ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repose*, -repose-

repose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repose (n.) การพักผ่อน See also: การนอนหลับ Syn. relaxation, rest
repose (n.) ความสงบ See also: ความเงียบสงบ Syn. quietness, peace, stillness
repose (vi.) นอนพักผ่อน Syn. lie down, rest
repose (vt.) นอนพักผ่อน Syn. lie down, rest
repose (vt.) นอนพิง See also: พิง, อิง Syn. recline, rest upon
repose (vi.) นอนตาย Syn. lie dead
repose (vi.) เชื่อใจ See also: เชื่อมั่นใน, ไว้วางใจ Syn. feel confident, trust
repose in (idm.) นอนพัก See also: นอนหลับ, นอนตาย Syn. rest in
repose in (idm.) มอบอำนาจให้กับ Syn. reside in, rest in
repose in (idm.) ไว้วางใจ Syn. rest in
repose on (idm.) นอนพัก See also: นอนหลับ, นอนตายบน Syn. rest on
repose on (idm.) ขึ้นอยู่กับ Syn. rest on
reposeful (adj.) ซึ่งสงบเงียบ Syn. calm, restful
reposefully (adv.) อย่างสบายใจ See also: อย่างเป็นสุข, อย่างผาสุก, อย่างอุ่นใจ Syn. pleasantly, easily Ops. uncomfortably
English-Thai: HOPE Dictionary
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
reposeful(รีโพซ'ฟูล) adj. สงบเงียบ,สำรวมใจ,ไม่หวั่นไหวเงียบ, See also: reposefully adv. reposefulness n., Syn. calm,quiet
English-Thai: Nontri Dictionary
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พักสมอง (v.) repose See also: rest, take a break Syn. หยุดพัก, พัก, พักผ่อน
เข้าเงียบ (v.) repose See also: rest with ease of mind
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"...that the weary spirit may ne'er repose in more restful harbor...""จิตอันเหนื่อยล้าไม่เคยได้พักอย่างสงบ"
I laud your efforts. You may enjoy some repose now.ข้าสรรเสริญความพยายามของท่าน ท่านไปพักผ่อนได้

repose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, 宴] feast; repose
酒宴[jiǔ yàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧㄢˋ, 酒宴] feast; repose

repose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
回向;廻向[えこう, ekou] (n,vs) Buddhist memorial service; prayers for the repose of the soul
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul
静止[せいし, seishi] (n,vs,adj-no) stillness; repose; standing still; (P)

repose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิรมย์ [v.] (aphirom) EN: take a rest ; repose FR:
เข้าเงียบ[v.] (khao-ngīep) EN: repose FR:
นอนเขลง[v. exp.] (nøn khlēng) EN: repose ; lie peacefully FR:
พักสมอง[n.] (phaksamøng) EN: repose FR: se détendre
สบาย ๆ = สบายๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy FR: calme ; tranquille ; paisible ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness FR:
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member ; clerk FR: préposé [m]
ก่าย[v.] (kāi) EN: rest on ; lean against FR: reposer (sur/contre)
ก่ายขา[v. exp.] (kāi khā) EN: FR: reposer les jambes
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū ka) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on FR: dépendre de ; reposer sur
นอนพัก[v. exp.] (nøn phak) EN: FR: se reposer
พัก[v.] (phak) EN: rest ; relax ; take a break ; take a rest ; take a vacation ; have a break ; stop FR: se reposer ; prendre un peu de repos ; s'arrêter ; faire relâche
พักผ่อน[v.] (phakphǿn) EN: rest ; relax FR: se reposer ; souffler ; prendre du repos ; se détendre ; se relaxer ; se délasser
พนักงาน[n.] (phanakngān) EN: employee ; worker ; staffer ; official ; person in charge ; staff ; civil servant FR: employé [m] ; travailleur [m] ; responsable [m, f] ; préposé [m] ; membre du personnel [m] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]
พนักงานจดหน่วยไฟฟ้า[n. exp.] (phanakngān ) EN: FR: préposé au relevé des compteurs électriques [m]
ประทับร้อน[v.] (prathaprøn) EN: FR: se reposer dans la journée
สมองปลอดโปร่ง[v. exp.] (samøng pløt) EN: FR: agir à tête reposée
แต่งตั้ง[v.] (taengtang) EN: appoint ; name FR: nommer ; désigner ; charger ; préposer ; investir ; promouvoir
ตั้งอยู่บน[v. exp.] (tang yū bon) EN: be based on ; be built on ; fe formed on FR: être basé sur ... ; être fondé sur ... ; reposer sur ... ; s'articuler autour de ...
ที่พักเท้า[n.] (thī phak th) EN: footrest FR: repose-pieds [m]
วางอยู่บน[v. exp.] (wāng yū bon) EN: FR: reposer sur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repose
Back to top