ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rigid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rigid*, -rigid-

rigid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rigid (adj.) แข็ง Syn. stiff, unbending
rigid (adj.) ไม่ยืดหยุ่น Syn. inflexible
rigid (adj.) เข้มงวด See also: ไม่ผ่อนปรน Syn. fixed, strict
rigidify (vt.) ทำให้แข็ง Syn. firm, stiffen Ops. soften
rigidity (n.) ความเข้มงวด See also: ความตายตัว, ความไม่ยืดหยุ่น Syn. firmness, inflexibility
rigidly (adv.) โดยไม่ยืดหยุ่น See also: อย่างไม่ประนีประนอม, อย่างไม่ยินยอม, อย่างเหนียวแน่น Syn. obstinately, firmly, steadfastly Ops. compromisingly, conciliatorily, flexibly
rigidness (n.) ความเข้มงวด See also: ความตายตัว, ความไม่ยืดหยุ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
rigid(ริจ'จิด) adj. แข็ง,ตายตัว,ไม่ยอม,ดื้อ,ไม่ยืดหยุ่น,เข้มงวด,กวดขัน, See also: rigidity,rigidness n. rigidly adv., Syn. hard,inflexible
English-Thai: Nontri Dictionary
rigid(adj) เข้มงวด,แข็งแกร่ง,กวดขัน,ตายตัว,ดื้อ
rigidity(n) ความเข้มงวด,ความแข็งแกร่ง,ความกวดขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rigidแข็งเกร็ง, แข็งทื่อ, แข็งงอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity๑. สภาพแข็งเกร็ง, สภาพแข็งทื่อ, สภาพแข็งงอ [มีความหมายเหมือนกับ rigor ๒]๒. (จิตเวช.) ความไม่ยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rigid bodyวัตถุแข็งเกร็ง, วัตถุที่มีรูปทรงแน่นอน ระยะห่างระหว่างจุดต่าง ๆ บนวัตถุคงตัว และวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเคลื่อนที่หรือมีแรงกระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
screech owl (n.) นกเค้าแมวขนาดเล็กตระกูล Strigidae มีกระจุกขนคล้ายเขา See also: นกเค้าแมวร้องเสียงแหลมและดัง
แข็งทื่อ (v.) be rigid See also: be solid, be stiff
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But your girlis rigid like a twig.แต่ลูกสาวของคุณเป็นเยือกเย็นเหมือนกิ่งไม้
Plus, most mental facilities are very rigid about the amount of phone ?แถม สถาบันทางจิตส่วนใหญ่จำกัดสิทธิการโทรวันละครั้ง
In truth, they yearn for the bondage of social order, rigid laws, materialism.ในความจริง พวกเขากระหายอยากจองจำ ต่อสังคมอื่น กฏหมายเคร่งครัด วัตถุนิยม
So many of the corporate monsters out there are very rigid in their policies, and that's the last thing that we want to do.การดำเนินงานรูปแบบบูติค - จะได้เอาใจสมาชิกได้เยอะ - ใช่
Yeah, well, despite the luxury of two rigid plastic chairs in Dylan's room, the Sandman has proven a bit elusive.ใช่ มีเก้าอี้พลาสติก ที่ดูดีอยู่สองตัว ในห้องของดีแลน ภารโรงก็ยังคงจะ จัดหาอะไรให้ไม่ได้
In brief, this rigid impetus projectโปรเจคนี้อาจจะเกิดปัญหาได้ครับ
I didn't realize the grammar was so rigid in the ice-cream business.โอ้... ไม่รู้เลยว่าไวยากรณ์ จะต้องเป๊ะขนาดนี้ ในธุรกิจไอศครีมอ่ะนะ
Listen to me, there is a very rigid performing arts hierarchy at NYADA, and show choir is, like, it's the lowest of the low.ฟังฉันนะ ในเนียอาด้า หนะ ถูกแบ่งชนชั้นในการแสดงทางศิลปะอย่างเข้มงวด แล้วชมรมขับร้องประสานเสียงหนะ มันอยู่ต่ำซะยิ่งกว่าต่ำที่สุดอีกนะ
There's still some stickiness between the molecules, but not enough to lock them into a rigid solid.แต่ไม่เพียงพอที่จะล็อคพวกเขา เป็นแข็งที่เป็นของแข็ง นั่นคือสิ่งที่ทำให้สิ่งที่เป็นของเหลว
I need a small tube, something rigid the size of my finger.ฉันต้องใช้ท่อเล็กๆ ท่อแข็งขนาดประมาณนิ้วฉันเนี่ย
Mordo's soul is rigid and unmovable, forged by the fires of his youth.มอร์โดมีจิตที่เที่ยง ไม่บิดเบือน วัยเยาว์หล่อหลอมเขามาเช่นนั้น
Rigid bodywork, classy styling.ตัวถังแข็งแรงมาก ถือว่าเป็นรถที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว

rigid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚架[gāng jià, ㄍㄤ ㄐㄧㄚˋ, 刚架 / 剛架] rigid frame
刚体[gāng tǐ, ㄍㄤ ㄊㄧˇ, 刚体 / 剛體] rigid body
硬化[yìng huà, ˋ ㄏㄨㄚˋ, 硬化] to harden; hardening; sclerosis; fig. to become rigid or inflexible in opinions; to ossify
僵化[jiāng huà, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚˋ, 僵化 / 殭化] become rigid
松软[sōng ruǎn, ㄙㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ, 松软 / 鬆軟] flexible (not rigid); spongey; soft or runny (not set hard); loose (soil)
性冷感[xìng lěng gǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄥˇ ㄍㄢˇ, 性冷感] frigidity (lack of libido)
[qī, ㄑㄧ, 凄] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 僵] rigid; deadlock; stiff (corpse)
刚性[gāng xìng, ㄍㄤ ㄒㄧㄥˋ, 刚性 / 剛性] rigidity
拘执[jū zhí, ㄐㄩ ㄓˊ, 拘执 / 拘執] rigid; inflexible
死板[sǐ bǎn, ㄙˇ ㄅㄢˇ, 死板] rigid; inflexible
直僵[zhí jiāng, ㄓˊ ㄐㄧㄤ, 直僵 / 直殭] rigid; stiff
死硬[sǐ yìng, ㄙˇ ˋ, 死硬] stiff; rigid; obstinate

rigid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
垂直思考[すいちょくしこう, suichokushikou] (n) rigid (stereotypical) thinking that adheres to preconceived notions
堅剛[けんごう, kengou] (n) (obsc) firm and unyielding; rigid
フリジディティー[, furijideitei-] (n) frigidity
不感症[ふかんしょう, fukanshou] (n) sexual frigidity
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
冷ややかさ[ひややかさ, hiyayakasa] (n) coldness; frigidity; indifference
凛;凜[りん, rin] (adj-t,adv-to) (1) cold; frigid; bracing; (2) dignified
凛々;凛凛[りんりん, rinrin] (adj-t,adv-to) (1) severe; intense; awe-inspiring; commanding; (2) biting; bitter (cold); piercing; frigid
剛性[ごうせい, gousei] (n,adj-no) hardness; rigidity
剛直[ごうちょく, gouchoku] (adj-na,n) integrity; moral courage; rigidity
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P)
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure
厳格[げんかく, genkaku] (adj-na,n) severe; rigid; strictness; rigor; rigour; austerity; (P)
厳正[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness
寒帯[かんたい, kantai] (n) frigid zone or belt
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness
杜松[ねず;ネズ, nezu ; nezu] (n) (uk) Juniperus rigida
硬直[こうちょく, kouchoku] (n,vs) stiffening; rigidity; rigor; stiffness; ossification; petrification; (P)
窮屈[きゅうくつ, kyuukutsu] (adj-na,n) narrow; tight; stiff; rigid; uneasy; formal; constrained; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
形状保存変換[けいじょうほぞんへんかん, keijouhozonhenkan] rigid-body transformation

rigid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aoja) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid FR: prendre au sérieux
การเคลื่อนที่คงรูป [n. exp.] (kān khleūoe) EN: rigid motion FR:
แข็งทื่อ[v.] (khaeng theū) EN: be rigid ; be solid , be stiff FR: raidir
แข็งทื่อ[adj.] (khaeng theū) EN: stiff ; rigid FR: rigide
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe ; tough ; rigorous ; austere ; harsh ; stern FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เคร่ง[adj.] (khreng) EN: strict ; serious ; strenuous ; rigid ; rigorous ; severe ; stringent FR: strict ; rigoureux
เคร่งครัดในวินัย[v. exp.] (khrengkhrat) EN: be strict in discipline ; enforce rigid discipline FR:
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
เกร็ง[adj.] (kreng) EN: tense ; rigid ; tensed ; stiffened FR: rigide ; crispé ; tendu
ตาย[adj.] (tāi) EN: fixed ; rigid ; inflexible ; stiff FR:
ตายตัว[adj.] (tāitūa) EN: fixed ; rigid ; constant ; stable ; inflexible FR: fixe ; invariable ; constant
วัตถุแข็งเกร็ง[n. exp.] (watthu khae) EN: rigid body FR:
อยู่กับที่[v.] (yū kap thī) EN: fix ; be immovable ; settle ; be rigid FR:
เอื้องสารภี[n. exp.] (eūang sārap) EN: Acampe rigida FR: Acampe rigida
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
กามตายด้าน[n. exp.] (kām tāidān) EN: sexual impotence ; impotence ; frigidity FR: impuissance sexuelle [f] ; impuissance [f]
แข็ง[v.] (khaeng) EN: stiffen ; harden FR: rigidifier ; affermir
เค้า[n.] (khao) EN: Strigidae ; Tytonidae FR:
เขตหนาว[n. exp.] (khēt nāo) EN: frigid zone FR:
ความหนาว[n.] (khwām nāo) EN: coldness FR: froid [m] ; froideur [f] (vx) ; frigidité [f] (vx) ; froidure [f] (vx - litt.)
กระปรอกเล็ก[n. exp.] (kraprøk lek) EN: Drynaria rigidula FR: Drynaria rigidula
หนาว[adj.] (nāo) EN: cold ; cool ; frigid ; gelid ; frozen FR: froid ; glacial ; il fait froid
นกเค้า[n. exp.] (nok khao) EN: Strigidae FR:
ตู้เย็น[n.] (tūyen) EN: fridge ; refrigerator FR: réfrigérateur [m] ; frigo [m] (fam.) ; frigidaire [m] ; chambre frigorifique [f]
เย็นยะเยือก[adj.] (yenyayeūak ) EN: frigid ; freezing ; cold FR:
เยือก[adj.] (yeūak) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid ; extremely cold ; ice-cold ; bone-chilling FR: glacial ; hivernal

rigid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gürtelreifen {m}belted tyre; braced tread tyre; rigid breaker tyre (tire [Am.])
Kupplung {f} | bewegliche Kupplung; elastische Kupplung | starre Kupplungcoupling | flexible coupling | rigid coupling
Drucksteifigkeit {f}compressive rigidity
Frostigkeit {f}frigidness
rigid; rigide; strikt {adj}rigid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rigid
Back to top