ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

help

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *help*, -help-

help ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
help (n.) การช่วย See also: การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การส่งเสริม, การสนับสนุน
help (n.) คนที่ช่วยเหลือ See also: สิ่งที่ช่วยเหลือ
help (vt.) ช่วย See also: ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์ Syn. aid, assist, succor Ops. hinder, hold back, obstruct
help (vi.) ช่วย See also: ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์ Syn. aid, assist Ops. hinder, hold back
help (vt.) เสิร์ฟ (อาหาร) See also: บริการ
help along (phrv.) ช่วยพาไป See also: ช่วยพยุงไป Syn. help forward
help back (phrv.) ช่วยพากลับไป See also: พยุงกลับไป
help down (phrv.) ช่วยถือลงมา
help forward (phrv.) ช่วยพาไป Syn. help along
help in (phrv.) ช่วยพาเข้าไป See also: ช่วยพยุงไป
help into (phrv.) ช่วยพยุงเข้าไปใน See also: ช่วยพาเข้าไป
help off (phrv.) ช่วยยกขึ้นจาก See also: ยกให้พ้นจาก
help off with (phrv.) ช่วยสวมเสื้อผ้า Syn. help on with
help on (phrv.) ให้กำลังใจ See also: กระตุ้น
help on with (phrv.) ช่วยสวมเสื้อผ้า Syn. help off with
help oneself (phrv.) ช่วยเหลือตนเอง See also: บริการตนเอง Syn. help to
help out (phrv.) ช่วยให้พ้นจาก See also: ช่วยให้ออกมาจาก
help over (phrv.) ช่วยให้ไต่ขึ้นไป See also: ช่วยให้ปีนขึ้นไป
help to (phrv.) ช่วยเหลือตนเอง See also: บริการตนเอง Syn. help oneself
help up (phrv.) ช่วยให้ลุกขึ้น See also: ช่วยพยุงขึ้นยืน
helper (n.) ผู้ที่ช่วยเหลือ See also: คนที่ช่วยเหลือ Syn. assistant, assister
helpful (adj.) ซึ่งช่วยเหลือ See also: ซึ่งเกื้อกูล
helping (n.) ปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนหนึ่งคน Syn. portion
helpless (adj.) หมดหนทาง See also: ช่วยไม่ได้ Syn. impotent, powerless, vulnerable Ops. invulnerable, powerful
helplessly (adv.) อย่างหมดหนทาง See also: อย่างช่วยไม่ได้ Syn. impotently, powerlessly, vulnerably Ops. invulnerably, powerfully
helpmate (n.) เพื่อนผู้ช่วยเหลือ (โดยเฉพาะคู่ชีวิต) Syn. helpmeet, mate, spouse
helpmeet (n.) เพื่อนผู้ช่วยเหลือ (โดยเฉพาะคู่ชีวิต) Syn. mate, spouse
English-Thai: HOPE Dictionary
help(เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ, Syn. aid,assist ###A. resist,destroy
helper(เฮล'เพอะ) n. ผู้ช่วยเหลือ,สิ่งช่วยเหลือ, Syn. aide
helpful(เฮลพ'ฺฟูล) adj. ให้ความช่วยเหลือ., See also: helpfulness n.
helping(เฮล'พิง) n.,adj. (การ) ช่วยเหลือ,สิ่งช่วยเหลือ,อาหารมื้อหนึ่ง ๆ
helpless(เฮลพฺ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ช่วยอะไรไม่ได้,ทำอะไรไม่ถูก,ไร้อำนาจ,ไร้กำลัง,งงงัน
helpmate(เฮลพฺ'เมท) n. เพื่อน,สหาย,ผู้ช่วยเหลือ,ภรรยา,สาม'
English-Thai: Nontri Dictionary
help(n) ความช่วยเหลือ,ความสงเคราะห์,การส่งเสริม
helper(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สงเคราะห์,เครื่องช่วย
helpful(adj) เป็นประโยชน์,ซึ่งช่วยเหลือแก่, ซึ่งเกื้อกูลแก่
helpless(adj) หมดหนทาง,ไม่มีผู้ช่วย,ไม่เป็นประโยชน์
helpmate(n) ผู้ช่วยเหลือ,สามีหรือภรรยา,เพื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
helperผู้ช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์]
Helping behaviorพฤติกรรมการช่วยเหลือ [TU Subject Heading]
Helplessness (Psychology)ความรู้สึกหมดหนทางช่วยเหลือ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณพระช่วย (int.) god help me! See also: Oh!, my god!
ลงแขก (v.) ask the help of friends and neighbors for special work See also: gather members of a rural community to help a neighbors do something, ask friend to come and assist
ช่วย (v.) help See also: aid, assist, co-operate Syn. ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ (v.) help See also: aid, assist Syn. สงเคราะห์, อนุเคราะห์
ช่วยเหลือเกื้อกูล (v.) help See also: assist, lend a hand, support, patronize, aid Syn. เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ, เกื้อกูล
ช่วยเหลือเกื้อกูล (v.) help See also: assist, aid Syn. อุดหนุน
ช่วยเหลือเจือจาน (v.) help See also: assist, support
พะยุพยุง (v.) help See also: support, assist
ร่วมมือร่วมใจ (v.) help See also: take part, participate Syn. ร่วมแรงร่วมใจ
อนุกูล (v.) help See also: support, aid, back up, assist, succor, relieve, befriend Syn. เกื้อกูล, สงเคราะห์, สนับสนุน, อุปถัมภ์, ส่งเสริม
อนุเคราะห์ (v.) help See also: assist, aid, favor, do a good turn Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, เอื้อเฟื้อ, สนับสนุน
อุปการ (v.) help See also: assist, aid Syn. ช่วยเหลือเกื้อกูล, อุดหนุน
เกื้อ (v.) help See also: lend a hand, support, aid, assist, promote, favor Syn. เกื้อหนุน, หนุน
เกื้อกูล (v.) help See also: assist, lend a hand, support, patronize, aid Syn. เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ, เกื้อกูล, ช่วยเหลือเกื้อกูล
เครื่องช่วย (n.) help See also: aid, succor, supporter
เมตตา (v.) help See also: assist, aid, relieve Syn. ช่วย, คุ้มครอง, บรรเทา, กรุณา, สงเคราะห์
เอื้ออารี (v.) help See also: aid, do (one) a favor Syn. มีน้ำใจ, เอื้ออาทร, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ
เอื้อเฟื้อ (v.) help See also: aid, do (one) a favor Syn. มีน้ำใจ, เอื้ออาทร, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เอื้อเฟื้อ (v.) help See also: assist, aid, favor, do a good turn Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (v.) help See also: aid, do (one) a favor Syn. มีน้ำใจ, เอื้ออาทร, เอื้อเฟื้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How may I help you?ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง
I need your help right awayฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเดี๋ยวนี้
Would you help me remove the refrigerator?คุณช่วยฉันย้ายตู้เย็นนี่หน่อยได้ไหม
It's really nice of you to help usคุณช่างดีจริงๆ ที่ช่วยเหลือเรา
Why are you so eager to help me?ทำไมคุณถึงกระตือรือร้นที่จะช่วยฉันนัก
I'd like to help you outฉันอยากช่วยคุณ
So you can help me find something for himถ้างั้นคุณก็สามารถช่วยฉันหาบางสิ่งบางอย่างให้กับเขา
I couldn't help itมันช่วยไม่ได้นี่นา เขาถามฉันขึ้นมากะทันหัน
They always help herพวกเขาช่วยเธอเสมอ
I couldn't help hearingมันช่วยไม่ได้ที่ฉันได้ยิน
I couldn't help trusting himช่วยไม่ได้ที่ฉันไว้ใจเขา
He couldn't help but smileเขาช่วยไม่ได้ที่ยิ้ม
He's not gonna help usเขาจะไม่ช่วยเรา
I would be very grateful if you would help meฉันจะสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยฉัน
I can't find anybody to help meฉันไม่สามารถหาใครมาช่วยฉันได้
Can I help you find something?ให้ฉันช่วยคุณหาของบางอย่างไหม?
You'd better hope somebody is there to help youคุณควรจะหวังว่ามีใครบางคนอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคุณ
I'm afraid that I cannot help youฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถช่วยคุณได้
I couldn't help itมันช่วยไม่ได้
Won't anyone help me?จะไม่มีใครช่วยเหลือฉันเลยหรือไง?
I do hope you can help meฉันหวังจริงๆ ว่าคุณจะช่วยฉันได้
I'm sure we can help youฉันแน่ใจว่าพวกเราจะช่วยคุณได้
Will you help me finish the housework?คุณจะช่วยฉันทำงานบ้านนี้ให้เสร็จได้ไหม?
I might be able to help you with thatฉันอาจจะสามารถช่วยคุณเรื่องนั้นได้
I can't help feeling itมันช่วยไม่ได้ที่ฉันรู้สึกอย่างนั้น
It will help to focus your inner mind on what you really wantมันจะช่วยเพิ่งจิตใจภายในของคุณไปยังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ
I would find a way to help youฉันอาจพบวิธีที่จะช่วยคุณ
He may be able to help us figure out how to fix thisเขาอาจจะช่วยพวกเราหาวิธีซ่อมสิ่งนี้ได้
Please help me in my time of needได้โปรดช่วยฉันในยามที่ต้องการด้วยเถิด
We must help and teach them as best as we canพวกเราต้องช่วยสอนพวกเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
I and the staff will do everything we can to help youผมและทีมงานจะทำทุกสิ่งเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยคุณ
Here's a little something to help you get startedนี่คือสิ่งเล็กๆ น้อยๆ บางสิ่งที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
I never had any help or advice from himฉันไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำใดๆจากเขาเลย
Please, I can't help you unless you talk to meได้โปรดเถิด ฉันจะช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมพูดคุยกับฉัน
I will help you solve the riddleฉันจะช่วยคุณไขปริศนานี้
I knew we could help each other outฉันรู้ว่าพวกเราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
I just can't help wishingฉันเพียงแค่อดไม่ได้ที่จะหวัง
I may not be able to help but I'm sure you would feel better by saying itฉันอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ แต่ฉันก็แน่ใจว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นถ้าได้พูดมันออกมา
I'd like you to help me pick a present for my sisterฉันอยากให้เธอช่วยเลือกของขวัญสักอย่างสำหรับน้องสาวฉันหน่อย
Your job is to focus on your studies and help your parents!งานของเธอคือตั้งใจเรียนและช่วยเหลือพ่อแม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I couldn't help it. I can't tell.ฉันไม่สามารถช่วยได้ ฉันไม่ สามารถบอกได้
I'm exhausted. Quick, help me to my plane.ฉันบาดเจ็บสาหัส เร็ว ช่วยพาฉันไปที่เครื่องบิน
I can't help it. Schultz's orders.ฉันช่วยไม่ได้ คำสั่งเป็นคำสั่ง
Hannah, you come and help Mrs. Jaeckel with the supper.ฮันนาห์ เธอต้องมาช่วยเรา คุณนาย แจ็คเคิลต้องการลูกมือ
I should like to help everyone:ผมอยากช่วยทุกคนไม่ว่าจะเป็น..
We all want to help one another. Human beings are like that.เราทุกคนต่างรอคอยความช่วยเหลือ มนุษย์มักเป็นเช่นนั้น
Atta boy, Pinoke. And I'm gonna help you.เด็กเก่ง ปีโนก และฉันจะช่วย คุณได้
But this is the last time I can help you.แต่นี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉัน สามารถช่วยคุณ
Help! Please, you gotta help me. Oh, be a pal.กรุณาคุณด้องช่วยฉัน โอ้เป็น เพื่อน
Hurry up and get me the maid to help with the packing. We've no time to waste.เร็วเข้า แล้วไปเรียกเด็กมาช่วยฉัน เก็บข้าวของ เราไม่มีเวลาเเล้ว
I do wish I could help with some of it.ฉันหวังว่าฉันพอจะช่วยเเบ่งเบาได้บ้าง
No, no! Frank never allows anybody to help him.เเฟรงค์ไม่ยอมให้ใครมาเเย่งงานเขาหรอก

help ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救助[jiù zhù, ㄐㄧㄡˋ ㄓㄨˋ, 救助] aid; to help sb in trouble
协办[xié bàn, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, 协办 / 協辦] assist; help sb do something; cooperate in doing something
不禁[bù jīn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ, 不禁] can't help (doing sth); can't refrain from
得鱼忘筌[dé yú wàng quán, ㄉㄜˊ ㄩˊ ㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, 得鱼忘筌 / 得魚忘筌] lit. catch fish then forget the trap (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. to take help for granted
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 周济 / 周濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济)
赒人[zhōu rén, ㄓㄡ ㄖㄣˊ, 赒人 / 賙人] to help the needy; to bestow alms; charity
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 赒济 / 賙濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济)
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
治病救人[zhì bìng jiù rén, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ, 治病救人] cure the sickness to save the patient; criticize a person in order to help him
四面楚歌[sì miàn chǔ gē, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨˇ ㄍㄜ, 四面楚歌] lit. on all sides the songs of Chu (成语 saw); fig. surrounded by enemies, isolated and without help (refers to the desperate final hours of Xiangyu 項羽|项羽); lone dissenting voice
安置[ān zhì, ㄢ ㄓˋ, 安置] find a place for; help settle down; arrange for
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, 安顿 / 安頓] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful
不得不[bù dé bù, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ, 不得不] have no choice or option but to; cannot but; have to; can't help it; can't avoid
互助[hù zhù, ㄏㄨˋ ㄓㄨˋ, 互助] help each other
帮工[bāng gōng, ㄅㄤ ㄍㄨㄥ, 帮工 / 幫工] help with farm work; helper
帮厨[bāng chú, ㄅㄤ ㄔㄨˊ, 帮厨 / 幫廚] help in the mess kitchen
悬壶济世[xuán hú jì shì, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ ㄕˋ, 悬壶济世 / 懸壺濟世] practice medicine or pharmacy to help the people or public
抗美援朝[kàng Měi yuán Cháo, ㄎㄤˋ ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ ㄔㄠˊ, 抗美援朝] Resist US, help North Korea (1950s slogan)
杀富济贫[shā fù jì pín, ㄕㄚ ㄈㄨˋ ㄐㄧˋ ㄆㄧㄣˊ, 杀富济贫 / 殺富濟貧] robbing the rich to help the poor
舍己[shě jǐ, ㄕㄜˇ ㄐㄧˇ, 舍己 / 捨己] selfless; self-sacrifice (to help others); self-renunciation; altruism
爱莫能助[ài mò néng zhù, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄋㄥˊ ㄓㄨˋ, 爱莫能助 / 愛莫能助] willing to help but unable to do so
乐于助人[lè yú zhù rén, ㄌㄜˋ ㄩˊ ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ, 乐于助人 / 樂於助人] willing to help others
伶仃[líng dīng, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄧㄥ, 伶仃] alone and without help
助手[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ, 助手] assistant; helper
帮助[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ, 帮助 / 幫助] assistance; aid; to help; to assist
补益[bǔ yì, ㄅㄨˇ ㄧˋ, 补益 / 補益] benefit; help
不由得[bù yóu dé, ㄅㄨˋ ㄧㄡˊ ㄉㄜˊ, 不由得] can't help; cannot but
不由自主[bù yóu zì zhǔ, ㄅㄨˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄓㄨˇ, 不由自主] can't help; involuntarily
忍不住[rěn bu zhù, ㄖㄣˇ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, 忍不住] cannot help; unable to bear
任侠[rèn xiá, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄚˊ, 任侠 / 任俠] chivalrous; helping the weak for the sake of justice
[cì, ㄘˋ, 佽] surname Ci; nimble; to help
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 协 / 協] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join
[nài, ㄋㄞˋ, 柰] crab-apple; how can one help
[pán, ㄆㄢˊ, 盘 / 盤] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate
外援[wài yuán, ㄨㄞˋ ㄩㄢˊ, 外援] external help; foreign aid
耐心帮助[nài xīn bāng zhù, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄤ ㄓㄨˋ, 耐心帮助 / 耐心幫助] forbearance; tolerance; patient help
[yòu, ㄧㄡˋ, 宥] forgive; help; profound
不济事[bù jì shì, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄕˋ, 不济事 / 不濟事] no good; of no use; not of any help
束手[shù shǒu, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ, 束手] to have one's hands tied; helpless; unable to do anything about it

help ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune)
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to
ざる得ない[ざるえない, zaruenai] (exp) (See ざるを得ない) cannot help (doing); have no choice but to
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do
ならない(P);ならぬ;ならん;なりません[, naranai (P); naranu ; naran ; narimasen] (exp) (1) (usu. ...てならない or ...でならない) cannot help (doing, etc.); cannot resist; cannot bear not to; (2) (usu. ...てはならない or ...ではならない) must not ...; should not ...; (3) (usu. ...なくてはならない, ...なければならない, or ...ねばならない) must ...; have to ...; ought to ....; (P)
バルーンヘルプ[, baru-nherupu] (n) {comp} balloon help
ヘルプトピック[, heruputopikku] (n) {comp} help topics
ほかない[, hokanai] (exp) can do nothing but (do); cannot help (doing) something
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
よろしくお願いいたします;宜しくお願い致します[よろしくおねがいいたします, yoroshikuonegaiitashimasu] (exp) (hon) please remember me; please help me; please treat me well
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you
一肌脱ぐ[ひとはだぬぐ, hitohadanugu] (v5g) to pitch in and help
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
乗り込む[のりこむ, norikomu] (v5m,vi) (1) to board; to embark on; to get into (a car); to ship (passengers); to man (a ship); to help (someone) into; (2) to march into; to enter; (P)
冬トピア[ふゆトピア, fuyu topia] (n) (uk) Fuyutopia (government program to help create a winter living environment in northern Hokkaido)
力を貸す[ちからをかす, chikarawokasu] (exp,v5s) to assist; to help out
助け上げる[たすけあげる, tasukeageru] (v1) to help up; to pick up; to bring safely to land
助け出す[たすけだす, tasukedasu] (v5s) to help out of (trouble); to extricate
助け合う[たすけあう, tasukeau] (v5u,vi) to help each other; to cooperate; (P)
助け船;助け舟[たすけぶね, tasukebune] (n) lifeboat; friend in need; timely help
助け起こす[たすけおこす, tasukeokosu] (v5s) to help up
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P)
天は自ら助くるものを助く;天は自ら助くる者を助く[てんはみずからたすくるものをたすく, tenhamizukaratasukurumonowotasuku] (exp) (id) (obsc) Heaven helps those who help themselves
天佑;天祐[てんゆう, tenyuu] (n) divine aid; divine grace; providential help
己達せんと欲して人を達せしむ[おのれたっせんとほっしてひとをたっせしむ, onoretassentohosshitehitowotasseshimu] (exp) (arch) If you wish to succeed, first help others to succeed (from Analects of Confucius)
彼らの助力に依って[かれらのじょりょくによって, kareranojoryokuniyotte] (exp) by dint of their help
抱き起こす;抱き起す[だきおこす, dakiokosu] (v5s,vt) to lift (a person) in one's arms; to help (a person) sit up
救う[すくう, sukuu] (v5u,vt) to rescue from; to help out of; to save; (P)
止むに止まれず;已むに已まれず[やむにやまれず, yamuniyamarezu] (exp) (See 止むに止まれない,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
止むに止まれない;已むに已まれない[やむにやまれない, yamuniyamarenai] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
止むに止まれぬ;已むに已まれぬ[やむにやまれぬ, yamuniyamarenu] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれない) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
水子地蔵[みずこじぞう, mizukojizou] (n) (See 地蔵) Ksitigarbha statue erected to help deliver miscarried and aborted fetuses to buddhahood (foetuses)
無頼[ぶらい, burai] (n,adj-na,adj-no) (1) hoodlum; scoundrel; ruffian; tough; villain; (2) villainy; (3) without relying on others; without asking for help
神祐;神佑[しんゆう, shinyuu] (n) (obsc) heavenly protection; divine help
腹ごなし;腹熟し[はらごなし, haragonashi] (n,vs) exercise to help digestion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オンラインヘルプ[おんらいんへるぷ, onrainherupu] online help
ヘルプ[へるぷ, herupu] help
ヘルプデスク[へるぷですく, herupudesuku] help desk
ヘルプファイル[へるぷふぁいる, herupufairu] help file
ヘルプメッセージ[へるぷめっせーじ, herupumesse-ji] help message
ヘルプメニュー[へるぷめにゅー, herupumenyu-] help menu
ヘルプ機能[ヘルプきのう, herupu kinou] help function
ヘルプ画面[ヘルプがめん, herupu gamen] help screen

help ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อาศัยไหว้วาน[X] (āsai wāiwān) EN: through the help (of) FR:
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share ; unburden FR: alléger
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
ชำร่วย[v.] (chamrūay) EN: help ; assist FR:
เชิญ เชิญ[v. exp.] (choēn choēn) EN: Come in! ; Please go ahead ; Please help yourselves FR:
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; assist ; aid ; co-operate = cooperate ; facilitate ; lend a hand FR: aider ; assister ; faciliter ; contribuer
ช่วยด้วย[n. exp.] (chūay dūay) EN: Help! ; Help me! FR: Au secours ! ; À l'aide ! ; Aidez-moi ! ; À la rescousse ! ; À moi !
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir ; s'aider mutuellement
ช่วยเหลือเจือจาน[v.] (chūayleūa-j) EN: help FR:
ช่วยเหลือเกื้อกูล[v.] (chūayleūa-k) EN: help FR:
ช่วยไม่ได้[v. exp.] (chūay mai d) EN: can't help FR: être impuissant
ช่วยงาน[v. exp.] (chūay ngān) EN: help ; assist FR: aider ; assister
ช่วยตนเอง[v. exp.] (chūay ton-ē) EN: help oneself FR: s'aider soi-même
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ē) EN: help oneself ; do it yourself FR: se débrouiller tout seul
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
เอื้ออารี[v. exp.] (eūa ārī) EN: help FR:
เอื้ออาทร[v. exp.] (eūa āthøn) EN: have solicitude for ; have consideration (for) ; help each other FR:
เฟื่อ[v.] (feūa) EN: help FR:
เฟื้อ[v.] (feūa) EN: help FR:
ให้การสนับสนุน[v. exp.] (hai kān san) EN: support ; help ; encourage FR: apporter son soutien ; soutenir ; supporter ; encourager
จานเจือ[v.] (jānjeūa) EN: be generous ; give support ; assist ; help FR:
เจือจาน[v.] (jeūajān) EN: help ; assist ; support ; share ; be generous FR:
จุน[v.] (jun) EN: shore up ; support ; prop up ; back ; aid ; help FR: soutenir ; supporter
จุนเจือ[v.] (junjeūa) EN: support ; help ; to patronize FR: soutenir
การลงแขก[n. exp.] (kān longkha) EN: gathering for growing rice ; getting the help of one's friends neighbours ; gathering to help at harvest time FR:
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatha) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation FR: patronage [m] ; parrainage [m]
เกื้อ[v.] (keūa) EN: help FR: assister
เกื้อกูล[v.] (keūakūn) EN: help ; assist ; lend a hand ; support ; patronize ; aid ; lend a hand FR: aider ; soutenir ; assister
ขอความช่วยเหลือ[v. exp.] (khø khwām c) EN: ask for help ; ask for assistance ; appeal for aid ; request assistance FR: demander de l'aide ; solliciter de l'aide ; réclamer de l'assistance
คนละไม้ละมือ[X] (khon la māi) EN: with a litle help from everyone ; with all pitching in FR:
เครื่องช่วย[n. exp.] (khreūang ch) EN: aid ; help FR:
คุณพระช่วย[xp] (Khun Phra c) EN: Oh my good! God help me! FR: Doux Jésus !
ความช่วยเหลือ[n.] (khwām chūay) EN: assistance ; aid ; help FR: aide [f] ; assistance [f]
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: come down to help ; ask the help of friends and neighbours for special work ; pitch in and help FR: s'entraider
ไม่มีทางเลือก[v. exp.] (mai mī thān) EN: have no choice ; can't help it FR: ne pas avoir le choix ; il n'y a pas le choix
ไม่สามารถช่วยได้[v. exp.] (mai sāmāt c) EN: can't help FR: ne pas pouvoir apporter son aide
มีอะไรให้ช่วยไหมครับ/คะ[xp] (mī arai hai) EN: Can I help you? FR: Puis-je vous aider ?
แนะนำวิธีการใช้งาน[n. exp.] (naenam with) EN: help FR:

help ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
dank {prp; +Dativ; +Genitiv} | dank deiner Hilfethanks to | thanks to your help
Hilfsbedürftigkeit {f}need for help
Fremdhilfe {f}outside help
treibend; abtreibend; dahinschwimmend {adj} | hilflos treibend | treiben; abtreibenadrift | helplessly adrift | to be adrift
Perle {f}; Muschelperle
Hilfefunktion {f}help function
Jugendhilfe {f}help for young people
Knecht Ruprecht {m}; Krampus [Ös.]helper to St.Nicholas
hilfreich {adj} | nicht hilfreichhelpful | unhelpful
hilfsbereit; zuvorkommend {adj} | hilfsbereiter | am hilfsbereitestenhelpful | more helpful | most helpful
hilflos {adj} | hilfloser | am hilflosestenhelpless | more helpless | most helpless
Selbsthilfegruppe {f}self-help group
Aushilfe {f}temporary help; stand-in; temp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า help
Back to top