ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rest*, -rest-

rest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rest (n.) การพักผ่อน Syn. relaxation, repose
rest (n.) การหยุดชั่วขณะ See also: การนิ่งเฉย Syn. break, cessation, pause
rest (n.) ความตาย Syn. death, long sleep
rest (n.) ที่พัก Syn. stopping place
rest (vi.) พักผ่อน See also: นอนพัก Syn. relax, take it easy
rest (vt.) พักผ่อน See also: นอนพัก Syn. relax, take it easy
rest (vi.) สงบนิ่ง See also: หยุดนิ่ง Syn. halt, pause
rest (vt.) สงบนิ่ง See also: หยุดนิ่ง Syn. halt, pause
rest (vi.) อาศัย See also: ไว้วางใจ Syn. depend, rely
rest (n.) ส่วนที่เหลือ Syn. remains, remainder
rest (vi.) ยังเป็น See also: ยังคง Syn. go on, remain, continue to be
rest against (phrv.) พิง See also: พาดกับ
rest assured (idm.) ทำให้แน่ใจ See also: มั่นใจ
rest from (phrv.) หยุดพัก See also: พักผ่อนอิริยาบถ
rest in (phrv.) นอนพัก/นอนหลับ/นอนตายใน Syn. repose in
rest in (phrv.) มีอยู่เพราะ Syn. embody in, lie in
rest in (phrv.) ให้อำนาจกับ Syn. repose in, reside in
rest in (phrv.) เชื่อใจใน See also: วางใจ Syn. repose in
rest on (idm.) นอนพัก See also: นอนหลับ, นอนตายบน
rest on (idm.) ขึ้นอยู่กับ
rest period (n.) ช่วงพักสั้นๆ ระหว่างเวลางาน Syn. break
rest room (n.) ห้องน้ำ Syn. lavatory
rest room (n.) ห้องน้ำ Syn. toilet, waiting room, restroom
rest up (phrv.) พักผ่อนเต็มที่
rest upon (vt.) นอนพิง See also: พิง, อิง Syn. recline
rest with (phrv.) เป็นความรับผิดชอบของ See also: เป็นหน้าที่ของ Syn. lie with
restart (vt.) เริ่มใหม่ See also: ทำใหม่อีกครั้ง
restate (vt.) กล่าวซ้ำ See also: กล่าวใหม่ Syn. reiterate, repeat, retell
restatement (n.) กล่าวซ้ำ See also: พูดใหม่ Syn. paraphrase, reiteration, repetition
restaurant (n.) ร้านอาหาร See also: ภัตตาคาร Syn. bistro, cafeteria
restaurant car (n.) รถเข็นเสิร์ฟอาหาร Syn. dining car
restauranteur (n.) ผู้จัดการของภัตตาคาร See also: ผู้จัดการร้านอาหาร Syn. host
restaurateur (n.) ผู้จัดการของภัตตาคาร See also: ผู้จัดการร้านอาหาร Syn. host
restautant (n.) โรงอาหาร Syn. portable kitchen, dining room
restful (adj.) ซึ่งเงียบสงบและผ่อนคลาย
restfully (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. snugly, cozily, conveniently, easily Ops. uncomfortably
resting (adj.) พัก
resting place (n.) หลุมฝังศพ Syn. grave
restitue (vt.) ทำให้ตึกหรืออาคารกลับสู่สภาพเดิม See also: ซ่อมแซม, ปฏิสังขรณ์ Syn. reestablish
restitute (vt.) ชดใช้ Syn. compensate, reinstate
English-Thai: HOPE Dictionary
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง
rest roomห้องพัก,ห้องน้ำ (โดยเฉพาะในที่สาธารณะ)
restart(รี'สทาร์ท) vt.,vi. เริ่มใหม่,เริ่มต้น,
restate(รีสเทท') vt. กล่าวอีก,กล่าวใหม่,แถลงอีก,แถลงใหม่, See also: restatement n.
restaurant(เรส'เทอเรินทฺ) n. ภัตตาคาร,ร้านอาหาร
restaurateur(เรสเทอระเทอ') n. เจ้าของภัตตาคาร,ผู้จัดการภัตตาคาร pl. restaurateurs
restful(เรสทฺ'ฟูล) adj. พักผ่อนเต็มที่,พักผ่อน,สงบ,สบาย,เงียบ,สงบเงียบ, See also: restfully adv. restfulness n., Syn. quiet,tranquil
resting(เรส'ทิง) adj. พักผ่อน,อยู่เฉย,นอน
resting-placen. ที่พัก,ที่พำนัก,สุสาน
restitute(เรส'ทิทิวทฺ) vt. ซ่อมแซม,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,พักฟื้น,ชดใช้,ใช้คืน,ล้างบาป, See also: restitutive adj. restitutory adj.
restitution(เรสทิทิว'เชิน) n. การซ่อมแซม,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การพักฟื้น,การชดใช้,การใช้คืน,การล้างบาป, Syn. recompense,amends,restoration
restive(เรส'ทิฟว) adj. ว่ายาก,ดื้อรั้น,ควบคุมยาก,หัวแข็ง,กระวนกระวาย,ร้อนใจ,มีจิตใจที่ไม่สงบ, See also: restiveness n., Syn. uneasy,restraint,
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed
restoration(เรสทะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การทำให้คืนสู่สภาพหรือรูปเดิม,การทำให้คืนชีพ,การทำให้กลับคืนดี,การส่งคืน,การสร้างขึ้นใหม่, Syn. renewal,replacement
restorative(ริสทอ'ระทิฟว) adj. เป็นการซ่อมแซม,การฟื้นฟู,เป็นการปฏิสังขรณ์,บำรุงเลี้ยง n. ยาบำรุงกำลัง,สิ่งที่ทำให้คืนสู่สภาพเดิม,สิ่งที่ทำให้ฟื้นสติ, See also: restorativeness n.
restore(รีสทอร์') vt. ฟื้นฟู,ซ่อมแซม,ปฏิสังขรณ์,ทำให้แข็งแรง,บำรุงกำลัง,บำรุงร่างกาย,ส่งคืน,สร้างใหม่, See also: restorable adj. restorer n., Syn. reinstitute,repair
restrain(รีสเทรน') vt. ยับยั้ง,หยุดยั้ง,หักห้าม,อดกลั้น,กลั้น,ดึงบังเหียน,รั้ง,จำกัด,คุม,ควบคุม,ข่มใจ, See also: restrainability n. restrainable adj. restrainedly adv. restrainingly adv., Syn. repress,hinder
restrainer(รีสเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง,สิ่งกรอง,สารเคมีที์ยับยั้งปฏิกิริยาเคมี,ผู้ยับยั้ง,ผู้อดกลั้น,ผู้ดึงบังเหียน,น้ำยาทำให้การปรากฎรูปขึ้นช้า (ในการล้างรูป)
restraint(รีสเทรนทฺ') n. การยับยั้ง,การหยุดยั้ง,การหักห้าม,การอดกลั้น,การกลั้น,การห้ามปราม,การดึงบังเหียน,การหน่วงเหนี่ยว,วิธีการยังยั้งดังกล่าว,การข่มใจ, Syn. constraint,rein
restrict(รีสทริคทฺ') vt. จำกัด,จำกัดวง,ยับยั้ง,หักห้าม,ควบคุม, Syn. confine,curb,restrain
restricted(รีสทริค'ทิค) adj. ถูกจำกัด,ถูกจำกัดวง,ถูกกำหนด,คับแคบ, See also: restrictedness n, Syn. limited
restriction(รีสทริค'เชิน) n. การจำกัด,การจำกัดวง,การกำหนด,การบังคับ, See also: restrictionist n., Syn. restraint
restrictive(รีสทริค'ทิฟว) adj. จำกัด,จำกัดวง,มีขอบเขต,ถูกกำหนด,คับแคบ,มีลักษณะจำกัด, See also: restrictiveness n., Syn. restricted
English-Thai: Nontri Dictionary
rest(n) ของเหลือ,การหยุดพัก,ที่รอง,การพักผ่อน,การอยู่เฉย
restaurant(n) ร้านอาหาร,ภัตตาคาร
restful(adj) สงบ,ซึ่งพักผ่อน,เงียบสงบ
restitution(n) การพักฟื้น,การชดใช้,การซ่อมแซม,การล้างบาป
restless(adj) กระสับกระส่าย,ไม่สงบ,ร้อนใจ,ไม่อยู่กับที่
restoration(n) การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การบูรณะ,การสร้างใหม่
restorative(adj) ซ่อมแซม,เป็นการบูรณะ,เป็นการปฏิสังขรณ์
restore(vt) ซ่อม,คืนให้,ฟื้นฟู,ปฏิสังขรณ์,ทำให้คืนสภาพ
restrain(vt) รั้ง,งดเว้น,ยับยั้ง,ผูกมัด,ควบคุม,ข่มใจ,อดกลั้น
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
restrict(vt) ควบคุม,จำกัด,หักห้าม,ยับยั้ง
restriction(n) ข้อจำกัด,การจำกัด,การกำหนด,การบังคับ
restrictive(adj) คับแคบ,ถูกจำกัด,ถูกกำหนด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rest๑. การพัก๒. ส่วนเหลือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restartเริ่มทำต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resting bud; dormant bud; latent budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
restitution๑. การฟื้นสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ rehabilitation ๑]๒. การหมุนส่วนนำขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restlessness; uneasiness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restoration๑. การบูรณะ, ปฏิกรรม๒. การคืนสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ reconstitution] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restorative๑. -คืนสภาพ๒. ยาบูรณะสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ anastatic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restoreกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrain๑. หน่วงเหนี่ยว, กักขัง, ควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. จำกัด, ห้ามกระทำการ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrained weld testการทดสอบการร้าวแบบตรึง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
restraintการกัก, การยึดยั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restricted contractข้อกำหนดในสัญญา (เช่าทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictionข้อจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restrictive covenantข้อตกลงจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rest periodsเวลาพัก [TU Subject Heading]
restartเริ่มทำต่อเริ่มดำเนินการใหม่หลังจากหยุด โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาที่หยุดดำเนินการนั้น [คอมพิวเตอร์]
Restaurant managementการจัดการร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Restaurateursเจ้าของร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Restitutionการชดใช้ค่าเสียหาย [TU Subject Heading]
Restoration การคืนกลับสภาพเดิม การฝังกลบที่สมบูรณ์จนสามารถใช้พื้นที่ได้ เหมือนเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Restorative justiceการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [TU Subject Heading]
restore fileนำแฟ้มกลับมาเมื่อเราทำแฟ้มสำรองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำรองข้อมูล โปรแกรมจะบีบอัดแฟ้มต่างๆ ที่จำสำรองเพื่อไม่ให้ใช้เนื้อที่สำรองมากเกินไปถ้าหากแฟ้มเดิมสูญหายหรือเสียหาย เราจะต้องนำแฟ้มสำรองกลับมาใช้ใหม่ แต่โดยที่แฟ้มสำรองนั้นเป็นแฟ้มที่ข้อมูลถูกบีบอัด ดังนั้นจำเป็นจะต้องคลายแฟ้มนั้นก่อนที่จะบันทึกบนจานแม่เหล็กสำหรับใช้งาน กระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า การนำแฟ้มกลับมาใช้ [คอมพิวเตอร์]
Restraint of tradeการจำกัดทางการค้า [TU Subject Heading]
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Restriction enzymeเอนไซม์ตัดจำเพาะเอนไซม์ตัดจำเพาะเป็นเอนไซม์ตัดดีเอ็นเอในตำแหน่งที่มีลำดับเบสจำเพาะ ทำให้ได้ปลายดีเอ็นเอ 2 แบบ คือ ปลายเหนียว (sticky end) ซึ่งเป็นปลายที่มีสายดีเอ็นเอสายหนึ่งยื่นออกมา และปลายเรียบ (blunt end) ซึ่งเป็นปลายที่ไม่มีการยื่นออกมาของสายดีเอ็นเอ เมื่อตัดดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกัน ทำให้ดีเอ็นเอทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันได้พอดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในงานด้านพันธุวิศวกรรม
Restrictive business practiceข้อจำกัดทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Restroomsห้องน้ำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
R.I.P (abbr.) ขอให้ไปสู่สุคติ (คำย่อของ rest in peace) See also: ขอให้ไปที่สงบ
RIP (abbr.) ขอให้ไปสู่สุคติ (คำย่อของ rest in peace) See also: ขอให้ไปที่สงบ Syn. R.I.P
พักผ่อน (v.) rest Syn. คลายเครียด
การหยุดพัก (n.) rest
พักผ่อน (v.) rest See also: relax Syn. พัก, หยุดพัก
พักเหนื่อย (v.) rest Syn. พักผ่อน, คลายเครียด
พิราม (n.) rest Syn. การหยุดพัก
เอาแรง (v.) rest Syn. พัก, พักผ่อน
พักเอาเรี่ยวแรง (v.) rest for a while See also: take a rest, rest from one´s work
พักเอาแรง (v.) rest for a while See also: take a rest, rest from one´s work Syn. พักเอาเรี่ยวแรง
ก่าย (v.) rest on See also: place
ท้าวคาง (v.) rest one´s chin on one´s hands
พักสายตา (v.) rest one´s eyes
เวลาพักผ่อน (n.) rest time
เริ่มต้นใหม่ (v.) restart
เริ่มใหม่ (v.) restart Syn. เริ่มต้นใหม่
กล่าวย้ำ (v.) restate See also: emphasize Syn. ย้ำ
ภัตตาคาร (n.) restaurant Syn. ร้านอาหาร
ร้านอาหาร (n.) restaurant Syn. ห้องอาหาร
เหลา (n.) restaurant See also: bistro, diner Syn. ภัตตาคาร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think I'd like to use the rest roomฉันคิดว่าฉันอยากจะไปห้องน้ำ
He looks nothing like the rest of the familyเขาดูไม่เหมือนกับคนอื่นๆ ในครอบครัวเลย
He could get the rest of his moneyเขาควรได้รับเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดของเขา
You need rest and relaxationคุณต้องการการพักผ่อนหย่อนคลาย
I waited for the rest of the class to disappearฉันคอยให้เพื่อนๆ ในห้องออกไปให้หมดก่อน
You'd better take the rest of your cake homeเธอควรจะเอาเค๊กส่วนที่เหลือของเธอกลับไปด้วยนะ
We need some rest or take a holidayพวกเราต้องการการพักผ่อนหรือวันหยุดบ้าง
I came back to get the rest of my stuffฉันกลับมาเอาข้าวของที่เหลืออยู่
I suggest you take some rest and recover your strengthฉันขอแนะนำให้นายพักผ่อนบ้างและฟื้นฟูความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่
That's where l want to live the rest of my lifeนั่นคือสถานที่ที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นั่น
You can't tell me what to do with the rest of my lifeเธอจะมาบอกให้ฉันทำอะไรกับชีวิตที่เหลืออยู่นี่ไม่ได้
I've never had an interest in politicsฉันไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลย
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
Take two pills and have a good restทานยาสองเม็ดแล้วพักผ่อนซะ
I'm not interestedฉันไม่สนใจหรอก
So she can get some restเพื่อที่เธอจะได้พักผ่อนบ้าง
You're only interested in romanceคุณสนใจแต่เพียง(หนัง)โรมานซ์
Can I use your restroom?ขอฉันใช้ห้องน้ำคุณหน่อยได้ไหม
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
We share a common interestพวกเรามีความสนใจทั่วไปร่วมกัน
I wasn't interested in making a lot of moneyฉันไม่ได้สนใจในการหาเงินจำนวนมาก
Sounds interestingฟังดูน่าสนใจนะ พวกเราไปกับคุณด้วยได้ไหม?
I'm just resting a bitฉันแค่พักสักนิดหนึ่ง
I have underestimated youฉันประเมินคุณต่ำไปหน่อย
What would be the most interesting place?ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?
Don't underestimate themอย่าดูถูกพวกนั้น
I have a really interesting storyฉันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆ
Have you lost interest in your friends?คุณไม่สนใจเพื่อนๆ คุณแล้วหรือไง?
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนั้น
He's a really interesting guyเขาเป็นหนุ่มที่น่าสนใจจริงๆ
What you need is just restสิ่งที่คุณต้องการก็แค่พักผ่อน
One third of this area is covered with forestหนึ่งในสามของพื้นที่นี้ถูกปกคลุมด้วยป่า
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้
Do you know where the nearest post-office is, please?คุณทราบไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนหรือ?
It's interesting in its own wayมันน่าสนใจในแบบของมัน
It seems everyone underestimates youดูเหมือนทุกคนประเมินคุณต่ำไป
You're under arrest for smugglingคุณถูกจับแล้วฐานลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
You're in a restricted area, sirคุณกำลังอยู่ในเขตหวงห้ามครับ
You pose an interesting propositionคุณให้ข้อเสนอที่น่าสนใจ
Have a good rest!พักผ่อนมากๆ นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ...
You rest for a minute.ส่วนที่เหลือสำหรับนาที แต่แล้วคุณจะต้องไปในและ
I yield to him and leave the rest of my interrogation until he's finished.{\cHFFFFFF}ฉันยอมจำนนต่อเขาและออกจากส่วนที่เหลือของ การสอบสวนของฉันจนกว่าเขาจะเสร็จ
I'll get to know the rest of you as we go along.{\cHFFFFFF}ฉันจะได้รับรู้ส่วนที่เหลือ ของคุณในขณะที่เราไปพร้อม
Ah, here's the rest of the family.{\cHFFFFFF}อานี่คือส่วนที่เหลือของครอบครัว
That means we have an excellent chance of losing Sarkhan... and then all the rest of Southeast Asia.{\cHFFFFFF}นั่นหมายความว่าเรามีดี โอกาสของการสูญเสีย Sarkhan ... {\cHFFFFFF}แล้วส่วนที่เหลือทั้งหมด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
The name is right, but all the rest is wrong.แต่ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นสิ่งที่ ผิด
You will also save yourself spending the rest of the war years in the bag.การใช้จ่ายส่วนที่เหลือของปี สงคราม ในกระเป๋า. ฉันหมายถึงกล่อง
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ
I gave the rest to Jeremy.ฉันให้ส่วนที่เหลือให้ เจเรมี
Let's face it, with all due respect, the Don - rest in peace - was slipping.ปล่อยให้หน้ามันด้วยความเคารพจากทุกส่วนที่เหลือดอนในความสงบได้รับการลื่นไถล
I thought Santino was a bad Don, rest in peace.I thought Santino was a bad Don, rest in peace.

rest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全休[quán xiū, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄡ, 全休] complete rest (after an illness)
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
永眠[yǒng mián, ㄩㄥˇ ㄇㄧㄢˊ, 永眠] eternal rest (i.e. death)
长眠[cháng mián, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄢˊ, 长眠 / 長眠] eternal rest (i.e. death)
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.
休止符[xiū zhǐ fú, ㄒㄧㄡ ㄓˇ ㄈㄨˊ, 休止符] rest (music)
安息[ān xī, ㄢ ㄒㄧ, 安息] rest; go to sleep; rest in peace; (hist.) Parthia
没错[méi cuò, ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ, 没错 / 沒錯] that's right; sure!; rest assured!; that's good; can't go wrong
双休日[shuāng xiū rì, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄡ ㄖˋ, 双休日 / 雙休日] week with two rest days
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
[jū, ㄐㄩ, 拘] adhere; capture; restrain
年息[nián xī, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧ, 年息] annual interest
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
[yuē, ㄩㄝ, 约 / 約] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately
拘捕[jū bǔ, ㄐㄩ ㄅㄨˇ, 拘捕] arrest
捕拿[bǔ ná, ㄅㄨˇ ㄋㄚˊ, 捕拿] arrest; capture; catch
[dǎi, ㄉㄞˇ, 逮] arrest; catch; seize; until
逮捕[dài bǔ, ㄉㄞˋ ㄅㄨˇ, 逮捕] arrest
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, 安心] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth
威灵[wēi líng, ㄨㄟ ㄌㄧㄥˊ, 威灵 / 威靈] authority; prestige; supernatural spirit
权威[quán wēi, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ, 权威 / 權威] authority; authoritative; power and prestige
[huī, ㄏㄨㄟ, 徽] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, 徽章] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms
嗜碱性粒细胞[shì jiǎn xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 嗜碱性粒细胞 / 嗜鹼性粒細胞] basophil granulocytes (rarest type of white blood cell)
洗澡间[xǐ zǎo jiān, ㄒㄧˇ ㄗㄠˇ ㄐㄧㄢ, 洗澡间 / 洗澡間] bathroom; restroom; shower room
感兴趣[gǎn xìng qù, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, 感兴趣 / 感興趣] be interested
利益[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ, 利益] benefit; (in sb's) interest
最佳利益[zuì jiā lì yì, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧˋ, 最佳利益] best interests
束缚[shù fù, ㄕㄨˋ ㄈㄨˋ, 束缚 / 束縛] bind; to restrict; to tie; to commit; fetters
[dù, ㄉㄨˋ, 杜] birchleaf pear (tree); to stop; to prevent; to restrict; fabricate; surname Du
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, 奔放] bold and unrestrained; untrammeled
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 跤] bones of leg; wrestle
没意思[méi yì si, ㄇㄟˊ ㄧˋ ㄙ˙, 没意思 / 沒意思] boring; of no interest
[jiā, ㄐㄧㄚ, 枷] cangue (wooden collar like stocks used to restrain and punish criminals in China)
酒楼[jiǔ lóu, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄡˊ, 酒楼 / 酒樓] Cantonese restaurant
[zhuā, ㄓㄨㄚ, 抓] to grab; to catch; to arrest; to snatch
捉拿[zhuō ná, ㄓㄨㄛ ㄋㄚˊ, 捉拿] to arrest; to catch a criminal
带劲[dài jìn, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄣˋ, 带劲 / 帶勁] energetic; exciting; of interest
劲度系数[jìn dù xì shù, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, 劲度系数 / 勁度係數] coefficient of restitution (in Hooke's law)
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, 包房] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour

rest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一服[いっぷく, ippuku] (n,vs) (a) dose; (a) puff; (a) smoke; lull; short rest
下手な考え休むに似たり[へたなかんがえやすむににたり, hetanakangaeyasumuninitari] (exp) (See 考え) take a rest rather than useless thinking
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished
休す[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See 休する) to come to an end; (2) to rest
休ませる[やすませる, yasumaseru] (v1) to excuse (someone); to give a holiday to; to make (someone) rest
休み所[やすみどころ, yasumidokoro] (n) resting place; haven of rest
休心[きゅうしん, kyuushin] (n,vs) rest assured
休憩所[きゅうけいじょ, kyuukeijo] (n) rest area; rest stop; service area; SA; parking area (e.g. off highways); PA; (P)
休憩時間[きゅうけいじかん, kyuukeijikan] (n) rest time; intermission
休止符[きゅうしふ, kyuushifu] (n) rest (music); period; full stop
便所[べんじょ, benjo] (n) toilet; lavatory; rest room; latrine; comfort station; (P)
倚る;凭る[よる, yoru] (v5r,vi) to lean on; to rest against
光一;ぴか一[ぴかいち, pikaichi] (n) (1) (See 花札) scoring hand with one 20 point flower card and six 1 point flower cards; (2) something (or someone) that stands out above the rest
全休止符[ぜんきゅうしふ, zenkyuushifu] (n) whole note rest (music); semibreve rest
壁に寄り掛かる[かべによりかかる, kabeniyorikakaru] (exp,v5r) to rest against the wall; to lean against a wall
壁役[かべやく, kabeyaku] (n) (1) catchers who warm up pitchers in the bullpen (baseball); (2) tank (character that soaks up damage for the rest of the party in an MMORPG)
寄せ掛ける;寄せかける[よせかける, yosekakeru] (v1,vi) to rest or lean against
瞑す[めいす, meisu] (vs-c,vi) (1) (See 瞑する・1) to close one's eyes; to sleep; (2) (See 瞑する・2) to rest in peace
瞑する[めいする, meisuru] (vs-s,vi) (1) to close one's eyes; to sleep; (2) to rest in peace
箸台[はしだい, hashidai] (n) (See 箸置き) chopstick rest
箸枕;箸まくら[はしまくら, hashimakura] (n) (See 箸置き) chopstick rest
箸置き;箸置[はしおき, hashioki] (n) chopstick rest
群を抜く[ぐんをぬく, gunwonuku] (exp,v5k) (See 抜群) to surpass the rest (e.g. of a large group); to stand out from the crowd; to be the best by far
肘掛け;肘掛;ひじ掛け[ひじかけ, hijikake] (n) armrest (of a chair); elbow rest
胡座をかく;胡坐をかく;胡床をかく[あぐらをかく, agurawokaku] (exp,v5k) (1) to sit cross-legged; (2) to rest on one's laurels
若い時の苦労は買うてもせよ[わかいときのくろうはこうてもせよ, wakaitokinokurouhakoutemoseyo] (exp) spare no effort while you are young; heavy work in youth is quiet rest in old age
蓋置き[ふたおき, futaoki] (n) rest for the lid of a teakettle (tea ceremony)
釜敷;釜敷き[かましき, kamashiki] (n) kettle rest
骨を休める[ほねをやすめる, honewoyasumeru] (exp,v1) to draw breath; to take a rest after work; to have a breather; to take a break
骨を埋める[ほねをうずめる, honewouzumeru] (exp,v1) to die in (a foreign land); to engage in something until death comes; to do something for the rest of one's life
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
アームレスト[, a-muresuto] (n) armrest
アームレスリング[, a-muresuringu] (n) (1) (See 腕相撲) arm wrestling; (vs) (2) to arm wrestle
アグロフォレストリー[, aguroforesutori-] (n) agroforestry
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
あんこ型[あんこがた, ankogata] (n) sumo wrestler with a big belly
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant)
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most
イタ飯[イタはん, ita han] (n) Italian food; Italian restaurant
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パームレスト[ぱーむれすと, pa-muresuto] palm rest
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service
ネットワーク改造[ネットワークかいそう, nettowa-ku kaisou] network restructuring
リストラ[りすとら, risutora] restructuring
リストラクチャリング[りすとらくちゃりんぐ, risutorakucharingu] restructuring
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations
再スタート[さいスタート, sai suta-to] restart
再始動[さいしどう, saishidou] restart (vs)
再開[さいかい, saikai] restart
再開フェス[さいかいフェス, saikai fesu] restart phase
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions
回復[かいふく, kaifuku] recovery (vs), restoration
局留めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address
復元[ふくげん, fukugen] restoration (vs) (to original state)
復旧手順[ふっきゅうてじゅん, fukkyuutejun] restoration procedure
改造[かいぞう, kaizou] restructuring
関心領域[かんしんりょういき, kanshinryouiki] region of interest
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戻す[もどす, modosu] Thai: ทำให้กลับสู่สภาพเดิม English: to restore
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: ระงับอารมณ์ไว้ English: to restrain
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest

rest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิรมย์ [v.] (aphirom) EN: take a rest ; repose FR:
อาศัย[v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging ; rest house ; boarding house FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend FR: s'incliner ; pencher ; être couché
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
แก้กลุ้ม[v. exp.] (kaē klum) EN: relieve boredom ; cheer oneself up ; ease one's mind ; put one's mind at rest FR:
แก้เก้อ[v.] (kaēkoē) EN: make an excuse ; put one's mind at rest FR:
ก่าย[v.] (kāi) EN: rest on ; lean against FR: reposer (sur/contre)
การพัก[n.] (kān phak) EN: relaxation ; recreation ; rest FR: repos [m]
การพักผ่อน[n.] (kān phakphǿ) EN: relaxation ; recreation ; rest FR: repos [m] ; relaxation [f] ; détente [f]
ขยัก[v.] (khayak) EN: save ; leave the rest ; hold back ; reserve for oneself ; pocket ; put aside FR:
คลายอารมณ์[v. exp.] (khlāi ārom) EN: relax ; rest ; feel at ease ; calm ; unwind FR: détendre son esprit ; se relaxer
คลายเครียด[v. exp.] (khlāi khrīe) EN: relax ; release ; give rest to FR: détendre son esprit ; se détendre ; se délasser
กินลม[v.] (kinlom) EN: take fresh air ; take the air ; take an outing for rest health FR: prendre le frais ; prendre l'air
ละ[adv.] (la) EN: etc. ; and so on ; et cetera ; and so forth ; and all the rest ; ditto FR: etc. ; et ainsi de suite
หลับให้สบาย[v. exp.] (lap hai sab) EN: Rest in peace ; RIP FR:
หลับให้สบายเด้อ[v. exp.] (lap hai sab) EN: Rest in peace ; RIP FR:
นอนเอาแรง[v. exp.] (nøn ao raēn) EN: lie down for a rest FR:
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured ; lie leisurely FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
นอนเล่น[v.] (nønlen) EN: take a rest ; lie down ; take a nap ; nap FR: somnoler
นอนมา[v. exp.] (nøn mā) EN: win easily ; rest easy FR:
นอนพักฟื้น[v. exp.] (nøn phakfeū) EN: get bed rest FR:
นอนตีพุง[v.] (nøntīphung) EN: relax ; rest easy FR:
พัก[v.] (phak) EN: rest ; relax ; take a break ; take a rest ; take a vacation ; have a break ; stop FR: se reposer ; prendre un peu de repos ; s'arrêter ; faire relâche
พักเอาแรง[v. exp.] (phak ao raē) EN: rest for a while FR:
พักเอาเรี่ยวแรง[v. exp.] (phak ao rīo) EN: rest for a while FR:
พักกลางวัน[v. exp.] (phak klāngw) EN: take lunch break ; knock off at noon ; rest at noon ; leave off work at noon FR:
พักเหนื่อย[v. exp.] (phak neūay) EN: rest FR:
พักผ่อน[v.] (phakphǿn) EN: rest ; relax FR: se reposer ; souffler ; prendre du repos ; se détendre ; se relaxer ; se délasser
พักสายตา[v. exp.] (phak saītā) EN: rest one' s eyes FR:
พาด[v.] (phāt) EN: lay ; put ; rest ; set down FR:
พิง[v.] (phing) EN: lean against ; rest on FR: s'appuyer ; s'adosser ; adosser ; accoter (vx)
พิราม[n.] (phirām) EN: rest FR:
สนับมือ[n.] (sanapmeū) EN: book rest FR:
สงบลง[v. exp.] (sa-ngop lon) EN: abate ; blow over ; cool down ; be at rest ; become peaceful FR:
ศยะ[v.] (saya) EN: sleep ; rest FR:
สิ่งที่เหลือ[n. exp.] (sing thī le) EN: residue ; remainder ; rest FR:
สิ่งที่เหลืออยู่[n. exp.] (sing thī le) EN: remainder ; rest ; residue FR:
ส่วนที่เหลือ[n. exp.] (suan thī le) EN: remainder ; remnant ; the rest ; bits FR: reste [m] : le reste ; le surplus

rest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stütze {f} für das Queuecue rest
Achtelpause {f} [mus.]eighth note rest [Am.]; quaver rest [Br.]
Fußbett {n}foot rest
Sonntagsruhe {f}sunday rest
Ableiter {m}surge arrester
Anbaubeschränkung {f}acreage restriction
Amurfalke {m} [ornith.]Eastern Red-footed Krestel
Strichelschopftachuri {m} [ornith.]White-crested Tyrannulet
Schopfhabicht {m} [ornith.]Asian Crested Goshawk
Rechenzinsfuß {m}assumed rate of interest
Pfändungsbeschluss {m}; Arrestbeschluss
Sperberwaldfalke {m} [ornith.]Barred Forest Falcon
Bernsteinseeschwalbe {f} [ornith.]Chinese Crested Tern
Blewittkauz {m} [ornith.]Forest Owl
Blondschopfspecht {m} [ornith.]Blond-crested Woodpecker
Böhmerwald {m}Bohemian Forest
Buntbrust-Zwergpapagei {m} [ornith.]Desmarest's Fig Parrot
Zinsrechnung {f}calculation of interest
Funkenfänger {m}spark arrester; spark catcher
Cayennetyrann {m} [ornith.]Brown Crested Flycatcher
Kellerlokal {n}cellar restaurant
Fixpunktwiederanlauf {m} [comp.]checkpoint restart
anschaulich {adj} | anschaulicher | am anschaulichstenclear | clearer | clearest
klug; geschickt; clever {adj} | klüger; geschickter; cleverer | am klügsten; am geschicktesten; am cleverstenclever | cleverer | cleverest
Stoßzahl {f}coefficient of restitution
Kappenwaldfalke {m} [ornith.]Collared Forest Falcon
Interessengemeinschaft {f}community of interest
Zinseszins {m}compound interest
Nadelwald {m}coniferous forest
Berücksichtigung {f} | unter Berücksichtigung von | unter Berücksichtigung; anbetracht | unter Berücksichtigung des Allgemeinwohlsconsideration | in consideration of | considering | in due consideration of general public interest
Freisenker {m}contour restoring tool
Mehrheitsanteil {m}controlling interest
lieb; geliebt {adj} | am liebsten; am teuerstendear | dearest
Laubwald {m}deciduous forest
Devalerche {f} [ornith.]Sykes' Crested Lark
Diademalethe {f} [ornith.]Fire-crested Alethe
Ruhezustand {m}dormant state; resting state
Drosselrückschlagventil {n} [techn.]one-way-restrictor
eifrig {adj} | eifriger | am eifrigsten | nicht eifrigeager | more eager; eagerer | most eager; eagerest | uneager
Waldrand {m}edge of the woods; edge of the forest; woodside

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rest
Back to top