ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assuage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assuage*, -assuage-

assuage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assuage (vt.) ทำให้สงบลง Syn. calm
assuage (vt.) ระงับ See also: ขจัด, กำจัด, ทำให้เบาลง Syn. lessen, allay, relieve
assuagement (n.) ความสบายกาย See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, coziness Ops. discomfort, uneasiness, distress
assuagement (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence Ops. discomfort, uneasiness, distress
English-Thai: HOPE Dictionary
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)
English-Thai: Nontri Dictionary
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บำบัด (v.) assuage See also: treat, cure, heal, remedy Syn. รักษา, เยียวยา, แก้โรค, บรรเทา
แก้โรค (v.) assuage See also: treat, cure, heal, remedy Syn. รักษา, เยียวยา, บรรเทา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nor a hundread can assuage me...หรือร้อยคน ก็ไม่สาสมใจฉัน...
The American Vampire League will let them put you in prison make an example of you assuage the right wing's fears about vampires running Wall Street.สหพันธ์แวมไพร์อเมริกา คงให้เขาจับคุณเข้าคุกแน่ เพื่อให้คุณเป็นตัวอย่าง เพื่อระงับความหวาดกลัว
Different from the past 90 years where bread was eaten to assuage hunger, consumers are looking for a variety of breads that satisfy their tastes.ซึ่งมีความแตกต่างจากเมื่อ 90 ปีก่อน ที่ขนมปังมีไว้แค่บรรเทาความหิว ลูกค้ามองหาขนมปังที่มีความหลากหลายและรสชาดที่พึงพอใจของพวกเขา
I wish there was some way to assuage my guilt.โอ้ ฉันหวังว่าจะมีทางใด ช่วยระงับความรู้สึกผิดของฉัน
Yet if a small force advanced upon above Sinuessa would assuage fear...ถ้าหากกองกำลังย่อมๆเดินทัพไปอยู่เหนือไซนูเอสซา นั่นจะบรรเทาความกลัว... .
Help assuage his guilt about putting me between him and the Initiative.ช่วยปลอบที่เขารู้สึกผิดที่จับผม กั้นกลางระหว่างเขากับ Initiative
Enough to assuage any fears they may have about repercussions.เพียงพอที่จะกำจัดหวาดกลัวใดๆของพวกเขา ที่อาจส่งผลกระทบ
Assuage his guilt?ขอโทษกับความผิดของเขาล่ะ
Better assuaged by the capture of Spartacus.ประคบที่ดีขึ้น โดยการจับตัวของคัส
Are you sure you're not just trying to assuageเราได้ยินคำให้การของคุณ แน่ใจนะว่านี่ไม่ใช่

assuage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บำบัด[v.] (bambat) EN: assuage FR: satisfaire
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce ; assuage FR: soulager ; apaiser ; diminuer ; calmer ; mitiger (vx)
คลาย[v.] (khlāi) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax FR: détendre ; se détendre ; soulager ; alléger
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchū) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage ; get better ; be better ; it's better ; that's more like it ; that's a relief FR: aller mieux ; se sentir mieux ; se remettre
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assuage
Back to top