ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complacent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complacent*, -complacent-

complacent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complacent (adj.) ที่พึงพอใจ Syn. satisfied, contented
English-Thai: HOPE Dictionary
complacent(คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มอกอิ่มใจ,พึงพอใจ., Syn. satisfied,contented
English-Thai: Nontri Dictionary
complacent(adj) พอใจ,อิ่มเอมใจ,พึงพอใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหยิ่มใจ (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. ครึ้มใจ, อิ่มใจ, ครึ้มใจ, กริ่ม
ครึ้ม (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. อิ่มใจ, ครึ้มใจ, กริ่ม, กระหยิ่ม, ครึ้มอกครึ้มใจ
ครึ้มอกครึ้มใจ (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. ครึ้มใจ, อิ่มใจ, ครึ้มใจ, กริ่ม, กระหยิ่มใจ
ครึ้มใจ (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. อิ่มใจ, กริ่ม, กระหยิ่ม, ครึ้มอกครึ้มใจ
ครึ้มใจ (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. อิ่มใจ, ครึ้มใจ, กริ่ม, กระหยิ่มใจ
ครึ้มใจ (v.) be complacent See also: be in high spirits, feel a glow, glow with contentment Syn. ครึ้มใจ, อิ่มใจ, กริ่ม, กระหยิ่มใจ
ชะล่า (v.) be complacent See also: be careless, be negligent, be unattentive Syn. เหิมใจ, ได้ใจ, กำเริบ
เหิมใจ (v.) be complacent See also: be careless, be negligent, be unattentive Syn. ได้ใจ, กำเริบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
People used to do this {\all the time}before we got complacent with cloned beef and prepackaged dinners.คนเราก็ทำอย่างนี้ทุกครั้ง ก่อนจะเอร็ดอร่อยกับ cloned beef และเตรียมเก็บเป็นอาหารเย็น.
I assumed that you wanted candid truth-telling from your employees, but I realize now, you want the mindless nattering of complacent yes-men.ฉันนึกว่านายอยากให้ พนักงานพูดตรงไปตรงมากับนายได้ แต่ตอนนี้รู้ละ นายอยากให้อิ่มใจกับ
You guys have become complacent. You were great at the invitational,พวกเธอกลายเป็นที่ชื่นชอบ และโชว์ได้เยี่ยม
Mr. Shuester's right, you guys. We can't get complacent.คุณชูสเตอร์พูดถูก พวกเราจะชะล่าใจไม่ได้นะ
I have grown complacent, Gaius.ข้ายิ่งมั่นใจในเรื่องนี้ทีเดียว, ไกอัส
With the very first dose, it starts to work on their DNA, slowing their metabolism, causing weight gain, and dampening their emotional range, which makes them perfectly complacent.ด้วยส่วนผสมของยาในครั้งแรก มันจะเริ่มทำงานกับดีเอ็นเอของพวกเขา ชะลอการเผาผลาญอาหาร เป็นเหตุให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น และทำให้ช่วง อารมณ์หดหู่ของพวกเขาลดลง
With the very first dose, it starts to work on their DNA, slowing their metabolism, causing weight gain, and dampening their emotional range, which makes them perfectly complacent.ด้วยยาชุดแรก มันจะเริ่มทำงานกับดีเอ็นเอ ลดระบบการเผาผลาญ ทำการเพิ่มน้ำหนัก และลด ภาวะทางอารมณ์
Looks like you're too complacent. You give up, just like that?เธอจะไม่ทำอะไรเลยรึไงเวลามีคนมาละเมิดสิทธิ์ของเธอน่ะ

complacent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自满[zì mǎn, ㄗˋ ㄇㄢˇ, 自满 / 自滿] complacent; self-satisfied
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, 飘飘然 / 飄飄然] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, 踌躇满志 / 躊躇滿志] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent
洋洋得意[yáng yáng dé yì, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 洋洋得意] immensely pleased with oneself (成语 saw); proud; complacent
洋洋自得[yáng yáng zì dé, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄗˋ ㄉㄜˊ, 洋洋自得] immensely please with oneself (成语 saw); proud; complacent
得意[dé yì, ㄉㄜˊ ㄧˋ, 得意] proud of oneself; pleased with oneself; complacent

complacent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
にんまり[, ninmari] (n,vs,adv) complacent smile
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction
独り善がり;一人善がり;独りよがり;一人よがり[ひとりよがり, hitoriyogari] (adj-na,n,adj-no) complacent; self-satisfied; self-important; conceited
脂下がる[やにさがる, yanisagaru] (v5r,vi) to be complacent; to look self-satisfied

complacent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
ชะล่าใจ[v.] (chalājai) EN: be careless ; be complacent FR: prendre à la légère
ลืมตน[v.] (leūmton) EN: lose one's self-control ; forget oneself ; be complacent FR: être hors de soi
ลืมตัว[v.] (leūmtūa) EN: lose one's self-control ; forget oneself ; be complacent FR: être hors de soi
ไม่รู้ร้อน[adj.] (mai rū røn) EN: complacent FR:
นิ่งนอนใจ[adj.] (ning nønjai) EN: complacent ; indifferent FR:
นอนใจ [adj.] (nønjai) EN: complacent ; sitting still ; unmoving ; unquestioning FR:
ตายใจ[v.] (tāijai) EN: trust completely ; be complacent ; be convinced FR:
ขยิ่ม[v.] (khayim) EN: be happy ; be proud of ; smile complacently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complacent
Back to top