ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wretched

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wretched*, -wretched-

wretched ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wretched (adj.) เคราะห์ร้าย Syn. miserable
wretchedly (adv.) อย่างเคราะห์ร้าย
wretchedness (n.) ความเคราะห์ร้าย Syn. miserableness
English-Thai: HOPE Dictionary
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable,destitute,poor
English-Thai: Nontri Dictionary
wretched(adj) ยากจน,ชั่วร้าย,ชั่วช้าสามานย์,ต่ำช้า
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาติชั่ว (n.) wretched race See also: bad strain, wretched race, vicious race
ทุรชาติ (n.) wretched race See also: bad strain, wretched race, vicious race Syn. ชาติชั่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You must have them out, all of them. - Wretched nuisances, teeth.เธอน่าจะถอนออกให้หมดซะ ไอ้ฟันผุบ้านี่
Oh, wretched me, my Nanny, my only friend.โอ้แย่ฉันพี่เลี้- ยงเพื่อนสนิทของฉัน
#The wretched refuse of your teeming shore #ขึ้นสู่ฝั่งอย่างปราศจาก ความเศ้าหมอง
Your wretched little lives have all been cursedYour wretched little lives have all been cursed
♫ Your wretched little lives have all been cursedYour wretched little lives have all been cursed
You've poisoned me for the last time, you wretched girl.เธอวางยาฉันได้เป็นครั้งสุดท้าย สาวน้อยผู้ต้อยต่ำ
This is a wretched beginning! If you don't believe me, I'm sure no one else will.เรื่องนี้เริ่มต้นอย่างไม่ดีเลย ถ้าเธอไม่เชื่อฉัน ฉันก็แน่ใจว่าจะไม่มีใครเชื่ออีกแล้ว
You've impeded my work since the day I escaped from your wretched womb.แกกีดขวางงานฉันตั้งแต่วันที่ฉันออกมาจากมดลูกอันน่าเวทนาของแก
Intolerable as it may be I'm completely dependent upon those wretched drones for sustenance.ฉันยังต้องพึ่งนังกาฝากคนนั้นในการดำรงชีพ
Any request, sir? Yes, the most wretched girl.ใช่ มีแต่สาวๆเคราะร้าย
God knows how much your uncle must've laid on that wretched man.ไม่รู้ว่าลุงของลูก ต้องจ่ายไปเท่าไหร่ เจ้าคนชั่วถึงยอมแต่ง
You give us everything, and you escape here with your wretched lives.ขอบคุณที่ให้ทุกอย่างกับเรา เอาชีวิตเฮงซวยของคุณออกไปจากที่นี่ซะ

wretched ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄风苦雨[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, 凄风苦雨 / 凄風苦雨] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances
穷困[qióng kùn, ㄑㄩㄥˊ ㄎㄨㄣˋ, 穷困 / 窮困] destitute; wretched poverty
衣单食薄[yī dān shí bó, ㄧ ㄉㄢ ㄕˊ ㄅㄛˊ, 衣单食薄 / 衣單食薄] thin coat, meager food (成语 saw); life of wretched poverty; destitute
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
惨境[cǎn jìng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, 惨境 / 慘境] wretched situation
惨景[cǎn jǐng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˇ, 惨景 / 慘景] wretched sight
风雨凄凄[fēng yǔ qī qī, ㄈㄥ ㄩˇ ㄑㄧ ㄑㄧ, 风雨凄凄 / 風雨淒淒] wretched wind and rain
[cǐ, ㄘˇ, 佌] petty; wretched
[cǎn, ㄘㄢˇ, 惨 / 慘] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic
凄楚[qī chǔ, ㄑㄧ ㄔㄨˇ, 凄楚] sad; wretched; miserable

wretched ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侘住い;佗住い;佗住居[わびずまい, wabizumai] (n) solitary life; wretched abode
憂き身[うきみ, ukimi] (n) wretched life
窮状[きゅうじょう, kyuujou] (n) distress; wretched condition; (P)
侘しい;侘びしい(io);佗しい(iK)[わびしい, wabishii] (adj-i) miserable; wretched; lonely; dreary; shabby; comfortless
味気ない(P);味気無い[あじきない(P);あじけない, ajikinai (P); ajikenai] (adj-i) wearisome; insipid; irksome; wretched; vain; (P)
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] (adj-i) sad; wretched; deplorable; (P)
微か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P)
悲惨[ひさん, hisan] (adj-na) disastrous; tragic; miserable; wretched; pitiful; (P)
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P)
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible
憂わしい[うれわしい, urewashii] (adj-i) wretched; sad
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wretched
Back to top