ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

snugly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *snugly*, -snugly-

snugly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snugly (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. restfully, cozily, conveniently, easily Ops. uncomfortably

snugly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiē, ㄊㄧㄝ, 帖] fit snugly
[tiē, ㄊㄧㄝ, 贴 / 貼] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance

snugly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴちっと[, pichitto] (adv,vs) tightly; snugly
ぴっちり[, picchiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) tightly; snugly
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P)
すぽっと[, supotto] (adv) (on-mim) snugly; tightly; firmly
ちんまり[, chinmari] (adv-to,vs) (on-mim) snugly; cosily; compactly
温々;温温[ぬくぬく, nukunuku] (adv) comfortably; snugly; cosily; easy; carefree

snugly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แนบเนียน[adj.] (naēpnīen) EN: fitted snugly ; neat FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า snugly
Back to top