ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coziness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coziness*, -coziness-

coziness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coziness (n.) ความสบายกาย See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, assuagement Ops. discomfort, uneasiness, distress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coziness
Back to top