ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conciliatory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conciliatory*, -conciliatory-

conciliatory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conciliatory (adj.) มีแนวโน้มที่เป็นมิตร Syn. friendly
English-Thai: HOPE Dictionary
conciliatory(คันซิล'ลีอะโทรี) adj.เป็นการไกล่เกลี่ย, See also: conciliatoriness n. ดูconciliatory, Syn. placatory,compromising,conciliative
English-Thai: Nontri Dictionary
conciliatory(adj) ซึ่งประนีประนอมกัน,ซึ่งผูกไมตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
ESPECIALLY AFTER MY MANY CONCILIATORY GESTURESโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ความพยายามจะคืนดีของฉัน
Because after our conciliatory dinner,เพราะหลังจากการประนีประนอมในมื้อเย็นของเรา
I have faith in your reconciliatory navigational skills.ฉันเชื่อมั่นในไหวพริบ การบังคับเรือที่ชำนาญของนาย

conciliatory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和解[hé jiě, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ, 和解] conciliatory; become reconciled

conciliatory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
互譲的[ごじょうてき, gojouteki] (adj-na) conciliatory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conciliatory
Back to top