ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pleased

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pleased*, -pleased-

pleased ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pleased (adj.) พอใจ See also: ยินดี, อภิรมย์, มีความสุข Syn. happy
pleasedly (adv.) อย่างพอใจ See also: อย่างยินดี, อย่างอภิรมย์, อย่างมีความสุข Syn. happily
pleasedness (adj.) ความพอใจ See also: ความปรารถนา, ความชอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชื่นชมยินดี (v.) be pleased with See also: be exultant, be satisfied with, be happy, be thrilled, rejoice Syn. ปิติยินดี, ปลาบปลื้ม, พึงใจ
ปิติยินดี (v.) be pleased with See also: be exultant, be satisfied with, be happy, be thrilled, rejoice Syn. ปลาบปลื้ม, พึงใจ
สบอารมณ์ (v.) be pleased with See also: feel satisfied, feel contented Syn. ถูกใจ, พอใจ Ops. ขัดหูขัดตา
กระหยิ่มใจ (v.) be pleased See also: be elated, be happy, be delighted, be euphoric, be glad, be contented
กรุ้มกริ่ม (v.) be pleased See also: be elated, be happy, be delighted, be euphoric, be glad, be contented Syn. กระหยิ่มใจ
ปริ่ม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปริ่มยิ้ม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปริ่มเปรม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มยิ้ม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปริ่มใจ (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปรีดิ์เปรม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปลื้ม (v.) be pleased See also: be overjoyed, be happy, be delighted, be gratified Syn. ปลาบปลื้ม, ยินดี
ปลื้มใจ (v.) be pleased See also: be glad, be delighted, be gratified
ปีติยินดี (v.) be pleased See also: be delight, be glad Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ
ยินดี (v.) be pleased See also: be overjoyed, be happy, be delighted, be gratified Syn. ปลาบปลื้ม
ยินดี (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ปลื้มใจ
ยินดี (v.) be pleased See also: rejoice, be delighted Syn. บันเทิง
สุขใจ (v.) be pleased See also: be happy, be highly delighted, be joyful Syn. เพลินใจ, เบิกบานใจ
หรรษา (v.) be very pleased See also: be delighted, rejoice Syn. สุขสันต์, รื่นเริง Ops. เศร้า, ทุกข์
อิ่มใจ (v.) be pleased See also: be delight, be glad Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ, ปีติยินดี
เง้างอด (v.) be displeased See also: be angry, be annoyed, be dissatisfied Syn. โกรธ, งอน Ops. พอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are pleased to inform you that…พวกเรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า
I hope you're pleased with yourselfฉันหวังว่าคุณจะพอใจกับตัวเอง
Not that I'm not pleased to meet youทั้งฉันไม่ได้ไม่พอใจที่ได้พบคุณ
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
I am pleased to welcome two new teachersฉันยินดีที่ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่สองท่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His Excellency seems pleased as he is greeted by Tomainian children.ท่านผู้นำ ดูเหมือนเขาจะยินดีกับการต้อนรับ โดยเด็กๆ
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว
You're pleased to see me, aren't you, old boy?เเกดีใจที่ได้เจอฉันใช่มั้ยล่ะ
I should be only too pleased to do anything that might help the family.ผมก็ยินดีที่จะทําทุกอย่างเพื่อช่วยตระกูลไว้
I'm very pleased to meet you, sir.{\cHFFFFFF}ผมยินดีมากที่ได้พบคุณครับ
Very pleased to meet you. Heard a lot of wonderful things about you.{\cHFFFFFF}ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคุณ ได้ยิน จำนวนมากของสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับคุณ
Ambassador MacWhite. Pleased to meet you.{\cHFFFFFF}เอกอัครราชทูต MacWhite ยินดีที่ได้พบคุณ.
Move, now. I want to say how pleased I am...ย้ายในขณะนี้ ฉันอยากจะบอก ว่าฉันมีความยินดีที่
How pleased I was when I heard that I was going to lead you on this dangerous and important task.วิธียินดีที่ฉันเป็น เมื่อฉันได้ยินมาว่าฉันจะนำคุณ ในงานที่เป็นอันตรายและที่ สำคัญนี้
And everyone was pleased to have met such a sensible man.และทุกคนก็ยินดี กับคนที่มีเหตุผลมากขนาดนี้
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers.ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว
Grandmother is pleased you've come and wants to know what's bothering you.คุณยายดีใจที่เธอมา และต้องการรู้ว่าอะไรที่เธอไม่สบายใจ

pleased ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ, 欢天喜地 / 歡天喜地] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw)
春风得意[chūn fēng dé yì, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 春风得意 / 春風得意] flushed with success; proud of one's success (in exams, promotion etc); as pleased as punch
洋洋得意[yáng yáng dé yì, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 洋洋得意] immensely pleased with oneself (成语 saw); proud; complacent
乐不可支[lè bù kě zhī, ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ, 乐不可支 / 樂不可支] overjoyed (成语 saw); as pleased as punch
得意[dé yì, ㄉㄜˊ ㄧˋ, 得意] proud of oneself; pleased with oneself; complacent
得意扬扬[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意扬扬 / 得意揚揚] immeasurably pleased with oneself (成语 saw); joyfully satisfied with oneself; proudly; an air of complacency; to crow over sth; variant of 得意洋洋|得意洋洋
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, 心旷神怡 / 心曠神怡] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed
洋洋[yáng yáng, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 洋洋] vast; impressive; self-satisfied; immensely pleased with oneself
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 忭] delighted; pleased
快慰[kuài wèi, ㄎㄨㄞˋ ㄨㄟˋ, 快慰] feel pleased
[yí, ㄧˊ, 怡] harmony; pleased
[huān, ㄏㄨㄢ, 欢 / 歡] joyous; happy; pleased
绷着脸[běng zhe liǎn, ㄅㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, 绷着脸 / 繃著臉] to have a taut face; to pull a long face; to look displeased
喜滋滋[xǐ zī zī, ㄒㄧˇ ㄗ ㄗ, 喜滋滋] pleased; happy
[yuè, ㄩㄝˋ, 悦 / 悅] pleased
[yú, ㄩˊ, 愉] pleased
[yì, ㄧˋ, 怿 / 懌] pleased; rejoice
[huān, ㄏㄨㄢ, 懽] pleased
[xīn, ㄒㄧㄣ, 歆] pleased; moved
[kàn, ㄎㄢˋ, 衎] pleased
[xīn, ㄒㄧㄣ, 䜣 / 訢] pleased; delighted; happy; variant of 欣
[xǐ, ㄒㄧˇ, 喜] to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased; happiness; delight; glad
打情骂俏[dǎ qíng mà qiào, ㄉㄚˇ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄚˋ ㄑㄧㄠˋ, 打情骂俏 / 打情罵俏] to tease a woman by pretending to be displeased with them; to flirt with a member of the opposite sex; banter flirtatiously
满意[mǎn yì, ㄇㄢˇ ㄧˋ, 满意 / 滿意] satisfied; pleased; to one's satisfaction
[táo, ㄊㄠˊ, 陶] pottery; pleased; surname Tao

pleased ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に召す;御気に召す[おきにめす, okinimesu] (exp,v5s) (hon) (See 気に召す) to like; to prefer; to be pleased by
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you)
ご満悦の体;ご満悦の態[ごまんえつのてい, goman'etsunotei] (exp) looking satisified; looking very pleased
どうぞ宜しく[どうぞよろしく, douzoyoroshiku] (exp) (uk) pleased to meet you
ほくほく[, hokuhoku] (adv,n,vs) (1) (on-mim) not soggy; (2) pleased with oneself; chuckling to oneself
一人悦に入る[ひとりえつにいる, hitorietsuniiru] (exp,v5r) to be pleased with oneself; to chuckle with delight
大いに喜ぶ[おおいによろこぶ, ooiniyorokobu] (exp,v5b) to be highly pleased
大満足[だいまんぞく, daimanzoku] (adj-na,vs) completely satisfied; as pleased as can be
宣う;曰う[のたまう, notamau] (v4h) (uk) (pol) to say; to be pleased to say (hint of sarcasm)
心にかなう;心に適なう;心に叶う[こころにかなう, kokoronikanau] (exp,v5u) to be pleased with; to suit
心に染む[こころにそむ, kokoronisomu] (exp,v5m) to be pleased with; to suit
愉色[ゆしょく, yushoku] (n) cheerful expression; pleased look
気に入る(P);気にいる[きにいる, kiniiru] (v5r,exp) to be pleased with; to suit; (P)
気に召す[きにめす, kinimesu] (exp,v5s) (obsc) (See お気に召す) to like; to prefer; to be pleased by
気に染む[きにそむ, kinisomu] (exp,v5m) to like; to suit; to be pleased with
冠を曲げる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp,v1) to become displeased; to get stubborn
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P)
噛んで吐き出すように;かんで吐き出すように[かんではきだすように, kandehakidasuyouni] (exp) curtly, in a displeased manner
尖る(P);尖がる(io);尖んがる(io)[とがる(尖る;尖がる)(P);とんがる, togaru ( togaru ; sen garu )(P); tongaru] (v5r,vi) (1) to taper to a point; to become sharp; (2) to look displeased; to look sour; to be on edge; to be touchy; (P)
幸甚[こうじん, koujin] (adj-na,n) pleased; obliged; appreciative
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction
気をよくする;気を良くする[きをよくする, kiwoyokusuru] (exp,vs-i) to be pleased; to be in a good mood
満悦至極[まんえつしごく, man'etsushigoku] (n,adj-na) highly delighted; very pleased; deeply satisfied; brimming over with satisfaction
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

pleased ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะคร้าว[adj.] (akhrāo) EN: pleased FR:
อาบเอิบ[adj.] (āp-oēp) EN: contented ; very pleased ; elated FR:
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyi) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice FR:
ชื่นชมยินดี[adj.] (cheūnchomyi) EN: pleased FR: ravi
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; adorer ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like FR: être content ; être satisfait
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
หัช[adj.] (hat) EN: pleased FR:
หัฏฐะ[adj.] (hattha) EN: cheerful ; pleased FR:
อิ่มเอม[v.] (im-ēm) EN: be delighted ; be pleased FR:
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented FR: être comblé ; être assouvi
อิ่มใจ[adj.] (imjai) EN: contented ; pleased ; delighted FR:
อิ่มอกอิ่มใจ[v.] (im-ok-imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself FR:
เจริญใจ[v. exp.] (jaroēn jai) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful FR: être heureux
จุใจ[adj.] (jujai) EN: satisfied ; pleased ; glad ; thrilled FR: comblé ; aux anges
กันต์[adj.] (kan) EN: pleased ; satisfied FR:
กระหยิ่ม[v.] (krayim) EN: be pleased with ; exult in ; feel elated at ; be happy FR:
กระหยิ่ม[adj.] (krayim) EN: glad ; happy ; pleased ; proud ; smug FR:
กระหยิ่มใจ[v.] (krayimjai) EN: be pleased FR:
กระหยิ่มยิ้มย่อง[adj.] (krayim yimy) EN: highly pleased ; elated FR:
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented FR:
กรุ้มกริ่ม[v.] (krumkrim) EN: stare with affection in eyes ; be pleased FR:
มีความยินดี[v. exp.] (mī khwām yi) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice FR: être enchanté ; être ravi
โมทนา[v.] (mōthanā) EN: be pleased ; rejoice ; be delighted ; delight (in) ; be gratified FR: apprécier ; rendre grâce
พึงใจ[adj.] (pheungjai) EN: pleased (with) ; satisfied (with) ; content (with) ; satisfactory FR: satisfait
เพลินใจ[v. exp.] (phloēn jai) EN: be pleased FR:
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir
พอใจ[v.] (phøjai) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve FR: être satisfait ; être content
พอใจ[adj.] (phøjai) EN: satisfied ; pleased ; happy FR: satisfait ; content ; ravi
ปีติยินดี[v. exp.] (pīti yindī) EN: be pleased FR:
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ปลื้ม[v.] (pleūm) EN: be delighted ; be very happy ; be pleased FR: être ravi ; être enchanté ; être aux anges ; rayonner de joie
ปลื้มใจ[v.] (pleūm jai) EN: be pleased FR:
เปรมใจ[adj.] (prēmjai) EN: be delighted ; be pleased FR:
ปรีดา[v.] (prīdā) EN: be delighted ; be glad ; be happy ; be pleased FR:
ปรีดา[adj.] (prīdā) EN: delighted ; pleased ; joyful FR:
ปริ่ม[adj.] (prim) EN: pleased ; delighted ; glad FR:

pleased ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erfreut; zufrieden {adj}pleased

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pleased
Back to top