ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cosy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cosy*, -cosy-

cosy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cosy (adj.) อบอุ่นและสะดวกสบาย Syn. snug
cosy up to (phrv.) พยายามเริ่มมีสัมพันธภาพกับ Syn. cozy up to
English-Thai: Nontri Dictionary
cosy(adj) ผาสุก,น่าสบาย,อุ่นสบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He lived with his mother and father in a cosy little house by the sea. Hey.เขาอาศัยอยู่กับแม่และพ่อ ในบ้านหลังเล็กใกล้ๆทะเล
No cosy leaf in the park.ไม่มีใบไม้เขียวในสวน
If only my family was as nice and cosy as yours.ถ้าครอบครัวของฉันอ่อนโยนเหมือนพวกแกก็จะดี
Jeez, it must be cosy in that suit. Hey?ให้ตายสิ ชุดที่ใส่อยู่นี่ คงทำให้อุ่นขึ้นเยอะเลยสิท่า
It's a grand house. Not as cosy as Shibden, but very pleasing to the eye.เป็นคฤหาสถ์ที่หลังใหญ่มาก แต่กลับไม่อบอุ่นเหมือนชิบเดน แต่ก็ตระการตามากค่ะ
I made everything nice and cosy for you.ผมเตรียมทุกอย่างที่ดีและอบอุ่นสะดวกสบายไว้ให้คุณแล้ว
What do you think those monkeys are gonna do to the ecosystem around here?คุณคิดยังไงกับฝูงลิงนั่น จะปล่อยให้มันทำลายเมืองเหรอ?
Back to our cosy, little house on the hill.- และลูกพีช กลับไปยังบ้านหลังเล็กบนภูเขา
It's going to be okay. Cosy, huh?คงอยู่ได้นะ น่าอยู่นะ ว่ามั้ย
If this is a totally self-contained ecosystem...ถ้าพูดโดยรวมทั้งหมดนี่คือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แบบไม่พึ่งพาใคร
Earth's ecosystem will be destroyed.โลกที่ระบบนิเวศธรรมชาติได้ถูกทำลายไม่เหลือ
I will eliminate useless human beings to create a new world and its ecosystem.ตัวฉันนี้จะกำจัดมนุษยชาติที่ไร้ผลประโยชน์ เพิ่มเสริมสร้างโลกใบใหม่ พร้อมกับระบบนิเวศที่สมบูรณ์

cosy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
申申[shēn shēn, ㄕㄣ ㄕㄣ, 申申] cosy and comfortable; to repeat endlessly
生态系统[shēng tài xì tǒng, ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 生态系统 / 生態系統] ecosystem

cosy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アットホーム[, attoho-mu] (adj-na,n) cosy (wasei
ティーコゼー[, tei-koze-] (n) tea cozy; tea cosy
居心地いい;居心地良い;居心地よい[いごこちいい(居心地いい;居心地良い);いごこちよい(居心地良い;居心地よい), igokochiii ( igokochi ii ; igokochi yoi ); igokochiyoi ( igokochi yoi ; igokochi yo] (adj-i) (See 居心地のいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy
居心地のいい;居心地の良い;居心地のよい[いごこちのいい(居心地のいい;居心地の良い);いごこちのよい(居心地の良い;居心地のよい), igokochinoii ( igokochi noii ; igokochi no yoi ); igokochinoyoi ( igokochi no yoi ;] (adj-i) (See 居心地がいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy
エコシステム[, ekoshisutemu] (n) ecosystem
安楽[あんらく, anraku] (adj-na,n) ease; comfort; carefree; cosy; cozy
宜しくやる[よろしくやる, yoroshikuyaru] (exp,v5r) (1) (uk) to make out with; to make cozy with (cosy); (2) to do at one's own discretion
湖沼生態系[こしょうせいたいけい, koshouseitaikei] (n) lake ecosystem
生態系[せいたいけい, seitaikei] (n) ecosystem; (P)

cosy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sa) EN: cosy atmosphere FR: atmosphère décontractée [f]
สบาย[adj.] (sabāi) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy ; relax ; comfy (inf.) FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise ; relax
ตีซี้[v. exp.] (tī sī) EN: pretend to be acquainted ; cosy up to (s.o.) FR:
ระบบนิเวศ ; ระบบนิเวศน์[n. exp.] (rabop niwēt) EN: ecosystem FR: écosystème [m]
ระบบนิเวศหาดหิน[n. exp.] (rabop niwēt) EN: rocky shore ecosystem FR:
ระบบนิเวศหาดทราย[n. exp.] (rabop niwēt) EN: sandy beach ecosystem FR:
ระบบนิเวศกึ่งธรรมชาติ[n. exp.] (rabop niwēt) EN: semi-natural ecosystem FR: écosystème semi-naturel [m]
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ [n. exp.] (rabop niwēt) EN: wetland ecosystem FR:
ระบบนิเวศทางบก[n. exp.] (rabop niwēt) EN: land ecosystem FR: écosystème terrestre [m]
ระบบนิเวศทางน้ำ[n. exp.] (rabop niwēt) EN: aquatic ecosystem FR: écosystème aquatique [m]
ระบบนิเวศทางทะเล[n. exp.] (rabop niwēt) EN: marine ecosystem FR: écosystème marin [m]

cosy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
urgemütlich {adj}really comfortable; extremely cosy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cosy
Back to top