ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reposefully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reposefully*, -reposefully-

reposefully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reposefully (adv.) อย่างสบายใจ See also: อย่างเป็นสุข, อย่างผาสุก, อย่างอุ่นใจ Syn. pleasantly, easily Ops. uncomfortably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reposefully
Back to top