ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coax

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coax*, -coax-

coax ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coax (vi.) เกลี้ยกล่อม See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว Syn. blandish, urge
coax (vt.) เกลี้ยกล่อม See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว Syn. wheedle, persuade, cajole, blandish, urge, induce
coax into (phrv.) โน้มน้าวให้ยอม Syn. argue into
coax out of (phrv.) โน้มน้าวให้ห่างจาก Syn. argue out of
coaxal (adj.) ที่มีแกนกลางร่วมกัน Syn. coaxial
coaxial (adj.) ที่มีแกนกลางร่วมกัน Syn. coaxal
coaxing (adj.) ที่เกลี้ยกล่อม
English-Thai: HOPE Dictionary
coax(โคคซฺ) {coaxed,coaxing,coaxes} vt. เกลี้ยกล่อม,คะยั้นคะยอ,หลอก,ลวง vi. เกลี้ยกล่อม, See also: coaxingly adv. ดูcoax
coaxial(โคแอค'เซียล) adj. ซึ่งมีแกนร่วม
coaxial cableสายเคเบิลหุ้มฉนวนหมายถึง สายเคเบิลที่ห่อหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดี นิยมใช้ ในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) เพราสื่อสารข้อมูลได้มากกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดา
English-Thai: Nontri Dictionary
coax(vt) เกลี้ยกล่อม,หลอกลวง,คะยั้นคะยอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coax; coaxial cableสายโคแอกซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
coaxal circles; coaxial circlesวงกลมร่วมแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxial cableสายเคเบิลร่วมแกน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่สาย (n.) coaxial cable Syn. คู่สายโทรศัพท์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You coax a man into doing it to you, and a man gets the message fast.คุณ ชักชวน คนในการทำ มัน ให้ คุณ และ คนที่ได้รับข้อความ อย่าง รวดเร็ว
If I want to coax a young woman into my car... offer her a test drive.หากฉันต้องการเกลี้ยกล่อม ให้หญิงสาวขึ้นรถมากับฉัน.. เสนอให้เธอลองขับรถ
So you have to coax them like a mother pacifying her child.นายต้องปลอบพวกเขา เหมือนกับแม่ปลอบใจลูกๆ อ่ะ
They are testing us to see if we manufactured Dr. Manhattan's disappearance to coax a move out of them.พวกเขากำลังหยั่งเชิง... ...เพื่อจะดูว่าการที่ ดร.แมนฮัตตันหายตัวไป เป็นแผนการอะไรของเรารึเปล่า... ...ที่จะล่อหลอกให้เค้าเคลื่อนไหว
I managed to coax him to our fair city,ข้าได้จัดการเกลี้ยกล่อมเขา มาที่เมืองของเรา
Maybe the only way to coax him out.คงเป็นทางเดียวที่จะเกลี้ยกล่อมให้เขาออกได้
Let's Coax Ha Na's mother well. If we can be sure of the sales...เราชวนแม่ของฮานาอย่างดีกันเถอะ ถ้าพวกเราสามารถแน่ใจเรื่องยอดขาย...
Any notion what it takes to coax a newborn spirit into accepting someone else?ที่ต้องทำเด็กให้ยอมรับ คนอื่นในร่างตัวเอง?
Asian Persuasion, this account is only supposed to be for emergencies, and you cannot use your powers of manipulation to coax me into getting back with my ex, so stop trying.เอเชี่ยน เพอร์ซูเอชั่น เบอร์นี้เอาไว้ติดต่อ เวลามีเหตุด่วนเท่านั้น และเธอไม่สามารถใช้พลัง ควบคุมจิตใจของเธอ
I want to coax her out.ผมจะชวนเธอออกไปข้างนอก
I'm counting on you to coax our prisoner into confession.ผมไว้ใจให้คุณเกลี้ยกล่อม นักโทษของเราให้ทำการรับสารภาพ
If we concocted a digital structure with an identical signature, we might be able to coax the worm to our honey pot instead of the real reactor.ถ้าเราดัดแปลง โครงสร้างทางดิจิตอล ด้วยสัญลักษณ์ที่เท่าเทียมกัน เราก็อาจสามารถ หลอกหนอนให้เข้าหาน้ำผึ้งได้

coax ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同轴[tóng zhóu, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ, 同轴 / 同軸] coaxial; concentric
同轴圆弧[tóng zhóu yuán hú, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ ㄩㄢˊ ㄏㄨˊ, 同轴圆弧 / 同軸圓弧] coaxial circular arc; concentric arc (in spherical geometry)
同轴电缆[tóng zhóu diàn lǎn, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ, 同轴电缆 / 同軸電纜] coaxial cable
[hǒng, ㄏㄨㄥˇ, 哄] deceive; coax

coax ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宥め賺す;宥めすかす[なだめすかす, nadamesukasu] (v5s,vt) to soothe and humor (humour); to coax
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing
コアキシャルケーブル[, koakisharuke-buru] (n) {comp} coaxial cable
コアキシャルスピーカー[, koakisharusupi-ka-] (n) coaxial loudspeaker
コアックス[, koakkusu] (n) {comp} coax; coaxial cable
丸め込む[まるめこむ, marumekomu] (v5m,vt) (1) (See 丸める・2) to coax; to seduce; (2) to roll up and put in (to something); to bundle up; (P)
口説く[くどく, kudoku] (v5k,vt) (1) to persuade; to coax; to solicit; (2) to seduce; to make advances; to make a play; to make a pass; to put the moves on; to come on to; to hit on; to court; to woo; to romance
同軸[どうじく, doujiku] (n,adj-no) (1) same axle; (2) coaxial (cable)
同軸ケーブル[どうじくケーブル, doujiku ke-buru] (n) coaxial cable
強請り;強請(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強請・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing
強請る[ねだる(P);ゆする, nedaru (P); yusuru] (v5r,vt) (1) (ねだる only) to tease; to coax; (2) to solicit; to demand; to extort; (P)
後ねだり;後強請り;跡強請り[あとねだり, atonedari] (n) (obsc) (See 強請り) demanding again what one has already obtained; coaxing out of someone for a second time
手練手管[てれんてくだ, terentekuda] (n) wiles; art of coaxing
猫撫で声;猫なで声[ねこなでごえ, nekonadegoe] (n) soft, coaxing voice; wheedling voice; ingratiating voice
賺す[すかす, sukasu] (v5s) to coax; to cajole; to humour (humor); to wheedle
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コアックス[こあっくす, koakkusu] coax, coaxial cable
同軸[どうじく, doujiku] coaxial (cable)
同軸ケーブル[どうじくケーブル, doujiku ke-buru] coaxial cable

coax ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously FR: supplier
เจรจาหว่านล้อม[v. exp.] (jērajā wānl) EN: coax ; persuade FR:
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle ; importune ; press ; insist FR: insister ; presser
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīaklǿm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax FR: persuader ; convaincre
น้อมนำ[v.] (nømnam) EN: coax ; influence ; induce FR:
ออดอ้อน[v.] (øt-øn) EN: plead with ; beg ; entreat ; implore ; appeal ; coax ; beseech FR: implorer ; supplier
พูดหว่านล้อม[v. exp.] (phūt wānløm) EN: coax ; persuade FR:
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
โพรงร่วมแกน[n. exp.] (phrōng ruam) EN: coaxial cavity FR:
ระนาบร่วมแกน[n. exp.] (ranāp ruam ) EN: coaxial planes ; coaxal planes FR:
ร่วมแกน[adj.] (ruam kaēn) EN: coaxial ; coaxal FR: coaxial ; coaxiaux (pl.)
วงกลมร่วมแกน[n. exp.] (wongklom ru) EN: coaxial circles ; coaxal circles FR: cercles coaxiaux [mpl]

coax ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
koaxial {adj}coaxial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coax
Back to top