ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

homey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *homey*, -homey-

homey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
homey (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homy, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
homey (sl.) เพื่อน See also: เกลอ, คำเรียกเพื่อน Syn. homes
English-Thai: HOPE Dictionary
homey(โฮ'มี) adj. อบอุ่น,เหมือนยบ้าน,สนิทสนม., Syn. See also: homeyness,hominess n., Syn. cozy,homelike
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wide menu, good service, homey atmosphere...เมนูเยอะ บริการดี บรรยากาศบ้านๆ
Isn't this homey now?รูสึกเหมือนอยู่บ้านมั้ย
There's an industry term for that. It's a mixture of faux and homey - faumey.มีคำเรียกสำหรับเรื่องแบบนั้น เป็นคำผสมระหว่าง หลอกลวง กับ บริการที่อบอุ่น เรียกว่า อุ่นหลอกๆ
Or are you just a sucker for a small-town, homey vigil?หรือคุนก็เปนแค่ไอห่วยคนนึงในเมืองเล็กๆ หา?
And Homey don't play like that.และโฮมี่ไม่ชอบทำแบบนั้น
THE UNIVERSE HAS GONE FROM BEING THIS VERY FAMILIAR, SORT OF HOMEY PLACEและต่อสู้กับสมการที่ซับซ้อน อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
This gem just came on the market, and as you can see, it's a warm, cozy, homey place.บ้านนี้มันเพชรเม็ดงามชัดๆ คุณก็เห็นว่ามัน อบอุ่น น่่าอยู่ แค่ไหน
Back in your hood with your homeys.กลับไปหาถิ่นเก่าเพื่อนเก่า
Yo, lil' homeys. 9-5s just jacked my lil' bro's bike. We gotta get it back. Yeah, man.น้องชาย พวก 95 ขโมยจักรยานน้องฉัน ไปช่วยกันหน่อย
For my dead homey!สำหรับพี่ชายที่ตายไปของฉัน
My dead homeys drink water before you do.คนก่อนก็ได้ดื่มน้ำก่อนตาย
These are your homeys. You're not gonna do 'em any good in the box! Sit down!นี่คือพวกนาย อยู่ในกล่องก็ช่วยพวกเขาไม่ได้ นั่งลง

homey ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาโฮเมย์[n. prop.] (Dāhōmē) EN: Dahomey FR: Dahomey

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า homey
Back to top