ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compromising

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compromising*, -compromising-

compromising ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประนีประนอม (adj.) compromising Syn. ลอมชอม, ออมชอม, รอมชอม, ประนีประนอม

compromising ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不妥协[bù tuǒ xié, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ, 不妥协 / 不妥協] uncompromising

compromising ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
瓜田に履を納れず[かでんにくつをいれず, kadennikutsuwoirezu] (exp) (obs) Avoid compromising situations
美人局[つつもたせ(gikun), tsutsumotase (gikun)] (n) scheme in which a man and woman trick another man into a compromising situation for blackmail; badger game
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
硬骨[こうこつ, koukotsu] (n) (1) (See 軟骨) bone; (adj-no,adj-na,n) (2) firm; uncompromising

compromising ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประนีประนอม[X] (pranīpranøm) EN: compromising FR:
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly FR: obstinément
ไม่ประนีประนอม[adj.] (mai pranīpr) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent FR: inflexible

compromising ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompromisslos {adj} | kompromissloser | am kompromisslosestenuncompromising | more uncompromising | most uncompromising
kompromisslos {adv}uncompromisingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compromising
Back to top