ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insufficiently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insufficiently*, -insufficiently-

insufficiently ในภาษาไทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insufficiently occupied dwellingที่อยู่อาศัยมีผู้อยู่เบาบาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะบ่อนกะแบ่น (adv.) insufficiently See also: incoherently, incompletely Syn. ขาดๆ วิ่นๆ, ลุ่มๆ ดอนๆ Ops. สมบูรณ์
กะพร่องกะแพร่ง (adv.) insufficiently See also: incoherently, incompletely Syn. ขาดๆ วิ่นๆ, ลุ่มๆ ดอนๆ, กะบ่อนกะแบ่น Ops. สมบูรณ์

insufficiently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不敬] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior)

insufficiently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
生半;生なか;生中[なまなか, namanaka] (adj-na) (1) (See 中途半端,なまはんか) halfway-done; mediocre; uncertain; half-hearted; (adv) (2) (See なまじっか・1) half-heartedly; insufficiently

insufficiently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะบ่อนกะแบ่ม[adv.] (kabǿnkabaem) EN: insufficiently FR:
กะบ่อนกะแบ่น[adv.] (kabǿnkabaen) EN: insufficiently FR:
กะพร่องกะแพร่ง[adv.] (kaphrǿngkap) EN: insufficiently FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adv.] (lum-lum døn) EN: inconsistently ; unsteadily : insufficiently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insufficiently
Back to top