ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comfort

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comfort*, -comfort-

comfort ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comfort (n.) คนหรือสิ่งอำนวยความสะดวก See also: เครื่องบรรเทาทุกข์ Syn. luxury, creature, convenience, conveniency, help, support, succor
comfort (n.) ความสบายกาย See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, assuagement, coziness Ops. discomfort, uneasiness, distress
comfort (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence Ops. discomfort, uneasiness, distress
comfort (vt.) ปลอบประโลม See also: ปลอบใจ Syn. soothe, console, reassure, solace, condole, pacify, tranquilise, tranquilize, hearten, cheer, assuage, gladden, revive Ops. distress, afflict, discourage
comfort (n.) สิ่งปลอบใจ See also: คำปลอบใจ Syn. solace
comfort (vt.) อำนวยความสะดวก See also: ทำให้สะดวกสบาย Syn. help, support, succor, relieve, sustain
comfort station (n.) ห้องน้ำสาธารณะ
comfortable (adj.) เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ) See also: พอเพียง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, กว้างพอ Syn. commodious, roomy, spacious, sufficient, suitable, ample, enough
comfortable (adj.) มั่งคั่ง See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich Ops. miserable, wretched
comfortable (adj.) สะดวกสบาย See also: สบาย Syn. easy, snug, cozy, restful, convenient Ops. uncomfortable, cramped, uneasy, disturbed
comfortable (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
comfortably (adv.) อย่างเพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ) See also: อย่างพอเพียง, อย่างกว้างขวาง, อย่างกว้างใหญ่ Syn. adequately, amply, sufficiently Ops. inadequately, insufficiently
comfortably (adv.) อย่างมั่งคั่ง See also: อย่างร่ำรวย, อย่างมีเงินมาก, อย่างมีอันจะกิน Syn. luxuriously, affluently, prosperously, richly Ops. poorly
comfortably (adv.) อย่างสบายใจ See also: อย่างเป็นสุข, อย่างผาสุก, อย่างอุ่นใจ Syn. reposefully, pleasantly, easily Ops. uncomfortably
comfortably (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. restfully, snugly, cozily, conveniently, easily Ops. uncomfortably
comforter (n.) ผู้ที่ช่วยปลอบโยน Syn. consoler, sympathizer
comforting (adj.) ที่สะดวกสบาย
comfortless (adj.) ที่ไม่สะดวกสบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
comfort(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ., Syn. solace
comfort stationn. ห้องสุขาสาธารณะ
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
comforter(คัม'เฟิร์ทเทอะ) n. ผู้ปลอบโยน, Syn. solace
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
comfort(n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ
COMFORT comfort station(n) ส้วมสาธารณะ
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย,อย่างสบาย
comforter(n) คนปลอบโยน,ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมเตียง
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย,ไม่สุขสบาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
comfort air conditioningการปรับอากาศเพื่อความสบาย มีความหมายเหมือนกับ comfort cooling [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comfortความสุขสบาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเล้าประโลม (v.) comfort See also: fondle, solace, console, soothe, cajole, coax, wheedle Syn. เอาใจ, เล้าโลม, ปลอบโยน, เอาอกเอาใจ
เรียกขวัญ (v.) comfort See also: console, soothe, reassure, commiserate with, hearten Syn. ปลอบขวัญ
บริบูรณ์พูนสุข (adj.) comfortable See also: convenient, without difficulty (trouble) Ops. ขาดแคลน
มีกินมีใช้ (adj.) comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
มีกินมีใช้ (adj.) comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
สมบูรณ์พูนสุข (adj.) comfortable See also: convenient, without difficulty (trouble) Syn. บริบูรณ์พูนสุข Ops. ขาดแคลน
ความสบายใจ (n.) comfortableness See also: consolation, solace, relief Ops. ความกลุ้มใจ
สะดวกสบาย (adv.) comfortably Syn. สะดวก, สบาย
สุขสบาย (v.) comfortably Syn. สุข, สบาย
สุขสบาย (adv.) comfortably See also: happily Syn. สุขสำราญ Ops. ทุกข์
สุขสำราญ (adv.) comfortably See also: happily Ops. ทุกข์
เขลง (adv.) comfortably See also: cosy
เอ้เต (adv.) comfortably See also: restfully
น่าคับอกคับใจ (adj.) discomfortable See also: uncomfortable Syn. น่าอึดอัดใจ
น่าคับอกคับใจ (v.) discomfort See also: be uncomfortable, make uneasy Syn. น่าอึดอัดใจ
น่าอึดอัด (adj.) discomfortable See also: uncomfortable Syn. น่าอึดอัดใจ, น่าคับอกคับใจ
น่าอึดอัด (v.) discomfort See also: be uncomfortable, make uneasy Syn. น่าอึดอัดใจ, น่าคับอกคับใจ
น่าอึดอัดใจ (adj.) discomfortable See also: uncomfortable Syn. น่าคับอกคับใจ
น่าอึดอัดใจ (v.) discomfort See also: be uncomfortable, make uneasy Syn. น่าคับอกคับใจ
มีกินมีใช้ (v.) be comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
I think you'll be very comfortableฉันคิดว่าคุณจะอยู่อย่างสะดวกสบายมาก
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
It's pretty comfortable and very convenientค่อนข้างสะดวกสบายมาก
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบาย
You men make yourselves comfortableพวกนายทำตัวตามสบายเลยนะ
I don't wanna make him feel uncomfortableฉันไม่อยากทำให้เขารู้สึกอึดอัด
It's making me very uncomfortableมันทำให้ฉันอึดอัดมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thirdly, for the mutual society, help and comfort that the one ought to have of the other, both in prosperity and adversity, into which holy estate these persons present come now to be joined.และอย่างที่สาม เพื่อดำรงอยู่ด้วยกัน ช่วยเหลือและดูแลกัน ในเวลาที่คนหนึ่งคนใดต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งในยามสุขและยามทุกข์
Your silence is no comfort to me, Peter.ลูกชายข้าเป็นอย่างไรบ้าง ปีเตอร์?
Thy rod and Thy staff they comfort me"พระบารมีให้ข้าปลอดโปร่งใจ
"You trust in words and comfort of letters in a way that I simply do not."คุณเชื่อว่าคำปลอบโยนในจดหมาย จะช่วยผมได้ แต่เปล่าเลย
Sure, you're right. Perhaps it's not much of a comfort at the moment.ก็ถูกของลูก บางทีช่วงนี้\ อาจยังไม่สะดวกสบายเท่าไหร่
After a while, there was a disturbing comfort in not having to deal with each other because somehow you just get used to the disconnection.ต่อจากนั้นไม่นาน กลายเป็นว่า มันเป็นเรื่องขัดจังหวะไปซะหมด... ...โดยที่เราไม่เคยตกลงกันได้เลย... ...เพราะว่า บางครั้งเราคุ้นเคยกับ การไม่คุยกัน
It is why mem must not be heard weeping, as her soul will attach to sadness and remain to comfort living.It is why mem must not be heard weeping, as her soul will attach to sadness and remain to comfort living.
That must be a great comfort to him.That must be a great comfort to him.
But its warmth and comfort comes from the love within.ความสุขในบ้านอิลมาเล่นั้น เกิดจาก ความรักที่สะสม จากผู้ที่ได้อาศัยอยู่
Happiness, comfort and beauty divine.สรรพคุณ ความสุข, สบาย และสวยงาม .
I suppose they take comfort in knowing what course their lives are on.ผมคิดว่าพวกเขาคงจะรู้สึกสบาย ที่รู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไป
You be his comfort womanเธอเป็นคนเดียว ที่ดวงใจเขาถวิลหา

comfort ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慰安妇[wèi ān fù, ㄨㄟˋ ㄢ ㄈㄨˋ, 慰安妇 / 慰安婦] comfort woman
闲逸[xián yì, ㄒㄧㄢˊ ㄧˋ, 闲逸 / 閑逸] comfort and leisure
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, 宽余 / 寬餘] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, 别扭 / 彆扭] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech)
保惠师[bǎo huì shī, ㄅㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄕ, 保惠师 / 保惠師] comforter
宽裕[kuān yù, ㄎㄨㄢ ㄩˋ, 宽裕 / 寬裕] comfortably off; ample; plenty
棉被[mián bèi, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, 棉被] comforter; quilt
温馨[wēn xīn, ㄨㄣ ㄒㄧㄣ, 温馨 / 溫馨] comfort; soft and fragrant; warm
舒坦[shū tan, ㄕㄨ ㄊㄢ˙, 舒坦] comfortable; at ease
舒心[shū xīn, ㄕㄨ ㄒㄧㄣ, 舒心] comfortable; happy
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 舒服] comfortable; feeling well
申申[shēn shēn, ㄕㄣ ㄕㄣ, 申申] cosy and comfortable; to repeat endlessly
安逸[ān yì, ㄢ ㄧˋ, 安逸] easy and comfortable; easy
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
稳操胜券[wěn cāo shèng quàn, ㄨㄣˇ ㄘㄠ ㄕㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, 稳操胜券 / 穩操勝券] grasp it and victory is assured (成语 saw); to have success within one's grasp; to beat comfortably
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 人间地狱 / 人間地獄] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time
享清福[xiǎng qīng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ ㄈㄨˊ, 享清福] living in ease and comfort
滋润[zī rùn, ㄗ ㄖㄨㄣˋ, 滋润 / 滋潤] moist; humid; to moisten; to provide moisture; comfortably off
享福[xiǎng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, 享福] to live comfortably; happy and prosperous life
安适[ān shì, ㄢ ㄕˋ, 安适 / 安適] quiet and comfortable
宽心[kuān xīn, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ, 宽心 / 寬心] relieved; comforted; to relieve anxieties; at ease; relaxed; reassuring; happy
安家立业[ān jiā lì yè, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, 安家立业 / 安家立業] stable household, established profession (成语 saw); settled and comfortably off
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as
不舒适[bù shū shì, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄕˋ, 不舒适 / 不舒適] uncomfortable
[wù, ˋ, 卼] uncomfortable; unsteady
不自在[bù zì zai, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄗㄞ˙, 不自在] uneasiness; feel uncomfortable
不舒服[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 不舒服] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy

comfort ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソウルフード[, sourufu-do] (n) (See 国民食) comfort food; soul food
便所[べんじょ, benjo] (n) toilet; lavatory; rest room; latrine; comfort station; (P)
共同便所[きょうどうべんじょ, kyoudoubenjo] (n) comfort station
国民食[こくみんしょく, kokuminshoku] (n) (See ソウルフード) food universally loved by all citizens; comfort food
女子挺身隊[じょしていしんたい, joshiteishintai] (n) (See 従軍慰安婦) women's volunteer corps (groups of young female workers organized on Japanese territory during WWII, sometimes mistakenly associated with comfort women)
座り心地[すわりごこち, suwarigokochi] (n) level of comfort (of objects you sit on)
従軍慰安婦[じゅうぐんいあんふ, juugun'ianfu] (n) comfort women; enslaved prostitute
慰む[なぐさむ, nagusamu] (v5m,vi) to be diverted; to forget one's worries; to comfort
慰問袋[いもんぶくろ, imonbukuro] (n) soldier's comfort bag
慰安婦[いあんふ, ianfu] (n) enslaved prostitute; comfort woman
楽に暮らす[らくにくらす, rakunikurasu] (exp,v5s) to live in comfort
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
ほんわかした;ほんわかとした[, honwakashita ; honwakatoshita] (adj-f) (uk) warm and snug; soft and comfortable
ゆったり[, yuttari] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) comfortable; easy; calm; (2) loose; spacious
不快[ふかい, fukai] (adj-na,n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P)
不快感[ふかいかん, fukaikan] (n) discomfort
不快指数[ふかいしすう, fukaishisuu] (n) discomfort index
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P)
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na,n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P)
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere
伸びやか[のびやか, nobiyaka] (adj-na,n) comfortable; carefree; (P)
住み心地の良い[すみごこちのよい, sumigokochinoyoi] (n) comfortable to live in
侘しい;侘びしい(io);佗しい(iK)[わびしい, wabishii] (adj-i) miserable; wretched; lonely; dreary; shabby; comfortless
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably
安楽[あんらく, anraku] (adj-na,n) ease; comfort; carefree; cosy; cozy
寛ぎ[くつろぎ, kutsurogi] (n,adj-no) ease; relaxation; comfort; unwinding
居心地いい;居心地良い;居心地よい[いごこちいい(居心地いい;居心地良い);いごこちよい(居心地良い;居心地よい), igokochiii ( igokochi ii ; igokochi yoi ); igokochiyoi ( igokochi yoi ; igokochi yo] (adj-i) (See 居心地のいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy
居心地のいい;居心地の良い;居心地のよい[いごこちのいい(居心地のいい;居心地の良い);いごこちのよい(居心地の良い;居心地のよい), igokochinoii ( igokochi noii ; igokochi no yoi ); igokochinoyoi ( igokochi no yoi ;] (adj-i) (See 居心地がいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy
引っ掛かり;引っ掛り;引っ懸かり;引っ懸り[ひっかかり, hikkakari] (n) (1) hold; catch; (2) connection; relationship; (3) unease; discomfort
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly
快適[かいてき, kaiteki] (adj-na,n) pleasant; agreeable; comfortable; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment

comfort ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรมสุข[adv.] (børommasuk) EN: blissfully ; in supreme comfort FR:
ความสะดวกสบาย[n. exp.] (khwām sadūa) EN: easiness ; welfare ; comfort FR: confort [m]
กล่อม[v.] (klǿm) EN: calm ; soothe ; comfort ; settle down FR: apaiser ; calmer ; réconforter
หนังสือรับทราบภาระหนี้สิน[n. exp.] (nangseū rap) EN: letter of comfort FR:
ปลอบ[v.] (pløp) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort FR: calmer ; apaiser
ปลอบใจ[v.] (pløpjai) EN: comfort ; console ; appease FR: réconforter ; consoler ; soulager ; tranquiliser ; apporter un réconfort ; rassurer
ปลอบขวัญ[v.] (pløpkhwan) EN: soothe ; comfort ; console FR:
ปลอบประโลม[v. exp.] (pløp pralōm) EN: console ; comfort ; soothe FR:
ปลอบโยน[v.] (pløpyōn) EN: soothe ; console ; comfort ; cheer up FR: réconforter ; consoler
ประโลม[v.] (pralōm) EN: console ; solace ; comfort ; pander ; entertain ; delight ; cheer up ; make feel good FR:
ประโลมใจ[v. exp.] (pralōm jai) EN: comfort ; soothe ; console FR:
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[v. exp.] (thanøm klom) EN: cherish ; nurture ; care for ; comfort ; nurse FR:
อลักเอลื่อ[adj.] (alak-aleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อาหลักอาเหลื่อ[adj.] (ālak-āleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
บริบูรณ์พูนสุข[adj.] (børibūn phū) EN: comfortable FR:
เอ้เต[adv.] (ētē) EN: comfortably FR:
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: uncomfortable ; uneasy ; cramped ; suffocating FR: gêné ; mal à l'aise ; oppressé ; étouffant
อึดอัดใจ[adj.] (eut-at jai) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
เฝื่อน[adj.] (feūoen) EN: disconcerted ; uncomfortable FR:
อิหลักอิเหลื่อ[adj.] (ilak-ileūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อีหลักอีเหลื่อ[adj.] (īlak-īleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
ใจชื้น[v.] (jaicheūn) EN: feel relieved ; feel comfortable ; be at ease FR:
แก้เขิน[v.] (kaēkhoēn) EN: relieve one's discomfort (by) FR:
เข้าหน้าไม่สนิท[v. exp.] (khao nā mai) EN: be hard to face s.o. ; feel uncomfortable with s.o. FR:
เข้าหน้าไม่ติด[v. exp.] (khao nā mai) EN: be hard to face s.o. ; feel uncomfortable with s.o. FR:
เขลง[adv.] (khlēng) EN: comfortably FR:
ขลุกขลุ่ย[adv.] (khlukkhlui) EN: comfortably ; cosily FR:
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
ความอึดอัด[n.] (khwām eut-a) EN: discomfort FR: malaise [m]
ความรู้สึกเจ็บปวด[n. exp.] (khwām rūseu) EN: discomfort FR:
ความยากลำบาก[n. exp.] (khwām yāk l) EN: difficulty ; difficulties [pl] ; hardship ; discomfort ; plight ; adversity FR: difficultés [fpl]
กินดีอยู่ดี[v. exp.] (kin dī yū d) EN: live happily ; live comfortably FR: vivre confortablement
กระอึด[v.] (kra-eut) EN: feel uncomfortable ; feel cramped FR:
ไม่สบาย[adj.] (mai sabāi) EN: unhappy ; uncomfortable FR: triste
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāija) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; be bothered about ; feel uncomfortable (mentally) FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être inquiet ; être malheureux
ไม่สะดวก[adj.] (mai sadūak) EN: inconvenient FR: incomfortable
งอม[v.] (ngøm) EN: suffer ; be very uncomfortable FR:
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy FR: être à l'aise ; se sentir bien ; être relax
สบาย[adj.] (sabāi) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy ; relax ; comfy (inf.) FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise ; relax

comfort ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrverhalten {n}behaviour (road); handling; ride comfort
Lichtblick {m}ray of hope; comfort
Gemütlichkeit {f}atmosphere of comfort, peace and acceptance
Humanklimatisierung {f}comfort air-conditioning
Verwaltungsschreiben {n}comfort letter
Gemütlichkeit {f}comfortable ambience
Wohlbehagen {n}comfortable feeling
bequem; behaglich; tröstlich {adj} | bequemer | am bequemstencomfortable | more comfortable | most comfortable
komfortabel {adj} | komfortabler | am komfortabelstencomfortable | more comfortable | most comfortable
Missbehagen {n}uncomfortable feeling
urgemütlich {adj}really comfortable; extremely cosy
unbehaglich; unbequem; mulmig {adj} | unbehaglicher; unbequemer; mulmiger | am unbehaglichsten; am unbequemsten; am mulmigstenuncomfortable | more uncomfortable | most uncomfortable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comfort
Back to top