คำที่ขึ้นต้นด้วย "จ" จำนวน 976 คำ


จ. n province
จ.ม. n letter
จ.ศ. n Thai lesser era
จ.ศ. n Thai minor era
จง aux must
จงกรม v walk back and forth
จงดู v look!
จงฟัง v listen
จงระวัง v beware of
จงรัก v be loyal to
จงรักภักดี v be loyal
จงอาง n king cobra
จงเกลียดจงชัง v hate
จงใจ v intend
จงใจ adv intentionally
จด v write
จด v be contiguous
จดๆ จ้องๆ v hesitate
จดกัน v meet
จดจ่อ v concentrate
จดจ้อง v be irresolute
จดจ่ออยู่กับ v be absorbed in
จดจำ v remember
จดจำไว้ v remember
จดจำไว้ v note
จดทะเบียน v register
จดทะเบียนสมรส v register a marriage certificate
จดบันทึก v take (down) notes
จดสิทธิบัตร v register a patent
จดหมัด v guard
จดหมาย n letter
จดหมายตอบรับ n reply
จดหมายสมัครงาน n application letter
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ n electronic mail
จดหมายเวียน n circular
จดหมายเหตุ n annals
จตุ adj four
จตุปัจจัย n offering
จตุร adj four
จตุรงค์ n four divisions
จตุรพักตร์ n four-faced
จตุรพิธ adj four fold
จตุรพิธพร n the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
จตุรภูมิ n Four Places
จตุสดมภ์ n the four ministries in the ancient government
จท. n The Harbour Department
จน conj until
จน v be poor
จนกรอบ v be penniless
จนกระทั่ง conj until
จนกระทั่งบัดนี้ conj heretofore
จนกระทั่งปัจจุบันนี้ conj heretofore
จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ conj heretofore
จนกว่า conj until
จนด้วยเกล้า v be baffled
จนตรอก v be cornered
จนตาย v meet one´s death
จนถึง prep until
จนถึงที่สุด adv to the last
จนท. n authority
จนปัญญา v be at one´s wit´s end
จนมาก v be penniless
จนมุม v corner
จนสุดกำลัง adv at the utmost of one´s strength
จนหนทาง v be at one wit´s end
จนหนทาง v be at the end of one´s rope
จนเดี๋ยวนี้ conj heretofore
จนแต้ม v be cornered
จนแล้วจนรอด adv for a long time
จนใจ v be baffled
จนได้ adv in the end
จบ v end
จบกัน v come to an end
จบการศึกษา v graduate
จบชีวิต v die
จบท้าย v conclude
จบบริบูรณ์ v end
จบปัญหา v cease the problem
จบลง v end
จบสิ้น v finish
จบสิ้นกัน v be separated
จบเกม v be end
จบเรื่อง v end
จบเห่ v be done for
จม v sink
จมดิ่ง v submerge
จมน้ำ v drown
จมปลัก v be stagnant
จมอยู่กับ v be bogged down in
จมูก n nose
จมูกบี้ v have a flattened nose
จมูกวัว n pipe
จมูกหัก v break one´s nose
จมูกแบน v have a flat nose
จมูกโด่ง v have a prominent nose
จมูกไว adj quick to know
จยย. n motor cycle
จร v wander
จร adj temporary
จรจัด adj vagrant
จรด v reach
จรด prep till
จรดกัน adv near
จรรยา n ethics
จรรยาบรรณ n ethics
จรรยาบรรณแพทย์ n medical ethics
จรรยาแพทย์ n medical ethics
จรรโลง v sustain
จรวด n rocket
จรวดนำวิถี n guided missile
จระบี n grease
จระบี n grease
จระเข้ n crocodile
จระเข้ปากกระทุงเหว n gavial
จรัส adv brightly
จรัสแสง v shine
จราจร n traffic police
จราจร v traffic
จริง adv really
จริง adj real
จริงๆ adv really
จริงๆ แล้ว adv in fact
จริงๆ แล้ว adv in fact
จริงจัง adv seriously
จริงจัง v be serious
จริงอยู่ adv in fact
จริงใจ v be sincere
จริต n conduct
จริตจะก้าน n manner
จริยธรรม n morality
จริยศาสตร์ n ethics
จริยศึกษา n moral education
จริว n turtle
จรุง v refresh
จรุงใจ adv freshly
จรูญ v brilliant
จลาจล n riot
จวก v cut
จ้วง v stab
จ้วงจาบ v be insulting
จวน n governor´s official resident
จวน adv nearly
จวนค่ำ adj twilight
จวนค่ำ adj twilight
จวนจะ adv almost
จวนตัว v be cornered
จวนตาย adv nearly die
จวนสุก adj unripe
จวนหลับ v doze off
จวนเจียน adv almost
จวนเจียนจะ aux nearly
จวนแจ adv with so little time
จวบจน prep until
จวบจนกระทั่ง conj until
จวบจนถึง conj until
จวบจวน conj as long as
จวัก n dipper
จอ n screen
จอ n the year of the dog
จ่อ v point
จ้อ v talk
จ๋อ n monkey
จอก n tumbler
จ้อกแจ้ก adv noisily
จ่อคอหอย v point at someone´s throat
จ่อคอหอย v force something down somebody´s throat
จ่อคิว v queue up
จอง v reserve
จ้อง v stare
จ้องจับผิด v watch attentively for a mistake
จองจำ v imprison
จ้องดู v stare
จ้องตา v make eye contact
จองถนน v build a road
จ้องท่า v guard
จองที่ v reserve
จองที่นั่ง v reserve
จ้องมอง v stare
จองล้างจองผลาญ v get revenge and destroy completely
จองหอง v be conceited
จองหองพองขน v be conceited
จ้องเขม็ง v stare at
จองเปรียง n Brahman lantern procession
จองเวร v revenge
จองเวรจองกรรม v vindicate
จอด v park
จอดเทียบ v moor (e.g. a boat)
จอดเทียบท่า v moor (e.g. a boat)
จอดไม่ต้องแจว v come to the end
จอตา n retina
จอทีวี n television screen
จอน n sideburns
จอนผม n sideburns
จอนผม n sideburns
จอนหู n sideburns
จอบ n hoe
จอภาพ n screen
จอภาพยนตร์ n silver screen
จ่อม v grovel
จ่อม v sit
จอม n top
จอมขวัญ n honey
จอมทัพ n supreme commander
จอมนักปราชญ์ n sage
จอมบงการ n dictator
จอมปลวก n anthill
จอมปลอม adj phony
จอมพล n field marshal
จอมมารดา n king´s concubines who has given birth to a child
จอมวางแผน n dictator
จอมเกล้า n Chom Klao
จอมเผด็จการ n dictator
จอมใจ n honey
จ้อย adv incessantly
จ๋อย adv really
จ้อย v be tiny
จอรับภาพ n television set
จอร์แดน n Kingdom of Jordan
จอเงิน n silver screen
จอแก้ว n small screen
จอแจ adv bustling
จอแจ v be bustling
จอแบน n flat screen
จอแบน n flat screen
จอแบน n flat screen
จอแสดงผล n screen for viewdata
จอแสดงภาพ n projection of the picture
จอโทรทัศน์ n television screen
จะ aux will
จะๆ adv clearly
จะกละ v be greedy
จะกละจะกลาม adv greedily
จะกละจะกลาม adv greedily
จะกละจะกลาม adv greedily
จะกละจะกลาม adj gluttonous
จะกละจะกลาม adj gluttonous
จะกละจะกลาม adv greedily
จะกละจะกลาม v be greedy
จะกวด n Varanus bengalesis
จะกูด n helm
จะขาบ n slapstick made of split bamboo
จะขาบ n centipede
จะขาบ n centipede
จะงอย n tip
จะจะ adv obviously
จะปิ้ง n a gold or silver genital cover of a girl
จะละหวั่น adv chaotically
จะอย่างไรก็ตาม conj however
จะเข้ n a three-stringed musical instrument
จะเข็บ n small nonpoisonous centipede-like reptile
จ๊ะเอ๋ n name of a children´s game
จะแจ้ง adv clearly
จัก aux will
จั้กๆ adv heavily
จั๊กกะแร้ n armpit
จั๊กกิ้ม n lizard
จักขุ n eye
จักขุประสาท n eye nerve
จักขุวิญญาณ n knowledge through the eye or vision
จักขุสัมผัส n optical contact
จักจั่น n cicada
จักจี้ v tickle
จักร n discus
จักร n wheel
จักร n sewing machine
จักรกล n key factor
จักรพรรดิ n emperor
จักรพรรดินิยม n imperialism
จักรพรรดินี n empress
จักรพัตราธิราช n emperor
จักรภพ n commonwealth
จักรยาน n bicycle
จักรยานยนต์ n motorcycle
จักรยานยนต์ n motorcycle
จักรยานยนต์ n motor cycle
จักรยานยนต์ n motorcycle
จักรยานสามล้อ n tricycle
จักรยานสามล้อ n tricycle
จักรราศี n zodiac
จักรวรรดิ n empire
จักรวรรดินิยม n imperialism
จักรวาล n universe
จักรวาลวิทยา n cosmology
จักริน n king
จักรี n Chakri
จักรเย็บผ้า n sewing machine
จักษุ n eye
จักษุวิทยา n ophthalmology
จักษุแพทย์ n ophthalmologist
จักสาน v weave
จักแร้ n armpit
จัง adv greatly
จังกอบ n tax
จังก้า adv with leg widespread
จังกูด n helm
จังกูด n helm
จังงัง v be dazed
จังหน้า adv utterly on the face
จังหรีด n cricket
จังหวะ n chance
จังหวะ n rhythm
จังหวะจะโคน n rhythm
จังหวะดนตรี n tune
จังหวะดนตรี n melody
จังหวะดี n good chance
จังหวะลีลา n rhythmics
จังหวะเพลง n tune
จังหวะเพลง n rhythm
จังหวัด n province
จังหวัดกระบี่ n Krabi
จังหวัดกาญจนบุรี n Kanchanaburi
จังหวัดกาฬสินธุ์ n Kalasin
จังหวัดกำแพงเพชร n Kamphaeng Phet
จังหวัดชลบุรี n Chon Buri
จังหวัดชัยนาท n Chai Nat
จังหวัดชัยภูมิ n Chaiyaphum
จังหวัดชุมพร n Chumphon
จังหวัดตรัง n Trang
จังหวัดตราด n Trat
จังหวัดตาก n Tak
จังหวัดตาก n Tak
จังหวัดธนบุรี n Thon Buri
จังหวัดนครนายก n Nakhon Nayok
จังหวัดนครปฐม n Nakhon Pathom
จังหวัดนครพนม n Nakhon Phanom
จังหวัดนครราชสีมา n Nakhon Ratchasima
จังหวัดนครสวรรค์ n Nakhon Sawan
จังหวัดนนทบุรี n Nonthaburi
จังหวัดนราธิวาส n Narathiwat
จังหวัดน่าน n Nan
จังหวัดบุรีรัมย์ n Buri Ram
จังหวัดปทุมธานี n Pathum Thani
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ n Prachuap Khiri Khan
จังหวัดปราจีนบุรี n Prachin Buri
จังหวัดปัตตานี n Pattani
จังหวัดพะเยา n Phayao
จังหวัดพังงา n Phangnga
จังหวัดพัทลุง n Phatthalung
จังหวัดพัทลุง n the town of Patalung in southern Thailand
จังหวัดพิจิตร n Phichit
จังหวัดภูเก็ต n Phuket
จังหวัดมุกดาหาร n Mukdahan
จังหวัดยะลา n Yala
จังหวัดยโสธร n Yasothon
จังหวัดร้อยเอ็ด n Roi Et
จังหวัดระนอง n Ranong
จังหวัดระยอง n Rayong
จังหวัดราชบุรี n Ratchaburi
จังหวัดลพบุรี n Lop Buri
จังหวัดลำปาง n Lampang
จังหวัดลำพูน n Lamphun
จังหวัดศรีสะเกษ n Si Sa Ket
จังหวัดสกลนคร n Sakon Nakhon
จังหวัดสงขลา n Songkhla
จังหวัดสตูล n Satun
จังหวัดสมัยสุโขทัย n Sukhothai
จังหวัดสมุทรปราการ n Samut Prakan
จังหวัดสมุทรสงคราม n Samut Songkhram
จังหวัดสมุทรสาคร n Samut Sakhon
จังหวัดสิงห์บุรี n Sing Buri
จังหวัดสุพรรณบุรี n Suphan Buri
จังหวัดสุราษฎร์ธานี n Surat Thani
จังหวัดสุรินทร์ n Surin
จังหวัดสุโขทัย n Sukhothai
จังหวัดหนองคาย n Nong Khai
จังหวัดอยุธยา n Phra Nakhon Si Ayutthaya
จังหวัดอ่างทอง n Ang Thong
จังหวัดอุดรธานี n Udon Thani
จังหวัดอุตรดิตถ์ n Uttaradit
จังหวัดอุทัยธานี n Uthai Thani
จังหวัดอุบลราชธานี n Ubon Ratchathani
จังหวัดเชียงราย n Chiang Rai
จังหวัดเชียงใหม่ n Chiang Mai
จังหวัดเพชรบูรณ์ n Phetchabun
จังหวัดเลย n Loei
จังหวัดแพร่ n Phrae
จังหัน n windmill
จังไร v be accursed
จัญไร v be accursed
จัณฑาล n untouchable
จัด v consider
จัด v arrange
จัด adv extremely
จัด adj strong
จัดกลุ่ม v form into groups
จัดการ v manage
จัดคู่ v seek a mate
จัดงาน v arrange
จัดจ้า v be bright
จัดจ้าง v employ
จัดจ้าน v be bold
จัดจำหน่าย v distribute
จัดฉาก v set the scene
จัดฉาก v arrange the scenery
จัดชั้น v rank
จัดซื้อ v purchase
จัดซื้อจัดจ้าง v procure
จัดตั้ง v set up
จัดตั้งขึ้น v set up
จัดท่า v pose
จัดท่าจัดทาง v pose
จัดท่าทาง v pose
จัดทำ v make
จัดทำขึ้น v invent
จัดประกัน v make it certain that
จัดประเภท v classify
จัดพิมพ์ v publish
จัดระดับ v rank
จัดระบบ v systematize
จัดระเบียบ v organize
จัดรูปแบบ v format
จัดลำดับ v rearrange
จัดว่า v be regarded as
จัดวาง v arrange
จัดส่ง v send
จัดส่งสินค้า v distribute
จัดสรร v allocate
จัดสรรเงิน v allocate
จัดสรรเวลา v try to make time
จัดสันปันส่วน v apportion
จัดหมู่ v form into groups
จัดหา v provide
จัดหามา v get
จัดอันดับ v rank
จัดเก็บ v store
จัดเก็บ v levy
จัดเกรด v rank
จัดเจน v be skilful
จัดเตรียม v prepare
จัดเรียง v order
จัดแจง v arrange
จัดแถว v fall into line
จัดแบ่ง v divide
จัดแสดง v exhibit
จัดโชว์ v exhibit
จัดโต๊ะ v set the table
จัตวา adj four
จัตวา n the fourth tonal accent in Thai
จัตุ adj four
จัตุรงค์ n four divisions
จัตุรมุข n tetrahedron
จัตุรัส n square
จั่น n blossom or spadix of the coconut or betel palm
จั่น n trap
จันจี่ n clove
จันทบุรี n Chanthaburi
จันทร n moon
จันทร n moon
จันทร n moon
จันทร n moon
จันทรคติ n lunar system
จันทรคราส n lunar eclipse
จันทรวงศ์ n dynasty of the moon
จันทรา n moon
จันทรุปราคา n lunar eclipse
จันทร์ n Monday
จันทร์ n moon
จันอับ n Chinese sweetmeat made of many ingredients
จับ v catch
จับ v hold
จับกลุ่ม v congregate
จับกลุ่ม v group
จับกัง n coolie
จับกุม v arrest
จับกุมตัว v capture
จับความ v understand
จับคู่ v pair
จับจด adj desultory
จับจด v be desultory
จับจ้อง v watch
จับจอง v preempt
จับจ่าย v buy
จับจ่ายใช้สอย v buy
จับจิต adv pleasingly
จับจิตจับใจ v impress
จับจุด v make someone out
จับฉลาก v draw lots
จับฉ่าย n mixture of vegetables
จับฉ่าย adj miscellaneous
จับชีพจร v take the pulse
จับต้นชนปลาย v piece (a case) together
จับต้นชนปลายไม่ถูก v cannot make head or tail of
จับต้อง v touch
จับตัว v capture
จับตา adv attractively
จับตา v keep an eye on
จับตาด v keep an eye on
จับตาดู v keep an eye on
จับตามอง v keep an eye on
จับตาย v capture dead
จับปลาสองมือ v catch two fish with each hand
จับปิ้ง n fig-leaf worn by little girl
จับผิด v carp
จับพลัดจับผลู v take a random
จับภาพ v photograph
จับมือ v shake hands
จับมือถือแขน v hold one´s hands
จับมือใครดมไม่ได้ v cannot look for the one who makes trouble
จับยาม v prognosticate
จับสลาก v draw lots
จับหลัก v be firmly fixed
จับหวัด v catch a cold
จับอกจับใจ v impress
จับอาวุธ v arm
จับเกล็ด v make tuck
จับเข่าคุยกัน v negotiate
จับเจ่า v be lonesome
จับเจ่า adv lonesomely
จับเนื้อต้องตัว v touch
จับเป็น v capture alive
จับเวลา v reckon time
จับเสือมือเปล่า v do without investment
จับใจ v impress
จับใจความ v summarize
จับใจความ v summarize
จับให้มั่นคั้นให้ตาย v prove guilty
จับไก่ v flirt with a girl/woman
จับไข้ v have a fever
จับได้ v arrest
จับไต๋ v find fault with
จัมปา n Sonchampa; Champak
จัมโบ้ adj grand
จั่ว n gable
จั่ว v turn up a card
จั่วหัว v be headlined
จั่วไพ่ v turn up a card
จ่า n sergeant
จ่า v address
จ้า v be bright
จ๋า end yes
จ่า n head
จาก n nipa palm
จาก n a kind of Thai dessert
จาก v depart
จาก prep from
จากกัน v be separated
จากที่ conj as
จากนั้น conj then
จากนี้ adv from this moment
จากนี้ไป conj from now
จ่ากลอง n chief drummer
จาการ์ตา n Jakarta
จากไป v depart
จากไหน pron form where
จาง v decrease
จ้าง v employ
จาง v fade
จางๆ adj faded
จ้างงาน v employ
จ้างวาน v hire
จางหาย v fade
จ้างแรงงาน v hire the services of someone
จาดตะกั่ว n white lead
จาตุรงค adj composed of four parts
จาตุรงค์ adj composed of four parts
จาน n plate
จาน clas plate
จ้าน adv intensely
จานจ่าย n distributor
จานจ่ายไฟ n distributor
จานชาม n bowl
จานชาม n bowl
จานดาวเทียม n dish
จานดาวเทียม n dish
จานบันทึก n disk
จานบิน n flying saucer
จานผี n flying saucer
จานรอง n bottom plate
จานรอง n saucer
จานรองถ้วย n saucer
จานรองแก้ว n saucer
จานเชิง n plate with a foot
จานเสียง n record
จานแม่เหล็ก n magnetic disk
จ๊าบ adj prominent
จาบจ้วง v encroach
จ่าปี่ n person who plays flute
จ่าฝูง n leader in a herd
จาม v ax
จาม v sneeze
จาม n Cham
จามจุรี n Samanea saman (Jacq.) Merr.
จ่าย v distribute
จ่าย v pay
จ่ายกับข้าว v shop for food
จ่ายของ v shop for
จ่ายค่าจ้าง v pay wages
จ่ายค่าปรับ v pay for a fine
จ่ายค่าเช่า v pay for a rent
จ่ายคืน v compensate
จ่ายตลาด v go marketing
จ่ายล่วงหน้า v deposit
จ่ายหนี้ v settle
จ่ายหนี้ v settle
จ่ายเงิน v pay
จ่ายเงิน v pay for
จ่ายเงิน v pay down
จ่ายเงิน v pay
จ่ายเงิน v pay
จ่ายเงินเดือน v pay wages
จ่ายแจก v distribute
จ่ายไฟ v turn on the power
จาร v inscribe
จารกรรม v espionage
จารชน n spy
จารบี n grease
จาระบี n grease
จาระไน v detail
จาริก n pilgrim
จาริก v make a pilgrimage
จารีต n custom
จารีต n tradition
จารีต n tradition
จารีต n tradition
จารีต n custom
จารีต n custom
จารีตนครบาล n to investigate by torturing the accused
จารีตนิยม n conservatism
จารีตประเพณี n custom
จารึก v inscribe
จารึก n stone inscription
จ้าละหวั่น adv helter-skelter
จ้าละหวั่น adv chaotically
จาว n pulp
จาวมะพร้าว n embryo bud of a coconut tree
จ่าหน้า v address
จ่าหน้าจดหมาย v address
จ่าหน้าซอง v address
จ่าหวัก n spoon
จ้ำ n bruise
จำ v remember
จ้ำ v speed up
จำกัด v limit
จำกัดความ v define
จำกัดจำเขี่ย adv limitedly
จำกัดราคา v fix the price
จำขึ้นใจ v memorize
จำคุก v imprison
จำจอง v imprison
จ้ำจี้ n a kind of children´s game
จ้ำจี้จ้ำไช v prod
จ้ำจี้จ้ำไช adv repeatedly
จำตรวน v shackle
จำต้อง aux must
จำทน v persevere
จำทรัพย์ v register
จำนง v desire
จำนน v surrender
จำนนต่อเหตุผล v yield to superior logic
จำนวน n amount
จำนวนคู่ n even number
จำนวนจริง n real number
จำนวนจินตภาพ n imaginary number
จำนวนตรรกยะ n rational number
จำนวนน้อย v thin out
จำนวนนับ n counting number
จำนวนพหูพจน์ n plural number
จำนวนมาก n a great number of
จำนวนรวม n total
จำนวนรวม n quantity
จำนวนสัมประสิทธิ์ n coefficient
จำนวนหนึ่งในสี่ n one fourth
จำนวนอตรรกยะ n irrational number
จำนวนเงิน n amount of money
จำนวนเงิน n amount of money
จำนวนเชิงซ้อน n complex number
จำนวนเต็ม n integer
จำนอง v mortgage
จำนำ v pawn
จำนำพรรษา n robes offered to Buddhist priests during Buddhist Lent
จำปา n Sonchampa; Champak
จำปี n White Champaka
จำพรรษา v stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent
จำพวก n kind
จ้ำม่ำ v be chubby
จำยอม v be unwilling
จำรัส v be brilliant
จำรูญ v brilliant
จำลอง v reproduce
จำลองแบบ v reproduce
จำวัด v sleep (Buddhist monk)
จำศีล v hibernate
จำศีล v keep the Buddhist precepts in a monastery
จำหน่าย v get rid of
จำหน่าย v sell
จำหน่ายจ่ายแจก v distribute
จำหลัก v engrave
จำหัน n crown
จำหาย n crown
จำอวด n comedian
จำเจ adv repeatedly
จำเจ v be monotonous
จำเดิม adv originally
จำเนียน v cut
จำเนียร adv long
จ้ำเบ้า v fall down
จำเป็น aux have to
จำเป็นจะต้อง aux have to
จำเป็นจะต้อง aux must
จำเป็นต้อง aux must
จำเพาะ v be particular
จำเพาะพอดี v coincide
จำเพาะพอดี v coincide
จำเริญ v prosper
จำเรียง v sing
จำเลย n defendant
จำแนก v classify
จำแนกประเภท v classify
จำแนกแยกแยะ v sort out
จำแม่น v memorize
จำแลง v transform
จำแลงกาย v impersonate
จำแลงกาย v impersonate
จำใจ v be unwilling
จำใจต้อง v be forced
จำใส่ใจ v remember
จำได้ v remember
จำได้แม่น v memorize
จำไม่ได้ v disremember
จำไว้ v remember
จิก v peck
จิก v drive
จิกซอว์ n jigsaw puzzle
จิกปีก v be dazed
จิกหัว v pinch the hair and pull
จิกหัว v oppress
จิกหัวใช้ v force to work
จิ๊กโก๋ n gangster
จิ้งจก n lizard
จิ้งจอก n fox
จิ้งหรีด n cricket
จิ้งเหลน n skink
จิ้งเหลนด้วง n kind of reptile
จิงโจ้ n kangaroo
จิ๊ด adj small
จิต n mind
จิตกรรมฝาผนัง n mural
จิตกึ่งสำนึก n semiconscious
จิตทราม n idiocy
จิตนิยม n idealism
จิตบกพร่อง n mental deficiency
จิตบำบัด n psychotherapy
จิตปรวนแปร n mental disorder
จิตฟั่นเฟือน n mental deficiency
จิตภาพ n mentality
จิตร n drawing
จิตรกร n painter
จิตรกรรม n painting
จิตรกรรมฝาผนัง n mural
จิตรกรรมร่วมสมัย n contemporary mural
จิตรเลขา n picture
จิตวิญญาณ n spirit
จิตวิทยา n psychology
จิตวิทยาสังคม n social psychology
จิตวิสัย n subjective
จิตวิเคราะห์ n psychoanalysis
จิตสำนึก n conscious
จิตหลอน n hallucination
จิตเภท n schizophrenia
จิตเวช n psychiatry
จิตเวชศาสตร์ n psychiatry
จิตแปรปรวน n mental disorder
จิตแพทย์ n psychiatrist
จิตใจ n soul
จิตใจ n temper
จิตใจ n spirit
จิตใจ n mind
จิตใจ n mind
จิตใจ n mind
จิตใจ n mind
จิตใจงาม v be high-minded
จิตใจงาม adj high-minded
จิตใจต่ำทราม v have wicked intentions
จิตใจต่ำทราม adj wicked
จิตใต้สำนึก n subconscious
จิตไร้สำนึก n unconscious
จินดา n precious stone
จินดามณี n the first Thai textbook
จินดามณี n wishful gem
จินตกวี n poet
จินตนา v imagine
จินตนาการ n imagination
จินตภาพ n image
จิบ v sip
จิ๊บจ๊อย adj trifling
จิปาถะ adj trivial
จิ้ม v stab
จิ้ม v dip
จิ้มลิ้ม v be lovely
จิ้มลิ้มพริ้มเพรา v be pretty
จิ้มลิ้มพริ้มเพรา v be pretty
จิ้มลิ้มพริ้มเพรา adj beaming
จิ้มลิ้มพริ้มเพรา adj beaming
จิรกาล n long time in the past
จิรัง v last long
จิ๋ว adj midget
จี่ v roast
จี้ v tickle
จี้ n pendant
จี้ v rob
จี๊ด adj tiny
จีน n China
จีนกลาง n Mandarin
จีนคอมมิวนิสต์ n Red China
จีนแดง n Red China
จีนแมนดาริน n Mandarin
จีนแส n doctor
จีบ v court
จีบ n a kind of Chinese food
จีบ v pleat
จีบปากจีบคอ v speak cajolingly
จีบพลู v roll a betel leaf
จี๊ป n jeep
จี้ปล้น v rob
จีพีเอ n GPA
จีรัง v last long
จีรังยั่งยืน v last
จีวร n robe (of a Buddhist monk)
จี้เส้น v titillate
จีเอสเอ็ม n GSM
จี้ใจดำ v hit the nail on the head
จึง adv then
จืด v be tasteless
จืด v be insipid
จืดจาง v lessen
จืดชืด v tasteless
จืดตา v be unattractive
จืดหมดรส v tasteless
จุ v contain
จุ adv much
จุก n tuft
จุก n stopper
จุก v have colicky pain
จุกคอ v stick in one´s throat
จุกจิก adj small
จุกจิก v fuss
จุกจิกจู้จี้ v be fussy
จุกจิกจู้จี้ adj fussy
จุกช่องล้อมวง v encircle an area and close the entrance for protection
จุกชี n plaster base of a Buddha image
จุกนม n child´s pacifier
จุกเจ่า v be bored
จุกเสียด v be colic
จุ๋งจิ๋ง adv softly
จุฑาธิปไตย n king
จุฑามาศ n gold hairpin
จุด v point
จุด n spot
จุด n point
จุด v light
จุดกลาง n center
จุดกำหนด n target
จุดกำหนด n target
จุดกำหนด n target
จุดกำหนด n target
จุดกำเนิด n origin
จุดกึ่งกลาง n middle point
จุดขาย n selling point
จุดคุ้มทุน n break even point
จุดจบ n end
จุดชนวน v stir up the troubles
จุดชมวิว n view point
จุดด้อย n defect
จุดดับ n end
จุดดี n good point
จุดต่อ n joint
จุดตั้งต้น n beginning
จุดตั้งต้น n starting point
จุดทศนิยม n decimal point
จุดนัดพบ n assembly point
จุดน้ำค้าง n dew point
จุดน้ำแข็ง n freezing point
จุดบกพร่อง n disadvantage
จุดบกพร่อง n defect
จุดบกพร่อง n error
จุดบอด n blind spot
จุดประกาย v spark
จุดประสงค์ n purpose
จุดผ่อนปรน n temporarily permitted area
จุดผ่อนผัน n temporarily permitted area
จุดผ่านแดน n border crossing
จุดพลิกผัน n turning point
จุดมุ่งหมาย n aim
จุดยืน n standpoint
จุดยุทธศาสตร์ n stronghold
จุดรวม n center
จุดลูกน้ำ n comma
จุดลูกโทษ n penalty spot
จุดวิกฤติ n critical point
จุดศูนย์กลาง n center
จุดศูนย์กลางของความถ่วง n center of gravity
จุดศูนย์ถ่วง n center of gravity
จุดศูนย์รวม n center
จุดสนใจ n attention
จุดสัมผัส n point of contact
จุดสำคัญ n important point
จุดสิ้นสุด n end
จุดสุดยอด n peak
จุดสุดยอด n climax
จุดสูงสุด n peak
จุดหมาย n aim
จุดหมายปลายทาง n destination
จุดหลอมเหลว n melting point
จุดหลัก n main point
จุดหักเห n turning point
จุดอ่อน n weakness
จุดอันตราย n limit of danger
จุดอับ n airless
จุดอิ่มตัว n saturation point
จุดเกิดเหตุ n scene
จุดเด่น n prominent point
จุดเดือด n boiling point
จุดเยือกแข็ง n freezing point
จุดเริ่ม n beginning
จุดเริ่มต้น n starting point
จุดเริ่มแรก n starting point
จุดเล็ง n target
จุดเล็ง n target
จุดเล็ง n target
จุดเล็ง n target
จุดเหี่ยวเฉา n withering point
จุดแข็ง n strength
จุดแรกเริ่ม n beginning
จุดโทษ n penalty spot
จุดโฟกัส n focus
จุดไข่ปลา n marks of omission
จุดไคลแมกซ์ n climax
จุดไฟ v light
จุติ v die
จุตูปปาตญาณ n divine insight
จุ่น v protrude
จุ้นจ้าน v meddle
จุนสี n copper sulfate
จุนเจือ v support
จุ๊บ v smack
จุ๊บ n tube
จุบจิบ adv little by little
จุปาก v hush
จุ่ม v dip
จุ้ม v steep
จุ๋มจิ๋ม v be tiny
จุ่มน้ำ v dip into water
จุมพล n ancient general
จุมพิต v kiss
จุลกฐิน n kind of a set of new robes
จุลชีพ n microbe
จุลชีววิทยา n microbiology
จุลชีวัน n microbe
จุลชีวิน n microbe
จุลทรรศน์ n microscope
จุลภาค n comma
จุลภาค n comma
จุลศักราช n Thai minor era
จุลสาร n pamphlet
จุลอินทรีย์ n microbe
จุลินทรีย์ n microbe
จุฬา n star-shaped kite
จุฬาราชมนตรี n chief of the Muslim in Thailand
จุใจ v be satisfied
จู่ v rush to
จู๋ adv very short
จู่ๆ adv unexpectedly
จูง v lead
จูงจมูก v lead someone by the nose
จูงมือ v lead someone by the hand
จูงใจ v persuade
จู้จี้ v grumble
จู๋จี๋ v affectionate chat or whisper
จู๋จี๋ adv amorously
จู้จี้ขี้บ่น v be fussy
จู้จี้ขี้บ่น adj fussy
จู้จี้จุกจิก v be fussy
จู้จี้จุกจิก adj fussy
จูบ v kiss
จูบ n kiss
จู่โจม v attack


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top