ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unusual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unusual*, -unusual-

unusual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unusual (adj.) ผิดปกติ See also: ผิดจากธรรมดา Syn. uncommon Ops. common
unusual (adj.) ประหลาด See also: แปลกปลอม, Syn. strange Ops. common, usual
unusual (adj.) ไม่ธรรมดา See also: พิเศษ Syn. distinguished, remarkable Ops. ordinary
unusual (adj.) เป็นข้อยกเว้น
unusually (adv.) เป็นพิเศษ See also: อย่างน่าทึ่ง Syn. extraordinarily Ops. ordinarily
unusualness (n.) การผิดจากธรรมดา Syn. peculiarity
English-Thai: HOPE Dictionary
unusual(อันยู'?วล) adj. ผิดธรรมดา,เป็นข้อยกเว้น., See also: unusually adv. unusualness n., Syn. odd,rare,alien
English-Thai: Nontri Dictionary
unusual(adj) ผิดธรรมดา,ผิดปกติ,เป็นข้อยกเว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unusual punishmentการลงโทษอย่างผิดธรรมดา, การลงโทษอย่างวิตถาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดปกติ (adj.) unusual See also: strange, odd, uncommon Syn. แปลกๆ Ops. ปกติ
ผิดปรกติ (adj.) unusual See also: abnormal, irregular, uncommon, offbeat, atypical
ผิดหูผิดตา (adv.) unusual See also: strange (to the eyes/ears) Syn. แปลกตา
แปลกๆ (adj.) unusual See also: strange, odd, uncommon Syn. ผิดปกติ Ops. ปกติ
แปลกปลอม (adj.) unusual See also: strange, odd, uncommon Syn. ผิดปกติ, แปลกๆ Ops. ปกติ
เอาการ (adv.) unusually Syn. เอาเรื่อง
เอาอยู่ (adv.) unusually Syn. เอาการ, เอาเรื่อง
ผิดปรกติ (v.) be unusual See also: be abnormal, be irregular, be uncommon Syn. ไม่ปกติ
ไม่ปกติ (v.) be unusual See also: be abnormal, be irregular, be uncommon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This wasn't an ordinary knife. It had a very unusual carved handle and blade.นี่ไม่ใช่มีดธรรมดา มันมีที่จับแกะสลักผิดปกติอย่างมากและใบมีด
It's a very unusual knife.มันเป็นมีดที่ผิดปกติมาก
But I would ask you, assembled here in this house of God to recognize that we are witnessing something new something so unexpected, so unusual that it is not surprising the government is at a loss.แต่ผมอยากให้พวกเรา ที่มาชุมนุมในบ้านของพระเจ้านี้... ระลึกว่าเรากำลังเห็นสิ่งใหม่บางอย่าง สิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ที่แปลก
This is a very unusual phenomenon.นี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติ อย่างมาก
They're late again. unusual for soldiers.- พวกนั้นมาสายอีกแล้ว
That's a... That's an unusual tactic for a guard dog, but it's effective.เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมาก และได้ผล
This is most unusual and taboo, as you know. But, if you win the gods may be placated if the girl has been purified.นี่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามเจ้าก็รู้แต่ถ้าเจ้าชนะ เทพเจ้าอาจนิ่งเงียบถ้าทำให้นางบริสุทธิ์
It's not unusual because my grandmother hated everybody.เพราะย่าผมเกลียดทุกคน
Um, they say there's been unusual activity on your account.เขาว่ารายการในบัญชีเธอไม่ปกติ
Smitty, have you seen anything unusual at all?สมิธตี้ นายเห็นอะไรแปลก ๆ บ้างไหม
That's an unusual cat, my man.แมวนี่หน้าตาบ้องแบ๊วจัง
I hope you don't mind us starting without you... but there was the question of unusual expenses, both here in the office... and at the hotel.เผอิญเรากังขาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่ธรรมดา ทั้งที่ออฟฟิศนี้ และที่โรงแรม

unusual ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, 跨越式] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development
殊致[shū zhì, ㄕㄨ ㄓˋ, 殊致] different; unusual scene
异状[yì zhuàng, ㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, 异状 / 異狀] unusual state; different condition
特别[tè bié, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, 特别 / 特別] especially; special; particular; unusual
出奇[chū qí, ㄔㄨ ㄑㄧˊ, 出奇] extraordinary; exceptional; unusual
真怪[zhēn guài, ㄓㄣ ㄍㄨㄞˋ, 真怪] odd; unusual; I can't believe that ...
非凡[fēi fán, ㄈㄟ ㄈㄢˊ, 非凡] out of the ordinary; unusually (good, talented etc)
不平常[bù píng cháng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ, 不平常] remarkable; remarkably; unusual
不寻常[bù xún cháng, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄣˊ ㄔㄤˊ, 不寻常 / 不尋常] unusual; curious; somewhat extraordinary
别致[bié zhì, ㄅㄧㄝˊ ㄓˋ, 别致 / 別致] unusual, unique
反常[fǎn cháng, ㄈㄢˇ ㄔㄤˊ, 反常] unusual; abnormal
非常[fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ, 非常] unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional

unusual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仙骨;薦骨[せんこつ, senkotsu] (n,adj-no) (1) sacrum; sacral bone; (2) (仙骨 only) hermitry; appearance of an hermit; unworldliness; unusual physique; outstanding appearance
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P)
奇岩;奇巌[きがん, kigan] (n) strangely shaped rocks; massive rock of unusual shape
奇祭[きさい, kisai] (n) strange festival; festival with bizarre or unusual ritual
異な[いな, ina] (adj-pn) strange; odd; unusual
異なり[ことなり, kotonari] (adj-f) unlike; unique; unusual
異装[いそう, isou] (n) unusual clothing; strange way of dressing up; prohibited form of dress
異風[いふう, ifuu] (n) unusual customs
英才;穎才;鋭才[えいさい, eisai] (n) (1) genius; brilliance; unusual talent; (2) gifted person; person of unusual talent
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious
ユニーク(P);ユーニーク[, yuni-ku (P); yu-ni-ku] (adj-na,n) unique; individual; original; unusual; (P)
らしくない[, rashikunai] (adj-i) (See らしい) unusual; different
一方ならず[ひとかたならず, hitokatanarazu] (exp,adv) unusually; greatly
何時に無く(P);何時になく[いつになく, itsuninaku] (adv) (uk) unusually; (P)
只ならない[ただならない, tadanaranai] (adj-i) (1) (uk) (See 只ならぬ) unusual; serious; (2) incomparable
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P)
常ならず[つねならず, tsunenarazu] (adv) unusually; uncharacteristically
徒ならぬ;啻ならぬ;只ならぬ[ただならぬ, tadanaranu] (adj-f) (uk) unusual; uncommon; extraordinary; out of the ordinary; incomparable; serious; alarming
怪童[かいどう, kaidou] (n) unusually large or strong youth
斜め(P);斜(io);傾(oK)[ななめ(P);なのめ(ok), naname (P); nanome (ok)] (adj-no,adj-na,n) (1) (See 斜) slanting; tilted; sloping; diagonal; oblique; (2) unusual; slanted (view of the world); bad (mood); (P)
斜めならず[ななめならず;なのめならず(ok), nanamenarazu ; nanomenarazu (ok)] (exp) unusually; extraordinarily; uncommonly
殊に(P);異に[ことに, kotoni] (adv) (1) especially; particularly; unusually; above all; (2) (arch) additionally; (P)
殊の外;殊の他[ことのほか, kotonohoka] (adv) exceedingly; unusually; exceptionally
珍しい(P);珍らしい(io)[めずらしい, mezurashii] (adj-i) (1) unusual; rare; curious; (2) new; novel; (3) fine (e.g. gift); (P)
[い, i] (n,adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different
異;殊[こと;け, koto ; ke] (n,adj-na,n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary
異数[いすう, isuu] (n,adj-no) unusual; exceptional; phenomenal
空梅雨[からつゆ, karatsuyu] (n) (unusually) dry rainy season; rainless tsuyu

unusual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนิยม-[pref. (adj.)] (aniyama-) EN: transitory ; unconventional ; unusual ; non-conforming FR:
อปกติ[adj.] (apakati = a) EN: abnormal ; unusual FR: anormal
อปรกติ[adj.] (aprokkati) EN: abnormal ; unusual FR: anormal
ฉีกแนว[adj.] (chīk naēo) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd FR: unique
คุณพิเศษ ; คุณวิเศษ[n.] (khunnaphisē) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
คุณวิเศษ ; คุณพิเศษ[n.] (khunnawisēt) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
ไม่แปลก[adj.] (mai plaēk) EN: not unusual ; characteristic FR: pas inhabituel
ไม่ธรรมดา[adj.] (mai thammad) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar ; remarkable ; abnormal FR: inhabituel ; remarquable ; anormal
น่าประหลาด[adj.] (na pralāt) EN: strange ; odd ; weird ; unusual ; amazing ; astonishing FR: mystérieux
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; abnormal ; queer ; odd ; strange ; funny FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
ผิดหูผิดตา[adj.] (phit hū phi) EN: unusual ; strange (to the eyes/ears) FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดเพี้ยน[adj.] (phitphīen) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pokkat) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดประหลาด[adj.] (phitpralāt) EN: unusual ; untoward FR:
ผิดปรกติ[adj.] (phitprokkat) EN: unusual FR:
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary FR:
ผิดสังเกต[v.] (phitsangkēt) EN: be unusual ; not look right ; be unaccustomed ; be abnormal ; look funny FR:
ผิดสังเกต[adj.] (phitsangkēt) EN: unusual ; untoward FR: bizarre ; étrange ; insolite ; inhabituel ; singulier ; qui sort de l'ordinaire
ผิดตา[adj.] (phittā) EN: unusual ; untoward ; strange ; different FR:
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phit thamma) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phit thamma) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal ; extraordinaire
แปลก[adj.] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible ; unusual ; uncharacteristic FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable ; inhabituel ; aberrant ; curieux ; étonnant ; extraordinaire ; peu commun ; singulier
แปลก ๆ = แปลกๆ[adj.] (plaēk-plaēk) EN: unusual ; funny ; strange FR: inhabituel ; bizarre ; original ; excentrique ; extravagant ; qui sort de l'ordinaire
แปลกปลอม[adj.] (plaēkpløm) EN: unusual ; strange ; odd ; uncommon ; unknown ; suspicious FR:
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralā) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar ; amazing ; bizarre FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange ; curieux ; paradoxal ; bizarre
ประหลาด[adj.] (pralāt) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish FR: étrange ; bizarre ; extraordinaire
ร่ำรวยผิดปกติ[adj.] (ramrūay phi) EN: accumulating unusual wealth FR: anormalement riche
อุตริ[adj.] (uttari) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric ; absurd FR: curieux ; bizarre ; étrange
วิปริต[adj.] (wiparit = w) EN: abnormal ; unusual ; irregular ; strange FR:
วิปริต[adj.] (wipparit = ) EN: abnormal ; unnatural ; unusual ; irregular ; strange FR: anormal
ผิดสังเกต[adv.] (phitsangkēt) EN: noticeably ; remarkably ; unusually FR:

unusual ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schadstoffbelastung {f} | außergewöhnliche Schadstoffbelastungconcentration of noxious substances | unusual concentrations of noxious substances
ungebräuchlich {adj} | ungebräuchlicher | am ungebräuchlichstenunusual | more unusual | most unusual
preisgünstig {adj}available at unusually low price
Seltsamkeit {f}unusualness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unusual
Back to top