ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inappropriate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inappropriate*, -inappropriate-

inappropriate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inappropriate (adj.) ซึ่งไม่เหมาะสม See also: ซึ่งไม่ควร, ซึ่งไม่ถูกกาลเทศะ Syn. inproper, unsuitable Ops. appropriate, proper, suitable
inappropriately (adv.) ไม่ดี See also: แย่, ไม่เหมาะสม Syn. badly, inadequately Ops. adequately, appropriately
inappropriately (adv.) อย่างมากเกินไป See also: อย่างเกินไป, อย่างเกินควร Syn. excessively Ops. appropriately, suitably
inappropriateness (n.) การขาดความเหมาะสม See also: ความไม่สมควร Syn. unsuitability Ops. appropriateness
inappropriateness (n.) ความไม่เป็นสุข See also: ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม Syn. bungling, sorrow
English-Thai: HOPE Dictionary
inappropriate(อินอะโพร' พริเอท) adj.ไม่เหมาะสม, ไม่คู่ควร., See also: inappropriately adv. inappropriateness n., Syn. improper
English-Thai: Nontri Dictionary
inappropriate(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inappropriateไม่สอดคล้อง ไม่เข้ากับเหตุการณ์, ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, ผิดไปจากความสมเหตุสมผล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เข้าท่า (v.) inappropriate Syn. ไม่เหมาะ, ไม่ได้เรื่อง Ops. เข้าท่า
ไม่เหมาะ (v.) inappropriate Syn. ไม่ได้เรื่อง Ops. เข้าท่า
มิบังควร (v.) be inappropriate See also: should not, ought not to Ops. สมควร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา
And I'm thinking how inappropriate this is.ขอฉันคิดก่อน มันไม่ถูกกาละเทศะเลย
Well, they're totally inappropriate for the occasion.มันไม่ถูกกาละเทศะเลยนะครับ
I must admit, though, I felt a little inappropriate talking about an operation that I didn't personally review, so before you send your men into the terminal,ผมต้องยอมรับว่ารู้สึกมันไม่ควรเท่าไหร่ ที่ต้องพูดถึงแผนการที่ผมไม่ได้ตรวจ ผมต้องยอมรับว่ารู้สึกมันไม่ควรเท่าไหร่ ที่ต้องพูดถึงแผนการที่ผมไม่ได้ตรวจ ก่อนคุณจะส่งคนเข้าไปในอาคาร
You know what? You're inappropriate and unprofessional.คุณรู้อะไรไหม คุณประพฤติตัวไม่เหมาะสม และไม่เป็นมืออาชีพ
Knowing you, it would be inappropriate in front of a lady.ฉันรู้จักนายดี มันไม่เหมาะเล่า ต่อหน้าสุภาพสตรีหรอก
Angus should never have behaved in such an inappropriate fashion.แองกัสไม่ควรทำพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนั้น
It had gotten inappropriate and disturbing.มันไม่เหมาะสมและดูพิลึกๆ
You know, I can take inappropriate Masuka.คุณรู้ไหม ฉันรับ มัสซุกะ ที่ไม่เหมาะสมได้
We received a phone call alleging that an adult male member of your church was having inappropriate relations with the younger women here.เราได้รับการแจ้งว่ามีผู้ชายในโบสถ์ของคุณ มีสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กสาวที่นี่
Is it inappropriate for a husband to share a bed with his wife?มันไม่เหมาะสมยังไงที่ สามีจะร่วมเตียงกับภรรยา?
You know, some families might consider this inappropriate behavior.บางครอบครัวอาจคิดว่า เจ้ามี พฤติกรรมซึ่งไม่เหมาะสม.

inappropriate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妄求[wàng qiú, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, 妄求] inappropriate or presumptious demands
失宜[shī yí, ㄕ ㄧˊ, 失宜] inappropriate; improper
失当[shī dàng, ㄕ ㄉㄤˋ, 失当 / 失當] inappropriate; improper
没分寸[méi fēn cùn, ㄇㄟˊ ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, 没分寸 / 沒分寸] inappropriate; bad-mannered
不便[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 不便] inconvenient; inappropriate; unsuitable; short of cash
不当[bù dàng, ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ, 不当 / 不當] unsuitable; improper; inappropriate

inappropriate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失笑[しっしょう, shisshou] (n,vs) laughter at an inappropriate time; sarcastic laughter; snigger
権道[けんどう, kendou] (n) inappropriate means to a worthy end; expediency
身分不相応[みぶんふそうおう, mibunfusouou] (adj-na) (See 身分相応,分不相応) beyond one's means or position; inappropriate to one's lot in life
不相応[ふそうおう, fusouou] (adj-na,n) unsuited; inappropriate; improper; undeserved; (P)
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety
不適切[ふてきせつ, futekisetsu] (adj-na,n) unsuitable; inappropriate; improper
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P)
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair

inappropriate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อกัปปิยะ[adj.] (akappiya) EN: inappropriate FR:
อกัปปิย-[pref.] (akappiya-) EN: inappropriate FR:
เกินเหตุ[X] (koēn hēt) EN: over the top ; inappropriate FR:
เกินควร[adj.] (koēn khūan) EN: inappropriate ; excessive FR: excessif ; immodéré
เกินสมควร[adj.] (koēn somkhū) EN: inappropriate ; unseemly ; improper ; out of proportion FR:
ไม่เข้าท่า[adj.] (mai khaothā) EN: unseemly ; inappropriate ; wrong ; senseless ; idiotic ; gauche ; ill-timed FR: inapproprié
ไม่เข้าที[adj.] (mai khaothī) EN: inappropriate ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; out of place FR: inapproprié
ไม่เหมาะ[adj.] (mai mǿ) EN: inappropriate FR: inapte ; indu ; malencontreux
ไม่เหมาะสม[adj.] (mai mǿsom) EN: unsuitable ; inappropriate ; improper ; indecent FR: inapproprié ; impropre ; inconvenant ; indécent
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūa) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inappropriate ; inadvisable ; inapt FR: inapte ; incapable
ไม่สมภูมิ[adj.] (mai som phū) EN: unworthy (of) ; disappointing ; undignified ; inappropriate FR:
ไม่ถูกกาลเทศะ[X] (mai thūk kā) EN: out of place ; gauche ; inappropriate ; wrong timing FR:
เนื้อหาไม่เหมาะสม[n. exp.] (neūahā mai ) EN: inappropriate content FR: contenu inapproprié [m]
ผิดกาลเทศะ[X] (phit kālath) EN: out of place ; inappropriate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inappropriate
Back to top