ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

happily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *happily*, -happily-

happily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
happily (adv.) อย่างมีความสุข See also: อย่างร่าเริง Syn. contentedly, joyously, joyfully
English-Thai: HOPE Dictionary
happily(แฮพ'พะลี) adj. อย่างมีความสุข, Syn. luckily
English-Thai: Nontri Dictionary
happily(adv) อย่างผาสุก,อย่างเป็นสุข,อย่างสบายใจ,อย่างยินดี,อย่างเบิกบาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำราญ (adv.) happily See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ Ops. ทุกข์โศก
สุขสันต์ (adv.) happily See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly Ops. เศร้าโศก
สุขสำราญ (adv.) happily See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully Syn. สุขสบาย, เกษม, เกษมสำราญ Ops. ทุกข์โศก
อย่างมีความสุข (adv.) happily See also: contentedly, satisfyingly Ops. อย่างเศร้าใจ
อย่างสบายใจ (adv.) happily See also: contentedly, satisfyingly Syn. อย่างมีความสุข Ops. อย่างเศร้าใจ
เกษม (adv.) happily See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษมสำราญ Ops. ทุกข์โศก
เกษมสำราญ (adv.) happily See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม Ops. ทุกข์โศก
เบิกบาน (adj.) happily See also: joyfully, delighted, cheerfully, hilariously, merrily Syn. แช่มชื่น, สดใส
เป็นสุข (adv.) happily See also: pleasantly, gladly Syn. สุข Ops. เป็นทุกข์
แช่มชื่น (adj.) happily See also: joyfully, delighted, cheerfully, hilariously, merrily Syn. สดใส
กินดีอยู่ดี (v.) live happily See also: live comfortably
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย
Now Max and that dear little bride of his will be able to stay on at Manderley and live happily ever after.เเล้วตอนนี้เเม็กซ์กับเจ้าสาวน้อยๆ ของเขา ก็จะเสวยสุขที่เเมนเดอเลย์ไปตลอดกาล
We can live there quite happily for some time, so whenever you feel like dying, feel free to visit.พวกเราสามารถอาศัยอยู่ในนั้นได้อย่างมีความสุข และเมื่อไหร่ที่เจ้าอยากตาย ก็ตามเข้าไปแล้วกัน
You want me to enroll in that kindergarten and live happily ever after?นายอยากให้ฉันเข้าไปอยู่ใน โรงเรียนอนุบาลนั่น และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในนั้น?
The Professor and Mary Ann, happily ever after.ศาสตราจารย์และแมรี่แอนอย่างมีความสุขหลังจากที่เคย
Find a priest, take our vows and live happily ever after.หาบาทหลวงซักรูป กล่าวคำสาบาน และอยู่ร่วมกันไปจนชั่วชีวิต
Forty million dollars in the bank, happily married, good health.คุณอยู่นี่เอง เงินๆๆๆ ดูวุค ดูวุด
And so they lived happily together for 300 years... in the land of Tir na nOg... land of eternal youth and beauty.เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอด 300 ปี ในดินแดนอมตะ ตราบจนชั่วนิรันดร์
But that is a condition we can happily remedy.เรื่องนี้เราแก้ได้ไม่ยาก
The whole notion of staying together and living happily ever after...สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดของการอยู่ร่วมกัน และอย่างมีความสุขตลอดไป คือ...
"And they lived happily ever after."And they Iived happiIy ever after.
"And they lived mostly happily ever after?""และเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ตลอดไป?"

happily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛快[tòng kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨㄞˋ, 痛快] overjoyed; delighted; happily; heartily; enjoying; also pr. tong4 kuai5

happily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together)
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate
欣懐[きんかい, kinkai] (n,vs) thinking happily of
比翼の鳥[ひよくのとり, hiyokunotori] (n) happily married couple
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married
琴瑟相和す[きんしつあいわす, kinshitsuaiwasu] (exp) (id) (obsc) to be happily married; to go together like two zithers
目出度し目出度し;愛でたし愛でたし[めでたしめでたし, medetashimedetashi] (exp) (uk) (See 愛でたし) and they all lived happily ever after (traditional ending to stories)
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P)

happily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily FR: joyeusement
ด้วยใจ[X] (dūay jai) EN: with pleasure ; happily ; with love FR:
หัวเราะร่า[v. exp.] (hūarǿ rā) EN: laugh happily ; laugh openly FR:
ครองรัก[v. exp.] (khrøng rak) EN: live together happily FR:
กินดีอยู่ดี[v. exp.] (kin dī yū d) EN: live happily ; live comfortably FR: vivre confortablement
รื่นเริง[adv.] (reūnroēng) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably FR:
ร่มเย็น[adv.] (romyen) EN: happily FR:
สงบสุข[adv.] (sa-ngop suk) EN: peaceably ; happily ; tranquilly FR: paisiblement
แย้มยิ้ม[v.] (yaēmyim) EN: beam ; smile happily FR:
อย่างผาสุก[adv.] (yāng phāsuk) EN: happily ; contentedly FR: joyeusement
อย่างสบายใจ[adv.] (yāng sabāij) EN: happily FR:
อย่างสนุกสนาน[adv.] (yāng sanuks) EN: happily FR:
ยิ้มกริ่ม[v.] (yimkrim) EN: look pleased with oneself ; give a sly smile ; smile slyly ; smile happily FR:
ยิ้มแต้[v.] (yimtāe) EN: laugh happily ; be all smiles ; beam (at) ; give a beaming smile FR: être tout sourire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า happily
Back to top