ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unco

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unco*, -unco-

unco ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unco (adj.) แปลก
uncoil (vi.) คลายจากการขด See also: คลายจากการม้วน Syn. develop, straighten
uncoil (vt.) ทำให้คลายจากการขด See also: ทำให้คลายจากการม้วน Syn. develop, straighten
uncombable (adj.) กระเซิง See also: ไม่ได้หว, ยุ่งเหยิง, รุงรัง Syn. unkempt Ops. combed
uncombed (adj.) กระเซิง See also: ไม่ได้หว, ยุ่งเหยิง, รุงรัง Syn. uncombable, unkempt Ops. combed
uncomely (adj.) น่าเกลียด Syn. ugly
uncomfortable (adj.) อึดอัด See also: คับอกคับใจ, รำคาญ, ไม่สบายใจ, อึดอัดใจ, ไม่สะดวกสบาย Syn. awkward, discomfited, strained Ops. comfortable
uncomfortableness (n.) ความขวยเขิน See also: ความกระดากอาย, ความอึดอัดใจ, ความลำบากใจ Syn. humiliation, shame
uncomfortably (adv.) อย่างรำคาญ Syn. disturbingly, vexatiously
uncomfortably (adv.) ที่เสียดแทงใจ
uncomfortably (adv.) อย่างกระสับกระส่าย Syn. nervously
uncommercial (adj.) ซึ่งไม่เกี่ยวกับการค้าขาย
uncommitted (adj.) ไม่ได้ผูกมัด See also: อิสระ, ไม่มีพันธะ, เป็นกลาง Syn. uninvolved, floating, free, neutral, nonaligned, not involved, unattached Ops. committed
uncommon (adj.) ที่พบได้น้อย See also: ึที่ไม่ได้มีทั่วไป Syn. scarce, infrequent, odd, extraordinary Ops. common
uncommonly (adv.) อย่างแปลกๆ See also: อย่างไม่ธรรมดา Syn. oddly, peculiarly
uncommonness (n.) การเกิดไม่ถี่ See also: ความไม่ถี่ Syn. irregularity, scarcity
uncommunicative (adj.) เงียบขรึม See also: ไม่พูดไม่จา, เงียบ Syn. reticent, withdrawn, retiring, shy, reserved Ops. communicative, communicatory
uncommunicatively (adv.) อย่างไม่พูดมาก See also: อย่างสงบปากคำ
uncompassionate (adj.) ไร้ความปราณี See also: ปราศจากความเมตตา, ใจยักษ์, ใจดำ, โหดร้าย Syn. harsh, pitiless Ops. kind, sensitive
uncomplaining (adj.) อดทน See also: อดกลั้น, หักห้ามใจ Syn. calm, forebearing, long-suffering, resigned Ops. agitate, hostile, impatient
uncompleted (adj.) ซึ่งยังกระทำไม่สำเร็จ See also: ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น Syn. unfinished Ops. completed, finished
uncompletely (adv.) บางส่วน Ops. completely
uncomplicated (adj.) ง่ายๆ See also: ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน Syn. easy, simple
uncompromising (adj.) ที่ไม่ประนีประนอม Syn. rigid, obstinate, firm, steadfast Ops. compromising, conciliatory, flexible
uncompromisingly (adv.) โดยไม่ยืดหยุ่น See also: อย่างไม่ประนีประนอม, อย่างไม่ยินยอม, อย่างเหนียวแน่น Syn. rigidly, obstinately, firmly, steadfastly Ops. compromisingly, conciliatorily, flexibly
unconcealed (adj.) ซึ่งเปิดเผย See also: ซึ่งไม่ปกปิด, ซึ่งไม่ปิดบัง, ซึ่งไม่ซุ่มซ่อนไว้ Syn. discovered, disclosed, open Ops. concealed
unconcern (n.) ความไม่สนใจ See also: ความเมินเฉย
unconcerned (adj.) ซึ่งไม่กังวล See also: ซึ่งไม่สนใจ, ซึ่งไม่เอาใจใส่, ซึ่งไม่พะวงถึง Syn. untroubled, unperturbed, composed, carefree Ops. concerned
unconcerned (adj.) ไม่สนใจ See also: เมินเฉย, ไม่ใส่ใจ Syn. detached, uninterested Ops. interested
unconcerned (adj.) ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง Syn. uninvolved Ops. concerned, involved
unconcernedly (adv.) อย่างไม่กังวล Syn. neglectfully Ops. concernedly, carefully
unconcious (adj.) ซึ่งไม่ตระหนักถึงบางสิ่ง Syn. uninformed Ops. alert, aware
unconciously (adv.) อย่างไม่มีการป้องกัน
unconditional (adj.) ไม่มีเงื่อนไข See also: ไม่บังคับ, ไม่จำกัด, ไม่มีกฎเกณฑ์ Syn. without strings, no strings attached, no catch,
unconditional (adj.) ซึ่งไม่มีเงื่อนไข See also: ซึ่งไม่มีข้อจำกัด Syn. absolute, informal, uncontrolled
unconditional (adj.) ที่ไม่มีเงื่อนไข See also: ที่ทำได้อย่างเต็มที่ Ops. conditional
unconditioned (adj.) ไม่มีเงื่อนไข See also: ไม่บังคับ, ไม่จำกัด, ไม่มีกฎเกณฑ์ Syn. unconditional, without strings, no strings attached, no catch,
unconducive (adj.) ไม่ประจบสอพลอ See also: ตรงไปตรงมา Syn. unbecoming, inappropriate, unfitting, infelicitous, unlovely, unsuitable Ops. fitting, conducive, appropriate, becoming, flattering, felicitous, apt
unconfined (adj.) เป็นอิสระ See also: ไม่ถูกควบคุมตัว, ไม่ถูกผูก Syn. free Ops. unbound, untied, unrestricted, unconfined
unconfirmed (adj.) ที่ยังไม่แน่นอน See also: ที่อาจเป็นไปได้ Syn. provisional, probationary Ops. conclusive, decisive
English-Thai: HOPE Dictionary
unco(อัง'โค) adj. พิเศษ,ประหลาด,เด่น,น่าสนใจ adv. รุนแรง,น่าสนใจ,อย่างยิง -n สิ่งที่พิเศษ,สิ่งที่แระหลาด,
uncoil(อัน'คอยลฺ') vt.,vi. แก้ออก,คลี่ออก,เปิดเผย,ม้วนออก,กางออก,ขยายออก
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด
uncommitted(อันคะมิท'ทิด) adj. ไม่ได้ผูกมัด,อิสระ,ไม่ได้มีพันธะกรณี., Syn. neutral
uncommon(อันคอม'เมิน) adj. ไม่ปกติ,ผิดจากธรรมดา,หายาก,พิเศษ,น่าใส่ใจ,เด่น
unconditioned(อันคันดิช'เชินดฺ) adj. ไม่มีเงื่อนไข,ไม่จำกัด,สมบูรณ์,เด็ดขาด,โดยธรรมชาติ,สันดานเดิม., See also: unconditionedness n.
unconformity(อันคันฟอร์ม'มิที) n. ความไม่สอดคล้องกัน,ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่ประสานกัน
unconquerable(อันคอง'เคอระเบิล) adj. พิชิตไม่ได้,บังคับไว้ไม่ได้,ระงับไว้ไม่อยู่, Syn. invincible
unconscionable(อันคอน'เชินนะเบิล) adj. ไม่อยู่ภายใต้จิตสำนึก,ไม่ได้คุมสติ,กำเริบเสิบสาน,ไม่มีเหตุผล,ไร้จิตสำนึกชั่วคราว,เกินไป,รุนแรง.
unconscious(อันคอน'เชิส) adj. ไม่ได้สติ,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ไม่รู้,n. ส่วนของจิตที่ขาดจิตสำนึก, See also: unconsciously adv. unconsciousness n.
unconstant(อันคอน'สเทินทฺ) adj. ไม่มั่นคง.
unconstitutional(อันคอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
unconventional(อันคอนเวน'เชินเนิล) adj. ไม่เป็นไปตามกฎทั่วไป
uncounted(อันเคา'ทิด) adj. ไม่ได้นับ,เหลือคณานับ,สุดคณานับ., Syn. countless
uncouple(อันคัพ'เพิล) vt.,vi. ปลด,ปล่อย,ทำให้หลุดออก,หลุด., Syn. unfasten
uncourteous(อันเคอ'เทียส) adj. ไร้มารยาท,ไม่สุภาพ,หยาบคาย, Syn. impolite
uncouth(อันคูธ') adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เก้งก้าง,ไม่มีมารยาท,ประหลาด,พิกล., See also: uncouthly adv. uncouthness n., Syn. ungainly
uncover(อันคัฟ'เวอะ) vt. เปิดเผย,เปิดออก,เปิดโปง,เปิดหมวก. vi. เปิด,เปิดออก,เปิดหมวก
uncovered(อันคัฟ'เวิร์ด) adj. ไม่มีฝา,ไม่มีที่ปิด,ไม่ได้สวมหมวก,ไม่มีที่ป้องกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด
uncommon(adj) แปลก,ไม่ธรรมดา,ผิดปกติ,เด่น,พิเศษ
uncompromising(adj) ไม่ละลด,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ไม่ยอมแพ้
unconcern(n) ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส,ความเฉยเมย
unconscious(adj) ไม่รู้สึก,สลบ,ไม่ได้สติ,ไม่ได้ตั้งใจ
unconsciousness(n) การหมดสติ,การสลบ,ความไม่รู้สึกตัว
unconstitutional(adj) ไม่ถูกรัฐธรรมนูญ,ฝ่าฝืนบทบัญญัติ
uncork(vt) เปิดจุก,ปล่อย,คลายจุก
uncouple(vt) แยกจากกัน,ปลดห่วง,ทำให้หลุด
uncouth(adj) แปลก,เทอะทะ,เซ่อซ่า,ซุ่มซ่าม,หยาบ,เก้งก้าง
uncover(vt) เปิดออก,เปิดเผย,เปิดโปง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uncommitted nationชาติที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unconditioned reflex; reflex, inbornรีเฟล็กซ์โดยกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unconformityรอยชั้นไม่ต่อเนื่อง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
unconscious๑. ไม่รู้สึกตัว๒. จิตไร้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unconstitutionalขัดต่อรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
uncontrollable impulseแรงดลที่ไม่อาจควบคุมได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uncountable; non-denumerableนับไม่ได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uncollectible accountsหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ [TU Subject Heading]
Unconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง รอยต่อของชั้นหินต่างชุดที่วางซ้อนกัน เกิดเนื่องจากชั้นหินชุดล่างซึ่งมีอายุแก่กว่าขาดหายไปช่วงใดช่วงหนึ่ง เพราะมีการกร่อนเป็นเวลานาน รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 1. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม (angular unconformity) 2. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ (disconformity) 3. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องบนหินอัคนี (nonconformity) [สิ่งแวดล้อม]
Uncontrollable costต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อลักเอลื่อ (adj.) uncomfortable See also: awkward Syn. อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ
อาหลักอาเหลื่อ (adj.) uncomfortable See also: awkward Syn. อลักเอลื่อ, อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ
เฝื่อน (adj.) uncomfortable See also: disconcerted, change from the normal Syn. เจื่อน
เฝื่อน (adj.) uncomfortable See also: unpleasant Syn. เจื่อน
อลักเอลื่อ (adv.) uncomfortably See also: awkwardly Syn. อีหลักอีเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ
อิหลักอิเหลื่อ (adv.) uncomfortably See also: awkwardly Syn. อลักเอลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ
ไม่ธรรมดา (adj.) uncommon See also: strange, unusual, odd, peculiar
จิตไร้สำนึก (n.) unconscious See also: mind´s hidden part Syn. จิตใต้สำนึก
หลงๆ ลืมๆ (v.) unconscious See also: be unaware, be forgetful, be absent-minded Syn. เผลอ, หลงลืม Ops. รอบคอบ
อสัญ (adj.) unconscious See also: lacking in the power of perception Syn. สิ้นสติ, หมดสติ Ops. มีสติ
อสัญญี (adj.) unconscious See also: anesthetized Syn. สลบ, หมดสติ
เผลอไผล (v.) unconscious See also: be unaware, be forgetful, be absent-minded Syn. หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, หลงลืม Ops. รอบคอบ
โดยไม่รู้ตัว (adv.) unconsciously See also: unawarely Ops. โดยเจตนา, โดยรู้ตัว
โดยไม่รู้สึกตัว (adv.) unconsciously See also: unawarely Ops. โดยรู้สึกตัว
งอหาย (adv.) uncontrollably See also: excessively, extremely
ดะ (adv.) uncontrollably See also: madly, frenziedly
นอกคอก (adj.) unconventional See also: unorthodox, unusual, nonconformist, individualistic, eccentric, iconoclastic
นอกรีต (adj.) unconventional See also: nonconformist Syn. นอกรีตนอกรอย
ผ่าเหล่า (adj.) unconventional See also: unorthodox, eccentric Syn. แหวกแนว, นอกคอก, ผ่าเหล่าผ่ากอ
ผ่าเหล่าผ่ากอ (adj.) unconventional See also: unorthodox, eccentric Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่า, นอกคอก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't wanna make him feel uncomfortableฉันไม่อยากทำให้เขารู้สึกอึดอัด
It's making me very uncomfortableมันทำให้ฉันอึดอัดมาก
In this house, everyone is unconcerned about everyone elseทุกคนในบ้านหลังนี้ไม่สนใจกันเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You weren't here, you were in the hospital, unconscious.นายอาจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะนายอยู่ใน รพ. ไม่ได้สติ
The place is empty, so if you're uncomfortable, mind you make a fuss.ที่นี่ไม่ได้เรื่องเลย ถ้าคุณไม่สุขสบายละก็ โวยไปเลย ไม่ต้องเกรงใจ
Then whenever I wanted to, I could uncork the bottle and live the memory all over again.และเมื่อใดที่ฉันต้องการ ก็แค่เปิดจุกขวด และระลึกถึงความทรงจำนั้นได้ไม่รู้จบ
But I feel so uncomfortable.แต่ฉันรู้สึกอึดอัด ทุกวันฉันพยายามเต็มที่แล้ว
They couldn't uncover any more.พวกเขาได้อะไรไม่มากนัก
He wrapped me in a sheet, like a mummy leaving only my behind uncoveredเขาห่อฉันในกระดาษ,\ Nlike มัมมี่... ...การออกไปข้างหลังของฉันเฉพาะไม่มีฝา
At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence.ตรงจุดนี้ ระบบย่อยอาหารจะล้มเหลว ที่เกิดขึ้นเพราะ การท้องอืดแบบควบคุมไม่ได้
Linda, your husband and the others are alive but unconscious.ลินดา สามีคุณกับคนอื่นๆ รอดชีวิตแต่กำลังหมดสติ
Fifteen overcharged ounces of pure, uncompounded... isopropyl butane monosulfate.สิบห้าเติมจนล้นออนซ์ของบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไอโซโพรพิล บิวแทยน โมโนซัลแฟยท
Monsieur... I am uncomfortable with the thought of this Jewish ritual.คุณ... ผมไม่สบายใจเกี่ยวกับความคิดในการ ทำพิธีทางศาสนายิว
We have an unconfirmed report that the president is going to announce a full-scale military alert tonight.ขณะนี้มีรายงานยืนยัน ว่าประธานเป็นไปที่จะประกาศ เต็มรูปแบบคืนนี้แจ้งเตือน ทหาร
The bodies are weak and uncoordinated but are capable of inflicting damage on people and property.'ศพพวกนี้อ่อนแอ และเคลื่อนไหวสับสน' 'แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนได้'

unco ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝对[jué duì, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, 绝对 / 絕對] absolute; unconditional
无动于衷[wú dòng yǔ zhōng, ˊ ㄉㄨㄥˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥ, 无动于衷 / 無動于衷] aloof; indifferent; unconcerned
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, 别扭 / 彆扭] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech)
生米[shēng mǐ, ㄕㄥ ㄇㄧˇ, 生米] coarse rice; uncooked rice
[mò, ㄇㄛˋ, 漠] desert; unconcerned
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
疏放[shū fàng, ㄕㄨ ㄈㄤˋ, 疏放] eccentric; self-indulgent; free and unconventional (written style); unbuttoned
揭穿[jiē chuān, ㄐㄧㄝ ㄔㄨㄢ, 揭穿] expose; uncover
凶顽[xiōng wán, ㄒㄩㄥ ㄨㄢˊ, 凶顽 / 兇頑] fierce and uncontrollable
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, 斯文・海定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, 斯文・赫定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, 沉默寡言] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative
心猿意马[xīn yuán yì mǎ, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄧˋ ㄇㄚˇ, 心猿意马 / 心猿意馬] lit. heart a monkey, mind a horse (成语 saw); fig. capricious (derog.); to have ants in one's pants; hyperactive; adventurous and uncontrollable
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 人间地狱 / 人間地獄] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time
清廉[qīng lián, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ, 清廉] honest; uncorrupted
灯盏[dēng zhǎn, ㄉㄥ ㄓㄢˇ, 灯盏 / 燈盏] lantern; uncovered oil lamp
矫情[jiǎo qíng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 矫情 / 矯情] maverick; deliberately unconventional; to conceal the whole story
非标准[fēi biāo zhǔn, ㄈㄟ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 非标准 / 非標準] nonstandard; unconventional
悍然不顾[hàn rán bù gù, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, 悍然不顾 / 悍然不顧] outrageous and unconventional (成语 saw); flying in the face of (authority, convention, public opinion etc)
[guǎng, ㄍㄨㄤˇ, 犷 / 獷] rough; uncouth; boorish
沉默[chén mò, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ, 沉默] silence; uncommunicative
昏睡[hūn shuì, ㄏㄨㄣ ㄕㄨㄟˋ, 昏睡] sleep; drowse when unconscious; lethargic sleep; lethargy
[chǎng, ㄔㄤˇ, 敞] spacious; uncovered
昏迷不醒[hūn mí bù xǐng, ㄏㄨㄣ ㄇㄧˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˇ, 昏迷不醒] stay unconcious
孤证不立[gū zhèng bù lì, ㄍㄨ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 孤证不立 / 孤證不立] unacceptable as uncorroborated evidence (in law or in textual criticism)
不自觉[bù zì jué, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, 不自觉 / 不自覺] unaware; unconscious of sth
不妥协[bù tuǒ xié, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ, 不妥协 / 不妥協] uncompromising
不知不觉[bù zhī bù jué, ㄅㄨˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 不知不觉 / 不知不覺] unconsciously; unwittingly
不舒适[bù shū shì, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄕˋ, 不舒适 / 不舒適] uncomfortable
不觉[bù jué, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 不觉 / 不覺] unconsciously
不随意[bù suí yì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 不随意 / 不隨意] unconscious; involuntary
[wù, ˋ, 卼] uncomfortable; unsteady
失去意识[shī qù yì shí, ㄕ ㄑㄩˋ ㄧˋ ㄕˊ, 失去意识 / 失去意識] unconscious
放荡[fàng dàng, ㄈㄤˋ ㄉㄤˋ, 放荡 / 放蕩] unconventional
未经证实[wèi jīng zhèng shí, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄥˋ ㄕˊ, 未经证实 / 未經證實] unconfirmed
潜意识[qián yì shí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˋ ㄕˊ, 潜意识 / 潛意識] unconscious mind
稀有[xī yǒu, ㄒㄧ ㄧㄡˇ, 稀有] uncommon
无意识[wú yì shí, ˊ ㄧˋ ㄕˊ, 无意识 / 無意識] unconsciously
违宪[wéi xiàn, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˋ, 违宪 / 違憲] unconstitutional

unco ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light
アンカバー[, ankaba-] (n) {comp} UnCover
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
コレクティブアンコンシャス[, korekuteibuankonshasu] (n) collective unconscious
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable
ダサ男;ださ男[ださお(ださ男);ダサお(ダサ男), dasao ( dasa otoko ); dasa o ( dasa otoko )] (n) (sl) (See ださい) an uncool man; dork; geek; dweeb; nerd
ちんけ;チンケ[, chinke ; chinke] (adj-na) worst; poor and boring; uncool
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P)
のこのこ[, nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P)
めそめそ[, mesomeso] (adv,n,vs) (on-mim) uncontrolled weeping; sobbing
一概に[いちがいに, ichigaini] (adv) unconditionally; as a rule; (P)
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably
一軸圧縮強さ[いちじくあっしゅくつよさ, ichijikuasshukutsuyosa] (n) unconfined compression strength
一軸圧縮試験[いちじくあっしゅくしけん, ichijikuasshukushiken] (n) unconfined compression test
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original
不可算[ふかさん, fukasan] (n) (abbr) {ling} (See 不可算名詞) uncountable
不徹底[ふてってい, futettei] (adj-na,n) inconsistent; illogical; unconvincing; not thorough; indefinite; half-way
不換紙幣[ふかんしへい, fukanshihei] (n) unconvertible paper money; fiat money
不正規戦[ふせいきせん, fuseikisen] (n) unconventional warfare
伸張;伸暢;伸長[しんちょう, shinchou] (n,vs,adj-no) expansion; extension; elongation; stretching; uncompression
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n,adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional
割り切れない[わりきれない, warikirenai] (adj-i) indivisible; unconvincing; incomprehensible; unaccounted for
半意識[はんいしき, han'ishiki] (n,adj-no) (1) semiconsciousness; half-consciousness; (2) unconsciousness; (3) subconsciousness
単独決算[たんどくけっさん, tandokukessan] (n) unconsolidated balance sheet; single-company balance sheet
収まりがつかない[おさまりがつかない, osamarigatsukanai] (exp) getting nowhere; becoming uncontrollable; getting out of hand; remaining unsatisfied
取り澄ます;取澄ます[とりすます, torisumasu] (v5s,vi) to look unconcerned; to assume a composed look
地無し管[じなしかん, jinashikan] (n) uncoated bamboo flute
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem
奔放自在[ほんぽうじざい, honpoujizai] (n,adj-na) free and uncontrolled; behaving with abandon; freewheeling; totally uninhibited
寡黙[かもく, kamoku] (adj-na) silent (person); shy; taciturn; reticent; uncommunicative; (P)
常識はずれ;常識外れ[じょうしきはずれ, joushikihazure] (adj-no,adj-na,n) unconventional; eccentric; offbeat; aberrant; outlandish; crazy
平ちゃら[へいちゃら;へっちゃら, heichara ; hecchara] (n,adj-na) coolness; calmness; composure; unconcern
平気[へいき, heiki] (adj-na,n) coolness; calmness; composure; unconcern; (P)
座視;坐視[ざし, zashi] (n,vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンカバー[あんかばー, ankaba-] UnCover
未収集データ[みしゅうしゅうデータ, mishuushuu de-ta] uncollected data
無条件文[むじょうけんぶん, mujoukenbun] imperative statement, unconditional statement
無条件飛越し命令[むじょうけんとびこしめいれい, mujoukentobikoshimeirei] unconditional jump instruction

unco ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลักเอลื่อ[adj.] (alak-aleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อาหลักอาเหลื่อ[adj.] (ālak-āleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อลัชชี[adj.] (alatchī) EN: shameless ; unconventional FR: sans complexe
อนันต์นับไม่ได้[adj.] (anan nap ma) EN: non-denumerable ; uncountable FR:
อนิยม-[pref. (adj.)] (aniyama-) EN: transitory ; unconventional ; unusual ; non-conforming FR:
อสัญ-[pref.] (asanya-) EN: unconscious FR:
อสัญญี[adj.] (asanyī) EN: unconscious ; insensible FR:
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal ; announce FR: ouvrir ; découvrir
แฉโพย[v.] (chaēphōi) EN: reveal a secret ; uncover an account FR: jouer cartes sur table
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.) FR:
ฉีกแนว[adj.] (chīk naēo) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd FR: unique
ชินชา[adj.] (chinchā) EN: apathetic ; indifferent ; unconcerned FR:
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached ; passive FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[adj.] (choēimoēi) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive FR: passif ; inactif ; indifférent
ดะ[adv.] (da) EN: indiscriminately ; without control ; uncontrollably FR: sans limite
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
ดินสำลี[n.] (dinsamlī) EN: guncotton ; highly explosive gunpowder ; dynamite FR:
ดิบ[adj.] (dip) EN: uncooked ; raw ; half-cooked FR: cru
โดยไม่มีข้อแม้[adv.] (dōi mai mī ) EN: unconditionally FR: sans condition
โดยไม่มีเงื่อนไข[X] (dōi mai mī ) EN: unconditional FR: inconditionnel ; sans condition
โดยไม่รู้สึกตัว[adv.] (dōi mai rūs) EN: unconsciously FR:
โดยไม่รู้ตัว[adv.] (dōi mai rūt) EN: unconsciously ; unawarely FR: inconsciemment ; sans le savoir
โดยปราศจากข้อผูกพัน[adv.] (dōi prātsaj) EN: unconditionally FR:
ดูดาย[adj.] (dūdāi) EN: indifferent ; unconcerned ; not taking any interest ; disinterested FR:
ดูดอมดูดาย[v.] (dūdømdūdāi) EN: be indifferent ; be unconcerned FR:
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: uncomfortable ; uneasy ; cramped ; suffocating FR: gêné ; mal à l'aise ; oppressé ; étouffant
อึดอัดใจ[adj.] (eut-at jai) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
เฝื่อน[adj.] (feūoen) EN: disconcerted ; uncomfortable FR:
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox FR:
แหกคอก[adj.] (haēkkhøk) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric FR:
ห่มดอง[n.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder ; way of draping a monk's robe to leave the right arm uncovered FR:
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly FR: obstinément
หัวราน้ำ[adj.] (hūarānām) EN: dead drunk ; unconcious from drinking FR:
อิหลักอิเหลื่อ[adj.] (ilak-ileūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
อีหลักอีเหลื่อ[adj.] (īlak-īleūa) EN: uncomfortable ; uneasy FR:
จิตไร้สำนึก [n.] (jitraisamne) EN: unconscious ; mind's hidden part FR: inconscience [f]
จิตใต้สำนึก[n.] (jittāisamne) EN: subconscious mind ; subconscious ; unconscious part of the mind FR: subconscient [m]
แก่น[adj.] (kaen) EN: naughty ; stubborn ; uncontrollable FR:

unco ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Raubbau {m}careless working; unconsidered exhaustion
konkurrenzfähig; wettbewerbsfähig {adj} | konkurrenzfähiger | am konkurrenzfähigsten | nicht konkurrenzfähig; nicht wettbewerbsfähigcompetitive | more competitive | most competitive | uncompetitive
Brauch {m} | es ist Brauch, etw. zu tunconvention | it is the convention to do sth.
Missbehagen {n}uncomfortable feeling
reizlos {adj} | reizloser | am reizlosestenuncomely | uncomelier | uncomeliest
reizlos {adv}uncomelily
unbehaglich; unbequem; mulmig {adj} | unbehaglicher; unbequemer; mulmiger | am unbehaglichsten; am unbequemsten; am mulmigstenuncomfortable | more uncomfortable | most uncomfortable
verschlossen {adv}uncommunicatively
kompromisslos {adj} | kompromissloser | am kompromisslosestenuncompromising | more uncompromising | most uncompromising
kompromisslos {adv}uncompromisingly
unbekümmert {adj} | unbekümmerter | am unbekümmertestenunconcerned | more unconcerned | most unconcerned
besinnungslos; bewusstlos {adj} | bewusstlos zusammenbrechen | bewusstlos liegen bleibenunconscious | to collapse unconscious | to lie unconscious
unbewusst {adj} | unbewusster | am unbewusstestenunconscious | more unconscious | most unconscious
verfassungswidrig; nicht verfassungsgemäß {adj} | verfassungswidriger | am verfassungswidrigstenunconstitutional | more unconstitutional | most unconstitutional
hemmungslos {adj} | hemmungsloser | am hemmungslosestenuncontrolled | more uncontrolled | most uncontrolled
Rohkost {f}uncooked vegetarian food; raw fruit and vegetables
Entkuppler {m}uncoupler
unhöflich {adv}uncourtly
Grobheit {f}uncouthness
grob {adv}uncouthly
ungedeckt {adj} (Scheck)uncovered (cheque; check)
unverbürgt {adj}unconfirmed; unvouched

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unco
Back to top