ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concealed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concealed*, -concealed-

concealed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concealed (adj.) ซึ่งปกปิด See also: ซึ่งแฝงเร้น, ซึ่งซ่อน, ที่มองไม่เห็น
concealed (adj.) ลึกลับ See also: ลี้ลับ, ซ่อนเร้น Syn. mystical, secret Ops. clear, manifest
concealed (adj.) ลึกลับ See also: ซึ่งซ่อนเร้นอยู่, ซึ่งแอบแฝงอยู่ Syn. furtive, hidden, secret
concealed (adj.) ซึ่งลี้ลับ See also: ซึ่งซ่อนเร้น, ซึ่งแอบแฝง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concealed actนิติกรรมอำพราง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concealedมีเลือดออกแต่ไม่เห็น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิด (adv.) concealed See also: covered
เอกสารปกปิด (n.) concealed documents See also: confidential papers

concealed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 盘龙卧虎 / 盤龍臥虎] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent
卧虎[wò hǔ, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 卧虎 / 臥虎] crouching tiger; fig. major figure in hiding; concealed talent
狼井[láng jǐng, ㄌㄤˊ ㄐㄧㄥˇ, 狼井] wolf trap (trou de loup), medieval defensive trap consisting of a concealed pit with sharp spikes
掩藏[yǎn cáng, ㄧㄢˇ ㄘㄤˊ, 掩藏] hidden; covered; concealed
潜藏[qián cáng, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄤˊ, 潜藏 / 潛藏] hidden beneath the surface; buried and concealed

concealed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディープスロート[, dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio)
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock)
隠しマイク[かくしマイク, kakushi maiku] (n) concealed microphone; bug
隠し縫い[かくしぬい, kakushinui] (n) concealed seams
隠し釘;隠しくぎ[かくしくぎ, kakushikugi] (n) concealed nail
隠匿物資[いんとくぶっし, intokubusshi] (n) concealed materials
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P)
隠し[かくし, kakushi] (pref) (1) hidden; secret; concealed; (2) pocket
隠れ[かくれ, kakure] (n-pref,n) (1) hidden; concealed; unknown; crypto-; (n) (2) (See お隠れ) passing away; dying; death
露;露わ(io);顕[あらわ, arawa] (adj-na) (1) exposed; scanty; bare; unconcealed; naked; (2) public; open

concealed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำพราง[adj.] (amphrāng) EN: spurious ; disguised ; concealed FR:
เอกสารปกปิด[n. exp.] (ēkkasān pok) EN: concealed documents ; confidential papers FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
กั๊ก[v.] (kak) EN: keep concealed ; bet each way FR:
เคลือบแฝง[adj.] (khleūapfaēn) EN: concealed ; hidden ; veiled FR: caché
คุยห-[pref.] (khuiha-) EN: concealed FR:
ลึกลับซับซ้อน[adj.] (leuklap sap) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult FR: mystérieux ; secret ; occulte
มิด[adj.] (mit) EN: concealed ; covered ; tight ; close FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet
มิดชิด[X] (mitchit) EN: entirely concealed ; completely covered over FR:
มิดเม้น[adj.] (mitmēn) EN: completely concealed FR:
นิติกรรมอำพราง[n. exp.] (nitikam amp) EN: spurious act ; disguised act ; legal subterfuge ; concealed act FR:
นิติกรรมอำพราง[n. exp.] (nitikam phr) EN: concealed act ; legal subterfuge FR:
ลักปิดลักเปิด[adj.] (lakkapitlak) EN: scurvy ; half-concealed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concealed
Back to top