ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misery*, -misery-

misery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misery (n.) ความทุกข์ยาก See also: ความยากแค้น, ความเดือดร้อน, ความลำเค็ญ, ความทุกข์ทรมาน, การไม่มีความสุขอย่างมาก Syn. suffering, agony Ops. pleasure, joy, happiness
English-Thai: HOPE Dictionary
misery(มิซ'เซอะรี) n. ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ,ความไม่มีความสุขอย่างมาก,ความเจ็บปวด, Syn. suffering
English-Thai: Nontri Dictionary
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรมหนัก (n.) misery from bad deeds See also: unjust deed
วิบากกรรม (n.) misery from bad deeds See also: unjust deed Syn. กรรมหนัก
หมดทุกข์ (v.) be free of misery Syn. พ้นทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
Now, our misery can end.ตอนนี้ ความทุกข์ยากของเราจะจบลงแล้ว
It means I leave you in anguish, wallowing in freakish misery forever.มันหมายถึงข้าจะทิ้งเจ้าให้จมอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าว เกลือกกลิ้งอยู่ในความทรมานชั่วนิรันดร์
I spent all my misery years ago.ความทุกข์ฉันหมดไปแล้ว
Candy, if you want me to, I'll put that old dog out of his misery right now.แคนดี้ ถ้านายอยากให้ฉันทำ ฉันจะช่วยให้หมาแก่นี่ พ้นทุกข์ตอนนี้เลย
I was taught to desire nothing, to swallow other people's misery and to eat my own bitterness.แม่ถูกสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่าง ให้กล้ำกลืนความทุกข์ของคนอื่น... และเก็บความขมขื่นของตัวเองเอาไว้กับตัว
I looked I want to free you of your misery for a little while.ข้าอยากใช้เวลากับท่านสักหน่อย
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world clasเกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย
Your misery is a full score, too.ความลำบากของคุณมันก็เยอะเหมือนกันนะ
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์
Now, finish this. Put him out of his misery and come with me.ตอนนี้ ทำให้มันจบ พาเขาออกจากความทุกข์ทรมาน...
And a friendship slowly blossomed, because as everyone knows, misery loves company.และมิตรภาพของพวกเขาก็ค่อย ๆ เบ่งบาน เพราะอย่างที่ทุกคนรู้ ความทุกข์ต้องการเพื่อนร่วมทาง

misery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, 同病相怜 / 同病相憐] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company
苦恼[kǔ nǎo, ㄎㄨˇ ㄋㄠˇ, 苦恼 / 苦惱] ail; annoy; distress; vexation; distressed; to be in misery
忧患[yōu huàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄢˋ, 忧患 / 憂患] suffering; misery; hardship

misery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P)
無残(P);無惨;無慚;無慙[むざん, muzan] (adj-na,n) cruelty; atrocity; cold-bloodedness; tragedy; misery; (P)

misery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบายภูมิ[n.] (abāiyaphūm) EN: state of misery FR:
กาลกรรณี[n.] (kālakannī =) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship ; distress FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
เคราะห์หามยามร้าย[n.] (khrǿhāmyāmr) EN: misfortune ; bad luck ; misadventure ; mischance ; misery FR: mauvaise fortune [f]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain ; despair FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk ) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery FR:
ระกำ[n.] (rakam) EN: suffering ; hurt ; misery ; grief ; sadness FR:
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]
ทุกข์[n.] (thuk) EN: dukkha (pli) ; suffering ; misery FR: dukkha (pli) ; souffrance [f]
วิบาก[n.] (wibāk) EN: hardship ; suffering ; misery ; pain ; consequence of one's actions ; tribulation FR:
วิบากกรรม[n.] (wibākkam) EN: misery from bad deeds FR:
พ้นทุกข์[v.] (phonthuk) EN: be free from suffering ; be delivered from suffering/misery FR: réchapper ; s'en tirer

misery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jammerbild {n} | wie ein Häufchen Unglück (Elend)picture of misery | the picture of misery
Elendsindex {m}misery index

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misery
Back to top