ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soothed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soothed*, -soothed-

soothed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soothed (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal

soothed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายโกรธ[v. exp.] (hāi krōt) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed FR: être apaisé ; être calmé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soothed
Back to top