūn) EN: regain consciousness ; recover ; revive ; recuperate FR: se remettre ; se rétablir ; récupérer ; reprendre conscience ; reprendre connaissance ; ressusciter ; revivre
ฟื้นฟู[v.] (feūnfū) EN: restore ; rehabilitate ; revive FR:
ฟื้นคืนชีพ[v. exp.] (feūn kheūn ) EN: resurrect ; revive ; bring back FR:
คืนชีพ[v.] (kheūnchīp) EN: resurrect ; resurge ; revive ; be restored of life FR: ressusciter ; revivre ; revenir à la vie
รื้อ[v.] (reū) EN: revive ; resurrect ; reintroduce ; restore ; bring back FR: rétablir ; réinstaurer
รื้อฟื้น[v.] (reūfeūn) EN: resurrect ; bring back ; renew ; revive ; reintroduce ; restore FR: revivre ; renaître ; raviver ; restaurer
สร่าง[v.] (sāng) EN: recover ; be free of ; get over ; revive ; recuperate ; regain FR: récupérer ; se remettre
สร่างไข้[v. exp.] (sāng khai) EN: recover ; feel better ; revive ; recuperate ; convalesce ; restore FR:

revive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffrischungsmittel {n}reviver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revive
Back to top