ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affluently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affluently*, -affluently-

affluently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affluently (adv.) อย่างมั่งคั่ง See also: อย่างร่ำรวย, อย่างมีเงินมาก, อย่างมีอันจะกิน Syn. luxuriously, prosperously, richly Ops. poorly

affluently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
独身貴族[どくしんきぞく, dokushinkizoku] (n) unmarried persons living affluently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affluently
Back to top