ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inconvenience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inconvenience*, -inconvenience-

inconvenience ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inconvenience (n.) ความไม่สะดวก See also: ความยุ่งยาก, ความลำบาก Syn. discomfort Ops. comfort, convenience
English-Thai: HOPE Dictionary
inconvenience(อินคันวี' เนียนซฺ) n. ความไม่สะดวก, ความไม่สะดวกสบาย, สิ่งที่ไม่สะดวกสบาย. -vt. ทำให้ไม่สะดวกสบาย, รบกวน, Syn. incommode, awkwardness, trouble)
English-Thai: Nontri Dictionary
inconvenience(n) ความลำบาก,ความไม่สะดวก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inconvenienceความไม่สะดวก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความติดขัด (n.) inconvenience See also: troublesomeness, uncomfortableness Syn. อุปสรรค Ops. ความสะดวก, ความไม่ติดขัด
ความไม่สะดวก (n.) inconvenience See also: troublesomeness, uncomfortableness Syn. ความติดขัด, อุปสรรค Ops. ความสะดวก, ความไม่ติดขัด
อุปสรรค (n.) inconvenience See also: troublesomeness, uncomfortableness Syn. ความติดขัด Ops. ความสะดวก, ความไม่ติดขัด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I know it's a big inconvenience for everyoneฉันทราบว่ามันลำบากมากสำหรับทุกคน
I'm so sorry you've been inconveniencedขอโทษด้วยที่คุณได้รับความไม่สะดวก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I do hope it won't inconvenience you too greatly.ผมหวังว่าจะไม่ทําให้คุณลําบากจนเกินไปนัก
The inconvenience will only be for one night.ความไม่สะดวกเพียงแค่คืนเดียว
We regret any inconvenience the sudden cabin movement caused.เราขออภัยในความไม่สะดวกทุกอย่าง ที่เกิดจากห้องโดยสารกระแทกกระเทือน
Uh, we've managed to secure three seats, but there might be a slight inconvenience as you will be riding on a cargo full of live poultry.เอ่อเราได้มีการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยสามที่นั่ง แต่อาจจะมีความไม่สะดวกเล็กน้อย ในขณะที่คุณจะได้รับการขี่บนเรือบรรทุกสินค้าเต็มรูปแบบของสัตว์ปีกสด
[ Train Whistle Blowing ] It's the inconvenience to the list.แต่เรื่องยุ่งคืองานเอกสาร
As it is, the thing is done with extraordinary little inconvenience to myself.ถ้ามันเป็นอย่างนั้น สิ่งนี้จะทำให้ ไม่สะดวกสะบายเพียงเล็กน้อยต่อตัวพ่อเอง
I'm sorry to inconvenience you, Mr. Hockley, but it's Captain's orders.ขออภัยคุณฮ็อคลี่ย์ นี่เป็นคำสั่งกัปตัน
So that no more inconvenience come perturb my restructurationเนื่องจากความสะดวก ดังนั้นอย่ามารบกวนฉัน
Even if you gave him the money back, he'd still kill you just for inconvenience in him.ต่อให้แกคืนเงินให้มัน มันก็ยังฆ่าแกอยู่ดี โทษฐานที่ทำให้มันต้องมาลำบาก
I know we've been an inconvenience for you since we've been here.ผมรู้ว่าคุณรู้สิกไม่ค่อยสะดวก ตั้งแต่คุณมาที่นี่
We apologize for the inconvenience caused.เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก
We apologize for the inconvenience caused.ขออภัยในความไม่สะดวก

inconvenience ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不方便[bù fāng biàn, ㄅㄨˋ ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 不方便] inconvenience; inconvenient

inconvenience ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はた迷惑;傍迷惑[はためいわく, hatameiwaku] (adj-na,n) nuisance to other people; inconvenience to others
困らせる[こまらせる, komaraseru] (v1) to trouble with questions; to embarrass; to put out; to put on the spot; to inconvenience
不便[ふべん, fuben] (adj-na,n) inconvenience; inexpediency; unhandiness; (P)
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na,n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P)
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na,n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P)
他人迷惑[たにんめいわく, taninmeiwaku] (n) nuisance (annoyance, inconvenience) to people around one; social nuisance

inconvenience ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขออภัยในความไม่สะดวก[xp] (khø-aphai n) EN: we apologize for the inconvenience FR: veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
ความไม่สะดวก[n. exp.] (khwām mai s) EN: inconvenience FR: désagrément [m] ; gêne [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inconvenience
Back to top