ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

luxuriously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *luxuriously*, -luxuriously-

luxuriously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
luxuriously (adv.) อย่างฟุ่มเฟือย See also: อย่างหรูหรา Syn. richly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess the military is living luxuriously even at times like thisฉันว่าพวกทหารต้องอยู่อย่างหรู แม้แต่ช่วงเวลาอย่างนี้แน่
Wow, you're dressed so luxuriously and the necklace is stunning.ว้าว,ชุดของคุณดูหรูหรามาก แล้วสร้อยคอของคุณก็สวยจนต้องตะลึงเลย
If you can leave behind all the things that you lived luxuriously with, then leave!ถ้าลูกสามารถทิ้งความหรูหราสะดวกสบายได้ ก็ไปเลย

luxuriously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奢る(P);傲る;驕る[おごる, ogoru] (v5r,vt) (1) (esp. 奢る) to give (someone) a treat; (v5r,vi) (2) to be extravagant; to live luxuriously; (3) (esp. 驕る 傲る) to be proud; to be haughty; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า luxuriously
Back to top