ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

firmly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *firmly*, -firmly-

firmly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
firmly (adv.) อย่างหนักแน่น See also: อย่างมั่นคง, อย่างเหนียวแน่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับหลัก (v.) be firmly fixed See also: be rigid, be stationary Syn. อยู่กับที่, นิ่ง
เป็นปึกแผ่น (adv.) firmly See also: strongly Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร
แน่นแฟ้น (adv.) firmly See also: securely, stably Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น Ops. สั่นคลอน
แน่วแน่ (adv.) firmly See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly Syn. แน่แน่ว
แน่แน่ว (adv.) firmly See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly
กระง่อนกระแง่น (adv.) infirmly See also: shakily, feebly Syn. คลอนแคลน, งอนแง่น Ops. แน่น, มั่นคง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our plans are not yet firmly settled, but I hope, I hope we shall stay some weeks.แผนของเรายังไม่ได้กำหนดแน่นอนครับ แต่ผมหวังว่าพวกเราจะอยู่ซักหลายสัปดาห์
'Ensure all residences are secure 'with all doors and windows firmly locked and barricaded.'ให้แน่ใจว่าผู้อยู่อาศัยทุกคนปลอดภัย' 'โดยตรวจดูหน้าต่างและประตู ตำรวจ... '
Here we go. Second half. With Liverpool firmly in the driving seat.ครึ่งหลัง ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายคุมเกม อย่างเห็นได้ชัด
When I yell "band 10 hut," you snap firmly at attention.เวลาฉันตระโกนหมายเลข 10 คุณต้องตั้งใจฟังนะ
I firmly resolve, with the help of thy grace, to confess my sins..ข้าขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความกรุณาแห่งพระองค์ข้าจะสารภาพบาปที่ข้าได้กระทำลง ไป
The County Board of Supervisors firmly believes we can't allow gangs to dictate the terms by which our young people live.คณะกรรมการฝ่ายบริหารมั่นใจว่า เราจะไม่ยอมให้กลุ่มแก๊ง มีอิทธิพลต่อเด็กในท้องถิ่น
My father was always firmly in control.พ่อผมควบคุมมันได้อย่างดีมาตลอด
Add to that, their hands are already stiff and their minds are firmly set.อีกอย่าง มือของพวกเขาก็แข็ง ความคิดจิตใจก็ถูกปลูกฝังมาแล้ว
Tallahassee firmly believe that you have to blow off steam in Zombieland ...or else you'll lose what's left of your mind.ทาลาฮาสซีเชื่อว่าคุณจะต้องโหวกเหวกบ้างในซอมบี้แลนด์ ...ไม่งั้นคุณจะต้องเสียสติแน่ๆ
I can't say firmly since I didn't see it.ผมคงพูดไม่ได้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ เพราะผมไม่เห็นเหตุการณ์
You see, most people spend their life firmly planted in this world then one day, they go straight to the other side, but we....เธอเห็นมั๊ยะคนอื่นๆใช้ชีวิตวางแผนอย่างมั่นคงในโลกนี้... ..แล้ววันหนึ่ง พวกเขาฝ่าตรงไปยังอีกด้านหนึ่ง แต่เรา
But I firmly believe that the best is still to come.และผมเชื่อเป้นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ดีที่สุดกำลังจะมาถึง

firmly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬要[yìng yào, ˋ ㄧㄠˋ, 硬要] firmly set on doing sth; to insist on doing; determined in one's course of action
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, 踏实 / 踏實] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 小惩大诫 / 小懲大誡] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition
惩前毖后[chéng qián bì hòu, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄡˋ, 惩前毖后 / 懲前毖後] lit. to punish those before to prevent those after (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent them happening again
坚固[jiān gù, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, 坚固 / 堅固] firm; firmly; hard; stable
毅然[yì rán, ㄧˋ ㄖㄢˊ, 毅然] firmly; resolutely; without hesitation
牢牢[láo láo, ㄌㄠˊ ㄌㄠˊ, 牢牢] firmly

firmly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガシッ[, gashitsu] (adv-to) firmly
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto
すぽっと[, supotto] (adv) (on-mim) snugly; tightly; firmly
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P)
動向把握[どうこうはあく, doukouhaaku] (n) grasping the trend; firmly understanding how the situation is developing; getting a good sense of how things are changing
引っ抱える[ひっかかえる, hikkakaeru] (v1,vt) (See 引っ) to hold tightly; to hold firmly
拳々服膺;拳拳服膺[けんけんふくよう, kenkenfukuyou] (n,vs) firmly bear in mind; have something engraved on one's mind (heart)
方針を固める[ほうしんをかためる, houshinwokatameru] (exp,v1) to agree on the principle; to firmly establish a policy
根強い[ねづよい, neduyoi] (adj-i) firmly rooted; deep-seated; (P)
臍を固める;ほぞを固める[ほぞをかためる, hozowokatameru] (exp,v1) to make up one's mind (to do something); to resolve firmly (to do something)
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P)
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might
ぎゅっと[, gyutto] (adv) (on-mim) tightly (squeezing); firmly; hard; (P)
ぐっと[, gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely
抱きすくめる;抱き竦める[だきすくめる, dakisukumeru] (v1,vt) to hug tight; to grasp firmly; to embrace tightly
断然[だんぜん, danzen] (n,adj-t,adv-to) firmly; absolutely; definitely; (P)
犇と;緊と[ひしと, hishito] (adv) (1) (uk) tightly; firmly; fast; (2) sharply; keenly
確と;聢と[しかと;しっかと, shikato ; shikkato] (adv) (1) certainly; for sure; (2) distinctly; clearly; exactly; (3) firmly; tightly
確り(P);聢り[しっかり, shikkari] (adj-na,adv,adv-to,n,vs) (uk) firmly; tightly; reliable; level-headed; steady; (P)

firmly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in FR: être confiant ; être convaincu ; être persuadé
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter
เขม็ง[adv.] (khameng) EN: firmly ; steadily FR:
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: learn by heart ; memorize ; remember ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
กดให้แน่น[v. exp.] (kot hai nae) EN: press firmly FR: presser fermement
กระชับ[adj.] (krachap) EN: tight ; compact ; close-fitting ; fastened firmly ; well-fitting FR: compact
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard ; firmly intend (to) FR: s'entêter ; s'obstiner ; se creuser la tête
แน่น[adv.] (naen) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast FR:
แน่นแฟ้น[adv.] (naenfaēn) EN: firmly ; securely ; stably FR: solidement ; fermement
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily FR: solidement ; fermement
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly FR: résolument
เสถียร[adv.] (sathīen) EN: stably ; firmly ; strongly FR:
ตัดสินใจ[v.] (tatsinjai) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided FR: décider (de) ; se décider (à) ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision ; trancher ; arrêter une décision ; prendre position
อย่างแน่นอน[adv.] (yāng naēnøn) EN: certainly ; surely ; of course ; firmly ; definitely ; absolutely ; decisively FR: fermement ; à coup sûr ; sans faute ; précisément
อย่างเหนียวแน่น[adv.] (yāng nīonae) EN: firmly FR: fermement
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester ; insister
กระง่อนกระแง่น[adv.] (kra-ngǿnkra) EN: infirmly ; shakily ; feebly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า firmly
Back to top