ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

luxury

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *luxury*, -luxury-

luxury ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
luxury (n.) ความฟุ่มเฟือย See also: ความหรูหรา
English-Thai: HOPE Dictionary
luxury(ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย,ความหรูหรา,การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย,ความโอ่อ่า,สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย,เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness,
English-Thai: Nontri Dictionary
luxury(n) ความหรูหรา,ความฟุ่มเฟือย,ของฟุ่มเฟือย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
luxury taxภาษีสิ่งฟุ่มเฟือย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของฟุ่มเฟือย (n.) luxury See also: luxurious thing
ความฟุ่มเฟือย (n.) luxury See also: lavishness, prodigality, extravagance, wastefulness Syn. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ้งเฟ้อ Ops. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่
ความภูมิฐาน (n.) luxury See also: profuseness, lavishness, extravagance Syn. ความหรูหรา
ความสุรุ่ยสุร่าย (n.) luxury See also: lavishness, prodigality, extravagance, wastefulness Syn. ความฟุ้งเฟ้อ Ops. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่
ความโก้หรู (n.) luxury See also: profuseness, lavishness, extravagance Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, Mr. Ambassador, we're starved for people with administrative training here, and I haven't the luxury to pick and choose as your president has.{\cHFFFFFF}You see, Mr. Ambassador, {\cHFFFFFF}we're starved for people with administrative training here, {\cHFFFFFF}and I haven't the luxury to pick and choose as your president has.
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา
Disapproval's a luxury I can't afford.ความไม่พอใจเป็นสิ่งที่ผมทำไม่ไต้
That means that we do not have the luxury of quitting.นั่นหมายถึงเราซึ่งไม่มีโชคพอที่จะออกไป
We can't allow in a luxury of hopeเราไม่สามารถให้ความหวังมากมายได้
Not since he started up those luxury condos.ตั้งแต่เขาทำธุรกิจคอนโดสุดหรู
Most people have the luxury not knowing when that clock will go off.คนทั่วๆไปไม่รู้กันหรอก ว่าเวลาของเค้ากำลังนับถอยหลัง
He has comfort and luxury in life.เขาอยู่สบายแถมสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่อยากได้
# These feelings are a luxury for me #~ความรู้สึกนี้ช่าง เลิศหรูซะจริงๆ~
We don't have that luxury anymore.เราไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นอีกต่อไป
Hobbies are a luxury in this business.งานอดิเรกเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยสำหรับงานนี้
I don't have the luxury of choice here, Doctor.ฉันไม่มีทางเลือกมากนัก หมอ

luxury ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山珍海味[shān zhēn hǎi wèi, ㄕㄢ ㄓㄣ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, 山珍海味] exotic delicacies; luxury foodstuff from distant locations
奢侈品[shē chǐ pǐn, ㄕㄜ ㄔˇ ㄆㄧㄣˇ, 奢侈品] luxury good
高层旅馆[gāo céng lǚ guǎn, ㄍㄠ ㄘㄥˊ ㄌㄩˇ ㄍㄨㄢˇ, 高层旅馆 / 高層旅館] luxury hotel; high class hotel
锦衣玉食[jǐn yī yù shí, ㄐㄧㄣˇ ㄧ ㄩˋ ㄕˊ, 锦衣玉食 / 錦衣玉食] brocade garments, jade meals (成语 saw); a life of luxury; extravagance
乘坚策肥[chéng jiān cè féi, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄘㄜˋ ㄈㄟˊ, 乘坚策肥 / 乘堅策肥] to live in luxury; lit. to ride a solid carriage pulled by fat horses
奢侈[shē chǐ, ㄕㄜ ㄔˇ, 奢侈] luxury; sumptuous
奢华[shē huá, ㄕㄜ ㄏㄨㄚˊ, 奢华 / 奢華] opulence; luxury
奢丽[shē lì, ㄕㄜ ㄌㄧˋ, 奢丽] sumptuous; a luxury

luxury ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーソナル化[パーソナルか, pa-sonaru ka] (n,vs) personalization; personalisation; product stopping being a luxury item
ラグジュアリー[, ragujuari-] (n) luxury
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury
栄華[えいが, eiga] (n) glory; splendour; splendor; majesty; luxury
豪華船[ごうかせん, goukasen] (n) luxury liner
[ぜい, zei] (n) extravagance; luxury
高級車[こうきゅうしゃ, koukyuusha] (n) luxury car
億ション[おくション, oku shon] (n) (luxury) apartment
大名旅行[だいみょうりょこう, daimyouryokou] (n) traveling in luxury; travelling in luxury; a junket
奢り[おごり, ogori] (n) luxury; treat; extravagance
奢侈[しゃし, shashi] (adj-na,n) luxury; extravagance
栄耀[えいよう, eiyou] (n) luxury; splendour; splendor; prosperity
華奢;花車[きゃしゃ;かしゃ, kyasha ; kasha] (adj-na,n) (1) luxury; pomp; (2) delicate; slender; gorgeous
豪勢;豪盛[ごうせい, gousei] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance
豪奢[ごうしゃ, gousha] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance

luxury ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบหรูหรา[X] (baēp rūrā) EN: luxury FR: de luxe
การท่องเที่ยวแบบหรูหรา[n. exp.] (kān thǿngth) EN: luxury tourism FR: tourisme de luxe [m]
ของฟุ่มเฟือย[n.] (khøng fumfe) EN: luxurious ; luxury ; kuxury goods FR: luxe [m] ; objet de luxe [m] ; produit de luxe [m]
ความฟุ่มเฟือย[n.] (khwām fumfe) EN: luxury FR: abondance [f]
กินอยู่อย่างฟุ่มเฟือย[v. exp.] (kin yū yāng) EN: live in luxury FR:
นาฬิกาหรู[n. exp.] (nālikā rū) EN: luxury watch ; luxury watches [pl] FR: montre de luxe [f]
นาฬิกาหรูหรา[n. exp.] (nālikā rūrā) EN: luxury watch ; luxury watches [pl] FR: montre de luxe [f]
ภาษีสิ่งฟุ่มเฟือย[n. exp.] (phāsī sing ) EN: luxury tax FR: taxe de luxe [f]
โรงแรมหรู[n. exp.] (rōngraēm rū) EN: luxury hotel FR: hôtel de luxe [m]
โรงแรมหรูหรา[n. exp.] (rōngraēm rū) EN: luxury hotel FR: hôtel de luxe [m]
รถยนต์หรู[n. exp.] (rotyon rū) EN: luxury car FR: voiture de luxe [f]
รถยนต์หรูหรา[n. exp.] (rotyon rūrā) EN: luxury car FR: voiture de luxe [f]
สินค้าฟุ่มเฟือย[n. exp.] (sinkhā fumf) EN: luxury goods ; prestige goods FR: produit de luxe [m]
ซุปเปอร์ยอร์ช[n. exp.] (suppoē yøt) EN: super yacht ; luxury yacht FR:

luxury ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luxusauto {n}luxurious car; luxury car
Genussmittel {n}semiluxury food; drink and tobacco
Genussmittelindustrie {f}luxury food industry
Luxusdampfer {m}luxury liner
Luxusgüter {pl}luxury goods
Luxushotel {n}luxury hotel
Luxussteuer {f}luxury tax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า luxury
Back to top