ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

withdrawn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *withdrawn*, -withdrawn-

withdrawn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
withdrawn (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ withdraw
withdrawn (adj.) ซึ่งครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว See also: ซึ่งเก็บเนื้อเก็บตัว, ซึ่งไม่ชอบเข้าสังคม Syn. aloof, introverted, remote Ops. intimate, sociable, unreserved
withdrawnness (n.) การครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว See also: การไม่ชอบเข้าสังคม, การเก็บเนื้อเก็บตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก,ถอนคำ,ยกเลิก,เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก็บเนื้อเก็บตัว (v.) be withdrawn from See also: isolate, confine Syn. เก็บตัว Ops. แสดงตัว, เปิดเผยตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If he has withdrawn his high opinion of you, why should you care?ถ้าเขาจะถอนความคิดดีๆ เกี่ยวกับเธอไปแล้ว เธอจะไปสนใจอะไรเขาล่ะ
Raoul, son of Athos, had withdrawn his request to join the Musketeers.ราอูลถอนใบสมัครเข้าหน่วยองครักษ์
It appears the funds are being withdrawn as we speak.ตอนนี้เงินทั้งหมดก็ถูกถอนไปแล้วด้วยครับ
Furthermore, be aware that my nephew has withdrawn his addresses to someone without family, fortune, importance and fatally tainted by suspicion.ยังไงก็ตาม รู้เอาไว้ด้วยว่า หลานฉันขอถอนข้อเสนอของเขา จากผู้หญิงที่ไม่มีครอบครัว ไม่มีเงิน ไม่มีความสำคัญ และก็ถูกสงสัยว่าจะด่างพร้อย
You will have your forces withdrawn from around my country,ท่านต้องสั่งการให้ถอนกองกำลัง ของท่านออกจากประเทศของผม
He's, um, been withdrawn lately.เอ่อ เมื่อคืนนี้ เขามีอารการ เอ่อ รุกรี้รุกรน รุกรี้รุกรน
I have never withdrawn from a match.ข้าไม่เคยถอนตัวจากการประลอง
Were withdrawn from cape gloucester.ก็ได้ถอนกำลังออกจากแหลมกลัสเตอร์
He's withdrawn the allegation.เขาถอนแจ้งความของเขา
He didn't get moody or withdrawn or anything?เขาไม่ได้หงุดหงิด หรืออยู่ในโลกส่วนตัวหรืออย่างอื่นเลยหรือ
I should have withdrawn from the race when I got the lead in the musical.ฉันควรจะถอนตัวจากการแข่งนี้ ในเมื่อฉันเป็นหัวหน้าในชมรมเพลงอยู่แล้ว
Josh's parents said he's been withdrawn since Bailey's suicide.พ่อแม่ของจอชบอกว่า เขาโดนถอดจากหน้าที่เมื่อเบลี่ย์ฆ่าตัวตาย

withdrawn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn

withdrawn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บเนื้อเก็บตัว[v.] (kepneūakept) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial ; live a very secluded life FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
คนเก็บกด[n. exp.] (khon kep ko) EN: withdrawn person ; suppressed person FR:
ซึมกระทือ[adj.] (seum krathe) EN: withdrawn ; half-dead ; spiritless ; lifeless FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า withdrawn
Back to top