ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cheer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cheer*, -cheer-

cheer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheer (n.) การส่งเสียงเชียร์ Syn. roar, applause, bravo
cheer (n.) ความสดชื่นรื่นเริง Syn. cheerfulness, delight
cheer (vt.) ทำให้มีกำลังใจ See also: ให้กำลังใจ Syn. embolden, hearten, recreate
cheer (vt.) ทำให้สดชื่น See also: ทำให้รื่นเริง Syn. cheer up, jolly along, jolly up
cheer (vt.) เปล่งเสียงแสดงความยินดี See also: เชียร์
cheer (vi.) รื่นเริงขึ้น See also: มีกำลังใจขึ้น Syn. cheer up, chirk up
cheer for (phrv.) ส่งเสียงเชียร์ See also: เชียร์, ให้กำลังใจกับ
cheer on (phrv.) ให้กำลังใจกับ See also: ส่งเสียงเชียร์ Syn. cheer for, pull for, root for
cheer up (phrv.) รู้สึกร่าเริงขึ้น See also: ทำให้รื่นเริงขึ้น Syn. bear up, brace up, buck up, chirk up, keep up, perk up, spunk up
cheerful (adj.) ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น Syn. cheery, bright
cheerful (adj.) มีความสุขและมองโลกในแง่ดี See also: สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส Syn. gay, merry, optimistic Ops. unhappy, depressed
cheerfully (adv.) อย่างที่ทำให้รู้สึกสดชื่น
cheerfully (adv.) อย่างร่าเริง See also: อย่างมีความสุขและมองโลกในแง่ดี Syn. cheerily, happily Ops. sadly, morosely
cheerfulness (n.) ความแจ่มใส See also: ความสดชื่น Syn. happiness, gaiety Ops. unhappiness, sadness
cheerily (adv.) อย่างร่าเริง See also: อย่างมีความสุขและมองโลกในแง่ดี Syn. happily Ops. sadly, morosely
cheerio (int.) ลาก่อน Syn. goodbye
cheerio (sl.) บ๊ายบาย
cheerleader (n.) คนที่เป็นผู้นำเชียร์ See also: เชียร์ลีดเดอร์
cheerless (adj.) ไม่รื่นเริง See also: ไม่แจ่มใส Syn. gloomy, sorrowful Ops. cheerful
cheers (int.) ขอบคุณ
cheers (int.) คำกล่าวเมื่อชนแก้วกันหมายถึงขอให้มีสุขภาพดี Syn. to your health
cheers (int.) ลาก่อน See also: โชคดี Syn. farewell, goodbye
cheers (sl.) บ๊ายบาย
cheers (sl.) ขอบคุณ
cheery (adj.) ที่มีความสุข See also: สดชื่น, แจ่มใส Syn. bright, cheerful, lively
English-Thai: HOPE Dictionary
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี,ร่าเริง,ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous
cheerily(เชีย'ริลี) adv. ดีอกดีใจ,อย่างร่าเริง
cheeriness(เชีย'ริเนส) n. ความดีอกดีใจ,ความร่าเริง
cheerio(เชีย'ริโอ) intetj. คำอวยพรเวลาดื่มหรืออำลาจากกัน,โชคดี,สวัสดี!, Syn. cheerioh,cheero
cheerleadern. ประธานเชียร์
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง,ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน,เศร้าซึม,หดหู่ใจ.
cheery(เชีย'รี) adj. ร่าเริง,เป็นสุข,สนุกสนาน., See also: cheerily adv. -cheeriness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheerful(adj) ยินดี,ชื่นบาน,เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีใจ
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
cheerily(adv) อย่างสนุกสนานร่าเริง,อย่างเบิกบานใจ,อย่างชื่นบาน,อย่างรื่นเริง
cheerleader(n) ประธานเชียร์,ผู้นำเชียร์,เชียร์ลีดเดอร์
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cheersการเชียร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุ่มเทใจ (v.) cheer Syn. ให้แรงใจ
เชียร์ (v.) cheer
เทใจ (v.) cheer Syn. ทุ่มเทใจ, ให้แรงใจ
ให้แรงใจ (v.) cheer Syn. ทุ่มเทใจ
ผ่องใส (adj.) cheerful See also: bright, pure, fine, fresh Syn. แจ่มใส, สุขใจ, รื่นรมย์, ชื่นบาน Ops. เศร้าหมอง, หมองมัว
รื่นรมย์ (adj.) cheerful See also: bright, pure, fine, fresh Syn. แจ่มใส, สุขใจ, ชื่นบาน Ops. เศร้าหมอง, หมองมัว
สุขใจ (adj.) cheerful See also: bright, pure, fine, fresh Syn. แจ่มใส, รื่นรมย์, ชื่นบาน Ops. เศร้าหมอง, หมองมัว
ร่า (adv.) cheerfully See also: happily, joyfully Syn. เบิกบาน, เริงร่า
ร่าเริง (adv.) cheerfully See also: delightfully, happily, joyfully Syn. เบิกบาน
สนุกสนาน (adv.) cheerfully See also: joyfully, hilariously, happily, merrily Syn. ร่าเริง
แจ่มใส (adv.) cheerfully See also: fine, freshly
ความชื่นบาน (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง, ความสดชื่น Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความร่าเริง (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความสดชื่น Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสดชื่น (n.) cheerfulness See also: joyfulness Syn. ความชื่นบาน, ความสดใส, ความเบิกบาน Ops. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด
ความสดชื่น (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสดใส (n.) cheerfulness See also: joyfulness Syn. ความชื่นบาน, ความสดชื่น, ความเบิกบาน Ops. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด
ความแจ่มใส (n.) cheerfulness See also: joyfulness Syn. ความชื่นบาน, ความสดชื่น, ความสดใส, ความเบิกบาน Ops. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด
กองเชียร์ (n.) cheering team See also: cheering section
ชื่นบาน (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นมื่น, สดใส, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, สุขใจ, แจ่มใส, รื่นรมย์
ชื่นมื่น (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful Syn. ชื่นบาน, สดใส, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, สนุกสนาน, แจ่มใส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why don't we do something to cheer ourselves up?ทำไมเราไม่ทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเราเองรื่นเริงขึ้น?
I'll cheer you upฉันจะปลอบใจเธอเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Could I borrow your guitar? I thought I'd cheer her up.ขอยืมกีตาร์หน่อยได้มั้ยคะ ฉันอาจช่วยให้เธอร่าเริงขึ้นได้
Well, I think I know just the thing to cheer Dorothy up.หมอรู้ว่าต้องทำยังไงให้ดอโรธีดีขึ้น
I know just the thing to cheer you up.ข้าว่ามีบางสิ่ง ที่จะช่วยเจ้าได้
Don't worry too much, Satsuki Nanny's here to help so cheer upอย่าเศร้าไปเลย ยายมาช่วยทำแล้วนะ ร่าเริงหน่อย
Let's have a cheer from everyoneขอเสียง ไชโย จากทุกๆคน
He's setting things right, bringing joy and cheer wherever he goes.เขาทำทุกอย่างให้ถูกต้องแล้ว/Nนำน้ำใจและคำอวยพรไปทุกที่ที่เขาไป
I'm sorry. I'm just trying to cheer you up.ขอโทษ ฉันแค่พยายาม ที่จะทำให้เธอร่าเริงขึ้น
(Men cheer and whistle)(เชียร์ชายและนกหวีด)
He hears your tale of woe and quite naturally wants to cheer you up.เขาได้ยินเรื่องของความฉิบหาย และค่อนข้างเป็นธรรมชาติอยากจะเป็นกำลังใจให้คุณขึ้น
[ALL CHEER AND APPLAUD][ALL CHEER AND APPLAUD]
The one thing I'll do for you might cheer you up.ผมมีอะไรที่อาจทำให้คุณสบายใจขึ้น
It will cheer on our soldiers there... and encourage all the people of our nation!มันจะเป็นกำลังใจให้ทหารของเราที่โน่น... และจะหนุนใจประชาชนทุกคน ในชาติของเราได้ !

cheer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啦啦队长[lā lā duì zhǎng, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 啦啦队长 / 啦啦隊長] cheer leader
欢呼[huān hū, ㄏㄨㄢ ㄏㄨ, 欢呼 / 歡呼] cheer for; acclaim
拍案叫絶[pāi àn jiào jué, ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄩㄝˊ, 拍案叫絶] slap the table and cheer (成语 saw); amazing!; great!
喝采[hè cǎi, ㄏㄜˋ ㄘㄞˇ, 喝采] acclaim; cheer
叫好[jiào hǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 叫好] applaud; cheer
[xǔ, ㄒㄩˇ, 姁] chatter like old woman; cheerful
心悦诚服[xīn yuè chéng fú, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, 心悦诚服 / 心悅誠服] cheerful and committed (成语 saw from Mencius 孟子); delighted and sincerely willing
快乐幸福[kuài lè xìng fú, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, 快乐幸福 / 快樂幸福] cheerful; happy
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, 恔] cheerful
[yǎn, ㄧㄢˇ, 惔] cheerful
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 愉快] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 惬 / 愜] cheerful; satisfied
脆谷乐[Cuì gǔ lè, ㄘㄨㄟˋ ㄍㄨˇ ㄌㄜˋ, 脆谷乐 / 脆穀樂] Cheerios (breakfast cereal)
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, 指挥有方,人人乐从 / 指揮有方,人人樂從] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb)
愉悦[yú yuè, ㄩˊ ㄩㄝˋ, 愉悦 / 愉悅] joyful; cheerful; delighted
啦啦队[lā lā duì, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ, 啦啦队 / 啦啦隊] support team; cheering squad; cheerleader
拉拉队[lā lā duì, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ, 拉拉队 / 拉拉隊] support team; cheering squad; cheerleader; also written 啦啦隊|啦啦队
笑语[xiào yǔ, ㄒㄧㄠˋ ㄩˇ, 笑语 / 笑語] talking and laughing; cheerful talk

cheer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens
がっかりするな[, gakkarisuruna] (exp) cheer up!
元気を出す[げんきをだす, genkiwodasu] (exp,v5s) to cheer up (often used with command or request form addressing someone else)
元気付ける;元気づける[げんきづける, genkidukeru] (v1,vt) to pep up; to cheer up
元気出せよ[げんきだせよ, genkidaseyo] (exp) lighten up!; cheer up!
力をつける;力を付ける[ちからをつける, chikarawotsukeru] (exp,v1) (1) to build up one's strength; to get stronger; (2) to give (someone) strength; to cheer (someone) up; to encourage (someone)
勇み立つ[いさみたつ, isamitatsu] (v5t,vi) to cheer up; to be encouraged (by); to be in high spirits
奮い立つ[ふるいたつ, furuitatsu] (v5t,vi) to cheer up
幸いあれ[さいわいあれ, saiwaiare] (exp) Be happy!; Cheer up!
機嫌を直す;機嫌をなおす[きげんをなおす, kigenwonaosu] (v5s,exp) to put back in a good mood; to cheer up
気分が弾む[きぶんがはずむ, kibungahazumu] (exp,v5m) to cheer up
気合いを掛ける;気合いをかける[きあいをかける, kiaiwokakeru] (exp,v1) to cheer on; to raise a shout
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P)
エール[, e-ru] (n) (1) yell; cheerleading shout; (2) ale; (P)
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
チア[, chia] (n) cheer; (P)
チアガール[, chiaga-ru] (n) cheerleader (wasei
チアダンス[, chiadansu] (n) cheerleading (wasei
チアリーダー[, chiari-da-] (n) cheerleader
チアリーディング[, chiari-deingu] (n) cheerleading
チェリオ[, chierio] (n) cheerio
にっこり笑う[にっこりわらう, nikkoriwarau] (exp,v5u) to smile cheerfully; to crack a smile
マンセー[, manse-] (n) (See 万歳・ばんざい) banzai (celebratory or congratulatory cheer) (kor
一気[いっき, ikki] (n) (abbr) (See 一気に飲む) chug!; drink! (said repeatedly as a party cheer); (P)
万歳三唱[ばんざいさんしょう, banzaisanshou] (n) (See 万歳・ばんざい) three cheers (lit
三唱[さんしょう, sanshou] (n,vs) 3 cheers; singing three times
不景気[ふけいき, fukeiki] (adj-na,n) business recession; hard times; depression; gloom; sullenness; cheerlessness; (P)
乾杯(P);乾盃(oK)[かんぱい, kanpai] (n,vs) (1) toast; drink (in celebration or in honor of something); (2) drinking one's glass dry; (int) (3) cheers; (P)
元気よく;元気良く[げんきよく, genkiyoku] (adv) cheerfully; vigorously
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
冴え冴えした;冱え冱えした[さえざえした, saezaeshita] (exp,adj-f) (See 冴え冴えとした) cheerful (look); healthy (complexion)
冴え冴えした顔[さえざえしたかお, saezaeshitakao] (n) (See 冴え冴えとした顔) cheerful look; fresh complexion
冴え冴えとした;冱え冱えとした[さえざえとした, saezaetoshita] (exp,adj-f) cheerful (look); healthy (complexion)
冴え冴えとした顔[さえざえとしたかお, saezaetoshitakao] (n) cheerful look; fresh complexion
君の瞳に乾杯[きみのひとみにかんぱい, kiminohitominikanpai] (exp) (id) (from the movie Casablanca) Here's looking at you, kid; Here's cheers to your eyes
喝采[かっさい, kassai] (n,vs) acclamation; applause; ovation; cheers
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] Thai: เชียร์ English: to cheer

cheer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; cheer on ; support ; encourage ; barrack for ; boost ; promote FR: encourager ; supporter ; soutenir
ให้กำลังใจ[v. exp.] (hai kamlang) EN: encourage ; support ; give encouragement ; cheer on ; give moral support FR: encourager ; stimuler ; supporter
โห่[v.] (hō) EN: cheer ; hail ; acclaim FR: acclamer
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud FR: acclamer ; pousser des vivats
แก้กลุ้ม[v. exp.] (kaē klum) EN: relieve boredom ; cheer oneself up ; ease one's mind ; put one's mind at rest FR:
ลุ้น[v.] (lun) EN: push forward ; back ; support ; promote ; cheer ; look forward eagerly FR:
ลุ้นตัวโก่ง[v. exp.] (lun tūa kōn) EN: cheer passionately FR:
ปลอบโยน[v.] (pløpyōn) EN: soothe ; console ; comfort ; cheer up FR: réconforter ; consoler
ประโลม[v.] (pralōm) EN: console ; solace ; comfort ; pander ; entertain ; delight ; cheer up ; make feel good FR:
ทุ่มเทใจ[v. exp.] (thumthē jai) EN: cheer FR:
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce FR:
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
เบียร์เชียร์ [TM] (Bīa Chīa) EN: Cheers Beer FR:
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
เบิกบาน[adj.] (boēkbān) EN: in high spirits ; cheerful ; joyful ; exuberant FR:
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily FR: joyeusement
เบิกบานใจ[adj.] (boēkbān jai) EN: cheerful FR:
แช่มชื่น[adj.] (chaemcheūn) EN: cheerful ; joyful ; happy ; gay FR:
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly FR:
ไชโย[interj.] (chaiyō) EN: Cheers! ; Yay! ; Hurray! ; Hurrah! ; Huzza! ; Bravo! ; Hip hip hooray! ; Hippity hip hooray! FR: Hourra ! ; Bravo ! ; Santé !
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นบาน[adj.] (cheūnbān) EN: cheerful ; glad ; joyful FR:
ชื่นใจ[v.] (cheūnjai) EN: be cheerful ; be happy ; be satisfied with ; be exultant FR:
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ชื่นมื่น[v.] (cheūnmeūn) EN: be cheerful ; be joyful ; be glad FR:
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
ชุ่มชื่น[adj.] (chumcheūn) EN: refreshed ; cheerful FR: plaisant ; agréable
หัฏฐะ[adj.] (hattha) EN: cheerful ; pleased FR:
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless FR: abattu ; sans énergie
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright FR:
แจ่มใส[adv.] (jaemsai) EN: cheerfully ; freshly FR:
ขอบคุณ[interj.] (khøpkhun) EN: Thank you! ; thanks ; with thanks ; Cheers ! (inf.) FR: merci ; Merci !
ความชื่นบาน[n.] (khwām cheūn) EN: cheerfulness FR: gaieté [f]
ความปิติยินดี[n.] (khwām piti ) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness ; ecstasy FR:
ความร่าเริง[n.] (khwām rāroē) EN: cheerfulness FR: gaieté [f] ; vivacité [f]
หม้า[v.] (mā) EN: play cheerfully FR:
มื่น[v.] (meūn) EN: be cheerful FR:
หน้ารับแขก[X] (nārapkhaēk) EN: cheerful FR:
ผ่องใส[adj.] (phǿngsai) EN: cheerful ; beaming ; happy FR:

cheer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anführer {m}cheer leader
Cheerleader; Anfeuerer {m}cheerleader
Schopffasan {m} [ornith.]Cheer Pheasant
Frohnatur {f}cheerful person
fröhlich; aufgeräumt; heiter {adj} | fröhlicher | am fröhlichstencheerful | more cheerful | most cheerful
Heiterkeit {f}cheeriness
freudlos; trostlos {adj} | freudloser | am freudlosestencheerless | more cheerless | most cheerless
froh {adj} | froher | am frohestencheery | cheerier | cheeriest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cheer
Back to top