ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfinished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfinished*, -unfinished-

unfinished ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfinished (adj.) ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น See also: ซึ่งยังไม่สมบูรณ, ซึ่งคั่งค้าง Syn. incomplete, unaccomplished Ops. complete, accomplished
English-Thai: Nontri Dictionary
unfinished(adj) ไม่ได้ขัดเงา,ไม่ได้เสริมแต่ง,ยังไม่เสร็จ,ไม่สมบูรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาราคาซัง (adj.) unfinished See also: undone, pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่
ติดอยู่ (adj.) unfinished See also: undone, pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง
ค้าง (v.) be unfinished See also: remain, be unsettled, be incomplete, be undone Syn. หยุด, ชะงัก
ค้างอยู่ (v.) be unfinished See also: abandon half-way
ค้างเติ่ง (v.) be unfinished See also: be unsettled, be incomplete, be undone
คาราคาซัง (v.) be unfinished See also: be undone, be pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่
ติดอยู่ (v.) be unfinished See also: be undone, be pending, be incomplete Syn. คั่งค้าง
หยุด (v.) be unfinished See also: remain, be unsettled, be incomplete, be undone Syn. ชะงัก
เริด (v.) be unfinished See also: abandon half-way Syn. ค้างอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd hate to see his work go unfinished because of budget constraints.ฉันไม่อยากเห็นโครงการของเขาถูกยุบเพราะเรื่องงบประมาณ
I still have unfinished businessผมมีเรื่องยังทำไม่เสร็จ
We were playing the unfinished symphony. Yeah.ใช่ เราเล่นเพลง"บทเพลงที่ไม่มีจบ"
The unfinished pyramid.ปีรมิตที่ยังสร้างไม่เสร็จ.
He must have been working on this unfinished puzzle for a while.เขาต้องนั่งเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ อยู่สักพัก
First, I have some unfinished business.ก่อนอื่น ฉันยังมีงานที่ต้องสะสาง.
I think I know what my unfinished business is.ฉันคิดว่าฉันรู้แล้ว ห่วงที่ติดค้างอยู่คืออะไร
I just have a little unfinished work to take care of.ผมยังมีงานค้างที่ต้องทำนิดหน่อยนะ
There are still some unfinished ceremonial procedures, Jeonha (your Majesty)นี้ยังไม่เสร็จพิธีการนะเพคะ
Yah! There are still some unfinished ceremonial procedures...นี่ พิธีการยังไม่สิ้นสุด
Look, I got some unfinished business outside the officeฟังนะ ฉันมีธุระต้องทำค้างอยู่ นอกออฟฟิศ
We have some unfinished business.เรามีธุระที่ค้างคากัน

unfinished ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
余留事务[yú liú shì wù, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕˋ ˋ, 余留事务 / 餘留事務] unfinished business
[cū, ㄘㄨ, 粗] coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude
半途而废[bàn tú ér fèi, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ ㄦˊ ㄈㄟˋ, 半途而废 / 半途而廢] give up halfway; leave sth; unfinished
半半拉拉[bàn bàn lā lā, ㄅㄢˋ ㄅㄢˋ ㄌㄚ ㄌㄚ, 半半拉拉] incomplete; unfinished
余留[yú liú, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ, 余留 / 餘留] remainder; fractional part (after the decimal point); unfinished
未了[wèi liǎo, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ, 未了] unfinished; outstanding (business); unfulfilled
[cū, ㄘㄨ, 麄] variant of 粗, coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude

unfinished ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やりっぱ[, yarippa] (n) (abbr) (sl) (See やりっぱなし) leave unfinished or incomplete
尻切れ蜻蛉[しりきれとんぼ, shirikiretonbo] (n) leaving unfinished; unfinished ending
尻抜け[しりぬけ, shirinuke] (n) forgetfulness; leaving things unfinished
打ち掛け;裲襠;打掛け;打掛[うちかけ, uchikake] (n) (1) women's bridal robe with trailing skirts worn over a kimono; (2) (打ち掛け only) ending play for the day; leaving a game unfinished (esp. Go)
指し掛け[さしかけ, sashikake] (n) unfinished game of shogi
書き掛け;書きかけ[かきかけ, kakikake] (adj-no) unfinished
為残す[しのこす, shinokosu] (v5s,vt) to leave unfinished
白木[しらき, shiraki] (n) plain wood; unfinished woodwork
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream
やりっ放し;遣りっ放し[やりっぱなし, yarippanashi] (adj-no,adj-na) unfinished; incomplete
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na,n,adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P)
未処分[みしょぶん, mishobun] (n) unsettled; unfinished; undivided (profits)
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible
遣り掛け[やりかけ, yarikake] (n) (uk) unfinished; in progress

unfinished ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหินเห่อ[v.] (hoēnhoē) EN: be unfinished ; be hung up FR:
คา[v.] (khā) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; remain unfinished FR: bloquer ; coincer
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone ; left unfinished FR: être inachevé ; être interrompu
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: unfinished ; overdue ; behind schedule FR: en retard
ค้างเติ่ง[v. (loc.)] (khāngtoeng) EN: be unfinished ; get stuck ; be hung up FR:
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsan) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[adv.] (khreung-khr) EN: partially ; unfinished ; incompletely FR:
งานคั่งค้าง[n. exp.] (ngān khangk) EN: unfinished work FR: travail inachevé [m]
งานที่ค้างอยู่[n. exp.] (ngān thī kh) EN: unfinished work FR:
ทำครึ่ง ๆ กลาง ๆ = ทำครึ่งๆ กลางๆ[v. exp.] (tham khreun) EN: do halfway ; leave unfinished FR: faire à moitiè
ติดพัน[adj.] (titphan) EN: unfinished ; still going on FR:
ยังไม่เสร็จ[adj.] (yang mai se) EN: unfinished ; still not finished FR: en cours ; pas encore prêt ; pas fini ; pas terminé ; ce n'est pas terminé

unfinished ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rohzustand {n}raw state; unfinished state
unfertig {adj}unfinished

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfinished
Back to top