ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uninterested

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uninterested*, -uninterested-

uninterested ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uninterested (adj.) ซึ่งไม่สนใจ See also: วางเฉย, เฉยเมย, ไม่สนใจใยดี Syn. bored Ops. interested
English-Thai: HOPE Dictionary
uninterested(อันอิน'เทอเรสทิด) adj. ไม่สนใจ,เมินเฉย,เบื่อหน่าย,ไม่มีความสนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And uninterested in the cultures of the world?และไม่สนใจเรื่องราวโลกภายนอก
A challenger uninterested in a hero's send-off.ผู้ท้าชิงไม่สนใจ ในวีรบุรุษส่งออก
I cannot begin to tell you how uninterested, no, positively sickened I am at the thought of visiting your dollar-printing machine.ฉันไม่อาจเริ่มต้นบอกคุณว่าไม่สนใจ ฉันไม่ชอบไม่เคย คิดที่จะไปเยี่ยมเยือน เครื่องปั๊มธนบัตรดอลล่าร์ของคุณ

uninterested ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内疎外親[ないそがいしん, naisogaishin] (exp) superficially cordial but actually uninterested
詰まらなさそう[つまらなさそう, tsumaranasasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなそう) bored; bored-looking; uninterested
詰まらなそう[つまらなそう, tsumaranasou] (adj-na) (uk) (See 詰まらなさそう) bored; bored-looking; uninterested
気がない;気が無い[きがない, kiganai] (exp) (1) (See 気のない) to be uninterested; (adj-f) (2) indifferent; listless
淡々(P);淡淡;澹々;澹澹[たんたん, tantan] (adj-t,adv-to) (1) uninterested; unconcerned; indifferent; (2) plain; light; simple; bland; (3) flowing gently; (P)

uninterested ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เอาใจใส่[adj.] (mai aojaisa) EN: inattentive ; uninterested ; careless FR: indifférent ; insoucieux
ไม่สนใจ[adj.] (mai sonjai) EN: not interested ; uninterested ; indifferent ; disinterested FR: indifférent
ไม่ไยดี[adj.] (mai yaidī) EN: indifferent ; apathetic ; unconcerned ; uninterested FR: indifférent
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of FR: être fatigué de ; en avoir assez de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uninterested
Back to top