ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

open

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *open*, -open-

open ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
open (adj.) ที่เปิดอยู่ Syn. unclosed Ops. closed
open (adj.) ที่มีนิสัยตรงไปตรงมา See also: เปิดเผย Syn. frank, candid Ops. insincere, wily
open (adj.) ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ Syn. public, free Ops. hidden, concealed
open (adj.) เปิดโล่ง See also: โล่ง, ที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น Syn. clear Ops. blocked
open (adj.) ที่ถกเถียงกันได้ Syn. arguable, unresolved, moot
open (adj.) ว่าง Syn. available, vacant Ops. filled, occupied
open (vt.) เปิดออก See also: อ้า, เผยอ, แง้ม Syn. unlock, uncover Ops. close, shut
open (vi.) เปิดออก See also: อ้า, เผยอ, แง้ม Syn. unlock, uncover Ops. close
open (vt.) เปิดหรือเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ Syn. inaugurate
open (vt.) กาง See also: คลี่ Syn. unfold, spread out Ops. fold, roll
open (vt.) เริ่มต้น See also: เริ่ม, เริ่มเดิน, เริ่มปฏิบัติงาน Syn. start, begin Ops. end, finish
open (n.) ที่กว้าง See also: ที่ว่าง, ที่โล่ง, ที่แจ้ง Syn. clear space
open a can of worms (idm.) สร้างความยุ่งยาก See also: ก่อปัญหา
open and above-board (idm.) โปร่งใส See also: ยุติธรรม Syn. above-board Ops. above-board
open book (idm.) คนหรือสิ่งที่เข้าใจง่าย
open country (n.) ที่ราบ See also: ทุ่ง Syn. field, plain
open day (n.) วันเยี่ยมชมสถาบัน Syn. open house
open fire on (phrv.) เริ่มยิงใส่ See also: เริ่มรัวปืนใส่
open house (n.) วันเยี่ยมชมสถาบัน
open into (phrv.) เปิดเข้าไป See also: เปิดเข้าใน
open land (n.) ที่ราบ See also: ที่ราบลุ่ม, ที่ต่ำ, ทุ่งกว้าง Syn. flat, level land
open letter (n.) จดหมายประท้วง See also: จดหมายร้องเรียน
open market (n.) ตลาดเสรี Syn. free market
open marriage (n.) การแต่งงานที่ยอมให้คู่ครองไปมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
open off (phrv.) มีประตูนำจาก (บางสิ่ง)
open on (phrv.) (หน้าต่าง) ทำให้มองเห็น Syn. look onto, look out
open onto (phrv.) ทำให้มองเห็น Syn. look onto, look out
open out (phrv.) เปิดให้กว้าง
open out (phrv.) เพิ่มขึ้น See also: ดีขึ้น, ปรับปรุงขึ้น
open out (phrv.) เปิดเผย See also: พูดเปิดเผย Syn. open up
open plain (n.) ทุ่งโล่ง
open prison (n.) เรือนจำที่ไม่เข้มงวดมาก Syn. minimum security prison
open season (n.) ฤดูล่าสัตว์ Ops. close season
open season for (idm.) ฤดูล่าสัตว์
open secret (idm.) ความลับที่รู้กันทั่วแล้ว
open secret (n.) ความลับที่รู้กันทั่วไป
open sesame (n.) ความสำเร็จที่ได้มาอย่างง่ายๆ
open space (n.) ที่โล่ง See also: พื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ขึ้น Syn. opening, glade
open the door (vt.) ถอดกลอน See also: ถอดสลัก, เปิดประตู Syn. open, unlock, unlatch
open the door to (idm.) เปิดประตูรับ See also: ยอมรับ
English-Thai: HOPE Dictionary
open(โอ'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้าง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงมือ, See also: openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (the
open airn. กลางแจ้ง,ที่โล่ง
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
open secretn. ความลับที่รู้กันทั่วไป
open sesamen. วิธีการยอมเยี่ยมที่ได้ผล,คาถาที่ใช้เปิดประตูถ้ำโจรในนิยายอาหรับเรื่องAli Baba
open verdictคำพิพากษาของศาลที่ไม่ตายตัว
open-air(โอ'เพิน แอร์) adj. กลางแจ้ง,ที่โล่ง
open-book(โอ'เพินบุค) adj. เปิดหนังสือได้
open-handed(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
open-minded(โอ'เพินไมดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ลำเอียง,ยอมฟังข้อคิดเห็น, See also: open-mindedness n., Syn. frank
open-mouthed(โอ'เพินเมาธฺ) adj. เปิดปาก,อ้าปาก,ตกตะลึง,มีปากกว้าง., See also: open-mouthedly adv. open-mouthedness n., Syn. noisy
opener(โอ'เพินเนอะ) n. ผู้เปิด,ที่เปิด,เครื่องเปิด
openhanded(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
opening(โอ'พะนิง) n. การเปิด,การเปิดเผย,ที่โล่ง,กลางแจ้ง,รูเปิด,ช่อง,การเริ่ม,ตอนแรก,การฉลองการเปิดปฐมฤกษ์,ตำแหน่งงานที่ว่าง,โอกาส,การเปิดเกม, Syn. hole,gap,start
openwork(โอ'เพินเวิร์ค) n. ลายฉลุ,ลวดลายโปร่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
open(adj) เปิดอยู่,โปร่ง,เปิดเผย,โล่ง,ไม่ปิดบัง
opener(n) ผู้เปิด,ที่เปิด,สิ่งแรก
opening(n) ที่ว่าง,ช่อง,รู,การเปิด,ลู่ทาง,โอกาส
openly(adv) อย่างไม่ปิดบัง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
openness(n) การเปิด,ความเปิดเผย,ที่โล่ง,ส่วนแรก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
open accountบัญชีเปิดสินเชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open-ended questionคำถามเปิด, คำถามแบบอัตนัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
opening axisแกนอ้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Open accessการเข้าถึงแบบเสรีในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ห้องสมุดทั่วโลกโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนา ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการบอกรับวารสารวิชาการที่มีราคาสูง เนื่องจากแนวโน้มราคาวารสารวิชาการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการกำหนดนโยบาย และมาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้แบบเปิด (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของวารสารวิชาการนั่นเอง
Open market operationsการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเปิด [TU Subject Heading]
Open prisonsเรือนจำเปิด [TU Subject Heading]
Open-air zoosสวนสัตว์เปิด [TU Subject Heading]
open-ended class intervalอันตรภาคชั้นเปิด, อันตรภาคชั้นที่ไม่มีขีดจำกัดล่างหรือขีดจำกัดบนในตารางแจกแจงความถี่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Opening priceราคาเปิดราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแต่ละวันทำการ โดยเกิดจากการที่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ได้รวบรวมคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาซื้อขายบนกระดานหลักในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาด (Pre-opening) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และทำการสุ่มเลือกเวลาเปิดตลาดในช่วงระหว่าง 09.55-10.00 น. พร้อมทั้งคำนวณราคาเปิดของแต่ละหลักทรัพย์ตามหลักการ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาเปิด [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
OU (abbr.) คำย่อของ open university
กลางดิน (n.) the open air See also: the outdoor Syn. กลางแจ้ง Ops. ในร่ม
กลางแจ้ง (adv.) in the open air See also: out of doors Syn. ที่โล่งแจ้ง Ops. ในร่ม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (n.) Sukhothai Thammathirat Open University
เหลือก (adj.) with widely open eyes See also: with the eyes open wide in a threatening look Syn. ตาเหลือก
แทรกโพน (v.) catch an elephant in the open area
โทงๆ (adv.) go swayingly to the open area
กาง (v.) open Syn. แบ, อ้า Ops. หุบ, พับ, ปิด
พะงาบๆ (v.) open See also: gasp Syn. พะงาบ, งาบๆ
หวะ (adj.) open See also: gaping Syn. เหวอะหวะ
ออกนอกหน้า (adj.) open See also: noticeable, undisguised
เบิก (v.) open See also: uncover, expose, disclose, reveal Syn. เปิด
เปิด (v.) open See also: found, establish, set up, start Syn. เปิดกิจการ, เริ่มกิจการ, ตั้งต้น, เริ่มต้น
เปิด (v.) open See also: unlock, unfold, unbolt Ops. ปิด
เปิด (v.) open See also: unlock, unfold Ops. ปิด
เปิดกิจการ (v.) open See also: found, establish, set up, start Syn. เริ่มกิจการ, ตั้งต้น, เริ่มต้น
เปิดงาน (v.) open See also: be inaugurated, unveil
เปิดผนึก (adj.) open See also: unsealed
เปิดเรียน (v.) open See also: begin Syn. เปิดภาคเรียน
เลิก (v.) open See also: raise, lift Syn. ยก, เปิด, เผย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
I have no idea how to open thisฉันไม่ทราบวิธีเปิดสิ่งนี้
Does the shop open at 9am on weekdays?ร้านค้าเปิดเวลา 9 นาฬิกา ในวันทำงานใช่ไหม
Would you please open the door for me?คุณช่วยกรุณาเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหม
I need your signature to open a book storeฉันต้องการลายเซ็นของคุณเพื่อเปิดร้านหนังสือ
Do you mind if I open the window?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง?
You pretended to open the book but you were actually thinking of me, right?คุณแสร้งทำเป็นเปิดหนังสือ แต่จริงๆ แล้วกำลังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม
We're welcoming him with open armsเราจะต้อนรับเขาอย่างเต็มอกเต็มใจ
Open your books and turn to page 20เปิดหนังสือของคุณไปที่หน้า 20
It opens at 8 am on weekdaysมันเปิดเวลา 8 นาฬิกาในวันทำงาน
I will speak openlyฉันจะพูดอย่างตรงไปตรงมา
This door opens outwardsประตูนี้เปิดออกไปสู่ด้านนอก
It's best to be open-mindedมันดีที่สุดที่จะเปิดรับความเห็นคนอื่น/เปิดใจ
You skipped the opening ceremony, didn't you?เธอโดด(ไม่เข้าร่วม)พิธีเปิดใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It will open in 25 feet.เมื่อถึง 25 ฟิตมันจะกางออก
I forgot to open the window.ฉันลืมที่จะเปิดหน้าต่าง
You mean, you can't open it?คุณหมายถึงคุณไม่สามารถเปิด ได้หรือไม่
It's open for destruction, and it's all yours, boys!ทำลายและทั้งหมดเป็นของคุณ, ชาย!
Hey, blubber mouth, open up!เฮย ปากร้องไห้สะอึกสะอื้นเปิด ขึ้น!
I shall be at the cottage all this evening and shall leave the door open for you."ฉันจะอยู่ที่กระท่อมตลอดค่ำ และจะเปิดประตูทิ้งไว้รอคุณ"
When the Allies open the doors...เมื่อฝ่ายพันธมิตรเปิดรั้วเหล่านี้
The defendant doesn't even have to open his mouth. That's in the Constitution.จำเลยไม่ได้มีการเปิดปากของเขา ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ
The lady across the street looked right in the open window and saw the stabbing.ผู้หญิงข้ามถนนมองขวาในหน้าต่างที่เปิดอยู่และเห็นแทง
Say the given point is the open window of the room where the killing took place.กล่าวว่าจุดที่กำหนดเป็นหน้าต่างที่เปิดห้องพักที่การฆ่าที่เกิดขึ้น
He would have had to walk 12 feet, open the bedroom door, walk 43 feet down and open the front door, all in 15 seconds.เขาจะมีที่จะเดิน 12 ฟุต, เปิดประตูห้องนอน เดิน 43 ฟุตลงและเปิดประตูหน้าทั้งหมดใน 15 วินาที
Now, sit down and don't open your mouth again.Now, sit down and don't open your mouth again.

open ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广场恐惧[guǎng chǎng kǒng jù, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 广场恐惧 / 廣場恐懼] agoraphobia (fear of wide open spaces)
广场恐惧症[guǎng chǎng kǒng jù zhèng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 广场恐惧症 / 廣場恐懼症] agoraphobia (fear of wide open spaces)
火堆[huǒ duī, ㄏㄨㄛˇ ㄉㄨㄟ, 火堆] bonfire; open fire
破颜[pò yán, ㄆㄛˋ ㄧㄢˊ, 破颜 / 破顏] break into a smile; to open (of flowers)
开诚相见[kāi chéng xiāng jiàn, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄢˋ, 开诚相见 / 開誠相見] candid and open (成语 saw)
不宣而战[bù xuān ér zhàn, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ ㄦˊ ㄓㄢˋ, 不宣而战 / 不宣而戰] open hostilities without declaring war; start an undeclared war
敞篷车[chǎng péng chē, ㄔㄤˇ ㄆㄥˊ ㄔㄜ, 敞篷车 / 敞篷車] convertible car; open car
敞蓬车[chǎng péng chē, ㄔㄤˇ ㄆㄥˊ ㄔㄜ, 敞蓬车 / 敞蓬車] convertible car; open car
吐絮[tǔ xù, ㄊㄨˇ ㄒㄩˋ, 吐絮] cotton boll splits open and reveals its white interior
[kuī, ㄎㄨㄟ, 刲] cut open and clean
[pì, ㄆㄧˋ, 辟 / 闢] dispel; open up; refute
远洋[yuǎn yáng, ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ, 远洋 / 遠洋] distant seas; the open ocean (far from the coast)
引鬼上门[yǐn guǐ shàng mén, ˇ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, 引鬼上门 / 引鬼上門] to lead the devil to the door (成语 saw); to invite the attention of criminals; to leave oneself open to attack
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 空城计 / 空城計] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, 拓] expand; support on palm; to develop; to open up
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, 开发 / 開發] exploit (a resource); open up (for development); to develop
原野[yuán yě, ㄩㄢˊ ㄧㄝˇ, 原野] field; plain; open country
田野[tián yě, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ, 田野] field; open land
[shān, ㄕㄢ, 衫] garment; jacket with open slits in place of sleeves
[chěng, ㄔㄥˇ, 骋 / 騁] hasten; run; open up; gallop
不冻港[bù dòng gǎng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄤˇ, 不冻港 / 不凍港] ice-free port; open port
垦荒[kěn huāng, ㄎㄣˇ ㄏㄨㄤ, 垦荒 / 墾荒] to open up land (for agriculture)
开堂[kāi táng, ㄎㄞ ㄊㄤˊ, 开堂 / 開堂] to open a law court; to set up a mourning hall
[chǎng, ㄔㄤˇ, 场 / 場] a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams
光明磊落[guāng míng lěi luò, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄛˋ, 光明磊落] open and candid (成语 saw); straightforward and upright
公网[gōng wǎng, ㄍㄨㄥ ㄨㄤˇ, 公网 / 公網] open net; public website (as opposed to intranet)
公开信[gōng kāi xìn, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄒㄧㄣˋ, 公开信 / 公開信] open letter
公开讨论会[gōng kāi tǎo lùn huì, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, 公开讨论会 / 公開討論會] open forum
[yě, ㄧㄝˇ, 埜] open country, field; wilderness
开口[kāi kǒu, ㄎㄞ ㄎㄡˇ, 开口 / 開口] open one's mouth; start to talk
通车[tōng chē, ㄊㄨㄥ ㄔㄜ, 通车 / 通車] open to traffic
开卷[kāi juàn, ㄎㄞ ㄐㄩㄢˋ, 开卷 / 開卷] to open a book; open-book (exam)
四通八达[sì tōng bā dá, ㄙˋ ㄊㄨㄥ ㄅㄚ ㄉㄚˊ, 四通八达 / 四通八達] roads open in all directions (成语 saw); accessible from all sides
透明[tòu míng, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, 透明] transparent; open (non-secretive)
豁然开朗[huò rán kāi lǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ ㄎㄞ ㄌㄤˇ, 豁然开朗 / 豁然開朗] suddenly see the light; be suddenly enlightened; open and clear; suddenly become extensive
空地[kòng dì, ㄎㄨㄥˋ ㄉㄧˋ, 空地] vacant land; open space
浩如烟海[hào rú yān hǎi, ㄏㄠˋ ㄖㄨˊ ㄧㄢ ㄏㄞˇ, 浩如烟海 / 浩如煙海] vast as the open sea (成语 saw); fig. extensive (library)
温布尔登[Wēn bù ěr dēng, ㄨㄣ ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄉㄥ, 温布尔登 / 溫佈爾登] Wimbledon (district of West London); Wimbledon open tennis championship
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 胸怀 / 胸懷] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish

open ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
アドバンスドオープンウオーターダイバー[, adobansudoo-pun'uo-ta-daiba-] (n) advanced open water diver
ウィクショナリー[, uikushonari-] (n) (See ウィキペディア) Wiktionary (a wiki based open content dictionary)
オープンアーキテクチャ[, o-pun'a-kitekucha] (n) {comp} open architecture
オープンウオーターダイバー[, o-pun'uo-ta-daiba-] (n) open water diver
オープンカラー[, o-punkara-] (n) open collar
オープンキッチン[, o-punkicchin] (n) open kitchen
オープンキャプション[, o-punkyapushon] (n) open caption
オープンキャンパス[, o-punkyanpasu] (n) open campus
オープンゴルフ[, o-pungorufu] (n) open golf
オープンコンピュータネットワーク[, o-punkonpyu-tanettowa-ku] (n) {comp} Open Computer Network; OCN
オープンサイド[, o-punsaido] (n) open side (rugby)
オープンシステムの会社[オープンシステムのかいしゃ, o-punshisutemu nokaisha] (n) {comp} open systems company
オープンシステム病院[オープンシステムびょういん, o-punshisutemu byouin] (n) open system hospital
オープンスペース[, o-punsupe-su] (n) open space; clearing
オープンセサミ[, o-punsesami] (n) open sesame
オープンソース[, o-punso-su] (n) {comp} open source (software, etc.)
オープンソースコード[, o-punso-suko-do] (n) {comp} open source code
オープンソースソフトウェア[, o-punso-susofutouea] (n) {comp} open source software
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) {comp} open source vendor; open source company
オープンディスカッション[, o-pundeisukasshon] (n) open discussion (style of meeting)
オープンドア[, o-pundoa] (n) open door
オープンハウス[, o-punhausu] (n) open house
オープンヒールタイプ[, o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins"
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] (n) {comp} open file description
オープンフェース[, o-punfe-su] (n) open face
オープンプライス[, o-punpuraisu] (n) {comp} open price
オープンプラットフォーム[, o-punpurattofo-mu] (n) {comp} open platform
オープンフレーム[, o-punfure-mu] (n) open frame
オープンマーケット[, o-punma-ketto] (n) open market
オープンマーケットオペレーション[, o-punma-kettoopere-shon] (n) open market operation
オープンマネーマーケット[, o-punmane-ma-ketto] (n) open money market
オープンマリッジ[, o-punmarijji] (n) open marriage
オープンユニバーシティー[, o-punyuniba-shitei-] (n) Open University
オープン価格[オープンかかく, o-pun kakaku] (n) {comp} open price
オープン戦[オープンせん, o-pun sen] (n) exhibition game (baseball); open game; (P)
オープン投信[オープンとうしん, o-pun toushin] (n) open investment trust
オープン選手権[オープンせんしゅけん, o-pun senshuken] (n) open competition
オーペントーナメント[, o-pento-namento] (n) open tournament
おっ開く[おっぴらく, oppiraku] (v5k) (1) to do something in public; (2) to open
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オープンシステム[おーぷんしすてむ, o-punshisutemu] open system
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description
オープンプラットフォーム[おーぷんぷらっとふぉーむ, o-punpurattofo-mu] open platform
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF
管理開放型システム[かんりかいほうがたシステム, kanrikaihougata shisutemu] managing open system
統合開放形ハイパメディア[とうごうかいほうがたハイパメディア, tougoukaihougata haipamedeia] Integrated open hypermedia, IOH
被管理開放型システム[ひかんりかいほうがたシステム, hikanrikaihougata shisutemu] managed open system
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration
開放型システム間相互接続[かいほうがたシステムかんそうごせつぞく, kaihougata shisutemu kansougosetsuzoku] Open Systems Interconnection, OSI
開放型システム間相互接続環境[かいほうがたシステムかんそうごせつぞくかんきょう, kaihougata shisutemu kansougosetsuzokukankyou] open systems interconnection environment
オープンクライアント[おーぷんくらいあんと, o-punkuraianto] OpenClient
オープン化[オープンか, o-pun ka] opening
パワーオープン[ぱわーおーぷん, pawa-o-pun] PowerOPEN
ブレーカーが壊れる[ブレーカーがこわれる, bure-ka-gakowareru] to throw (open) a breaker
ライトペン[らいとぺん, raitopen] light-pen
ライトペンヒット[らいとぺんひっと, raitopenhitto] light-pen detection, light-pen hit
ライトペン検出[らいとぺんけんしゅつ, raitopenkenshutsu] light-pen detection, light-pen hit
初期画面[しょきがめん, shokigamen] opening screen
左中括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] opening brace
左大括弧[ひだりだいかっこ, hidaridaikakko] opening bracket
左小括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] opening parenthesis
被管理システム[ひかんりシステム, hikanri shisutemu] managed (open) system
読取り書込みスロット[よみとりかきこみスロット, yomitorikakikomi surotto] read-write slot, read-write opening
読取り書込み開口部[よみとりかきこみかいこうぶ, yomitorikakikomikaikoubu] read-write slot, read-write opening
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外気[がいき, gaiki] Thai: อากาศภายนอก English: open air
繰り広げる[くりひろげる, kurihirogeru] Thai: คลี่ออก English: to open

open ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out ; gape FR: ouvrir ; entrouvrir
อ้าแขน[v. exp.] (ā khaēn) EN: greet with open arms FR:
อ้าปาก[v. exp.] (ā pāk) EN: open one's mouth ; open the mouth FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
อ้าปากให้กว้าง[v. exp.] (ā pāk hai k) EN: open wide FR: ouvrir grand la bouche
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja ph) EN: open one's mouth ; begin to speak FR: commencer à parler
อ้าซ่า[adj.] (āsā) EN: sprawled out ; spread apart ; wide open ; fully open FR:
แบะ[v.] (bae) EN: spread out ; open wide ; split open FR:
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
แบมือ[v.] (baēmeū) EN: open the palm of the hand FR:
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir ; éclore
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal ; announce FR: ouvrir ; découvrir
เบิกโพลง[v. exp.] (boēk phlōng) EN: open widely FR:
เบิกเรือ[v.] (boēk-reūa) EN: open a dugout by applying heat FR:
เบิกโรง[v.] (boēkrōng) EN: begin ; open FR:
เบิกตา[v. exp.] (boēk tā) EN: open one's eyes wide ; open up one's eyes FR: ouvrir les yeux
บอลเปิด[n. exp.] (bøn poēt) EN: open ball FR:
บริเวณทะเลเปิด[n. exp.] (børiwēn tha) EN: open sea FR:
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: be a pioneer ; open the way ; pioneer FR: être un pionnier ; ouvrir la voie
ชาลา[n.] (chālā) EN: platform ; open verandah ; porch ; terrace FR:
เฉลียง[n.] (chalīeng) EN: veranda ; verandah ; balcony ; open balcony ; porch FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
เฉลียงบ้าน[n. exp.] (chalīeng bā) EN: veranda ; verandah ; balcony ; open balcony ; porch FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; open porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda ; verandah ; deck FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ฉีกจดหมาย [v. exp.] (chīk jotmāi) EN: rip open a lettter FR: ouvrir une lettre en hâte
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ช่วงเปิด[n. exp.] (chūang poēt) EN: open interval FR: intervalle ouvert [m]
หาว[n.] (hāo) EN: open air ; sky FR:
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised ; blatant FR: clair et net ; franc ; évident
จดหมายเปิดผนึก[n. exp.] (jotmāi poēt) EN: open letter FR: lettre ouverte [f]
จั่ว[v.] (jūa) EN: turn up a card ; open a card ; draw a card FR: retourner une carte
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
แก้ออก[v. exp.] (kaē øk (kaē) EN: open ; undo FR: détacher ; dénouer
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางหนังสือพิมพ์[v. exp.] (kāng nangse) EN: open a newspaper FR: ouvrir un journal
กางร่ม[v. exp.] (kāng rom) EN: raise an umbrella ; open an umbrella FR: ouvrir son parapluie
การประมูลแบบเปิด[n. exp.] (kān pramūn ) EN: open bid FR:
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation FR:
กึ่งระนาบเปิด[n. exp.] (keung ranāp) EN: open half-plane FR: demi-plan ouvert [m]
ไข[v.] (khai) EN: open ; unwind ; unfold ; crank ; uncover ; unlock ; untap ; unscrew FR: ouvrir ; tourner ; desserrer
ไขกุญแจ [v. exp.] (khai kunjaē) EN: unlock ; turn the key ; open FR: tourner la clé ; ouvrir la serrure

open ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Bauart {f} | offene Bauartconstruction type; building technique | open type
Fernuniversität {f}distance learning institute; the Open University [Br.]
Messe {f} | eine Messe besuchen | eine Messe eröffnen | eine Messe organisierenfair | to visit a fair | to open a fair | to organize a fair
Angriffspunkt {m} | einen Angriffspunkt bieten | keine Angriffspunkte bietenweak point | to lay oneself open to attack | not to lay oneself open to attack
Magazin {n} | offene Magazinestack-room; stacks | open stacks
Barscheck {m}open cheque [Br.]; open check [Am.]
Feld {n}; offenes Gelände | auf freiem Feldopen country | in the open country
Hochsee {f}; offene See; offenes Meer; offener Ozeanopen sea; open ocean
See {f} | auf hoher See | auf offener See | zur See; auf See | glatte See | gekräuselte See | die stampfende See | in See stechensea; ocean | on the high seas | on the open sea | at sea | calm sea | rippled sea | churning sea | to put to sea
Verkehr {m} | für den Verkehr freigeben | den Verkehr regeln | Verkehr aus der Gegenrichtung | abbiegender Verkehrtraffic | to open to traffic | to regulate the traffic; to regulate the flow of traffic | oncoming traffic | turning traffic
Visier {n} (am Helm) | mit offenem Visier kämpfen [übtr.]visor | to fight out in the open
Mohrenklaffschnabel {m} [ornith.]African Open-bill Stork
Abströmöffnung {f}air discharge opening
Silberklaffschnabel {m} [ornith.]Asian Open-bill Stork
Anfangskapital {n}opening capital
Schauöffnung {f}display opening
Dränageöffnung {f}drainage opening
Fuchsloch {n} (Abgasaustrittsöffnung im Brennofen)flue opening
Gabelflug {m}open jaw flight
Gabelflugticket {n}open-jaw ticket
Marktlücke {f}gap in the market; opening
Helmstirnvogel {m} [ornith.]Casqued Oropendola
Herdfeuer {n}open hearth
Revisionsöffnung {f}inspection opening
Abendverkauf {m}late opening
Brieföffner {m}letter opener
Malaria {f}; Tropenfieber
Absatzmarkt {m} | ausländische Absatzmärkte | Erschließung neuer Absatzmärktemarket | foreign markets | opening up new markets
Maulschlüssel {m}open-end wrench
Neutropenie {f} [med.]neutropenia
offene Abstimmung {f}open roll call
Aufgeschlossenheit {f}open mindedness
Breitausrüstung {f} [textil.]open finishing
Flur {f} | durch Wald und Fluropen fields; meadow | through woods and meadows
Freihandbestand {m}open access holdings
Freihandbibliothek {f}open access library
Freileitung {f}open wire; overhead wire
Freilicht {n}open air
Freilichtbühne {f}open air theater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า open
Back to top